Å få prosedere en prøvesak i den historiske høyesterettsbygningen er svært attraktivt for mange advokater.

Stor økning i saker der både ankende part og ankemotpart er prøveadvokat

Advokatforeningen har det siste året fått inn tretten advokat-tvister om fortrinnsrett, mot normalt én til to saker i året tidligere. Retningslinjene om hvilke særlige grunner som skal vektlegges når det skal avgjøres hvem som har fortrinnsrett, er nå blitt oppdaterte.

Publisert Sist oppdatert

Ifølge domstolloven § 221, kan det som utgangspunkt bare være én prøveadvokat i saker som skal behandles av Høyesterett.

Men i mange saker er både ankende part og ankemotparten representert av advokater uten tillatelse til å være advokat i Høyesterett.

Advokater som har arbeidet med en sak i flere rettsinstanser, eller har et langvarig forhold til en klient, kan mene at klienten er best tjent med at advokaten selv prosederer den i Høyesterett, fremfor at den må overtas av en kollega.

Advokaten kan også ha spesiell fagkompetanse som klienten vil ha særlig nytte av.

- Den som anker, har fortrinnsrett

Fra Høyesteretts advokat-veiledning

«Hvis det er flere advokater som ønsker å møte til prøve i saken, bør spørsmålet om fortrinnsrett kommenteres. En eventuell tvist om hvem som har fortrinnsrett, avgjøres normalt av Advokatforeningens hovedstyre. Informasjon om retningslinjer finnes på www.advokatforeningen.no. Av hensyn til den videre saksforberedelsen oppfordres advokatene til uten opphold å forelegge tvisten for Advokatforeningen.»

Kilde: Advokatveiledningen, side 50.

Hovedregelen i Advokatforeningens retningslinjer «Høyesterettsprøven - fortrinnsrett til prøvesak», er at det er den advokaten som har tatt ut ankeerklæring som har fortrinnsrett, «hvis ikke særlige grunner foreligger, og under ellers like forhold».

Dersom det oppstår tvist om hvem av de to advokatene som har fortrinnsrett, ber Høyesteretts ankeutvalg normalt advokatene om å forelegge spørsmålet for Advokatforeningen.

Advokatene begrunner da skriftlig hvorfor han eller hun mener at det bør gjøres et unntak, eller hvorfor det ikke bør gjøres et unntak, overfor dette generelle utgangspunktet.

Advokatforeningen avgjør deretter hvilken advokat som får møte i Høyesterett. Ofte er det hovedstyrets leder alene som avgjør spørsmålet, dersom partene samtykker til dette.

Utdypet de særlige grunnene

Fra august i fjor og frem til september i år, fikk Advokatforeningen inn tretten slike saker.

Advokatforeningens hovedstyre har nylig oppdatert retningslinjene for vurderingene i fortrinnsrettssakene. Det er punktet om hvilke særlige grunner som kan gjøres gjeldende, som nå er utdypet og endret.

Tidligere het det i første kulepunkt at i saker der en eller flere av advokatene «har ført saken i flere instanser, har den fortrinnsrett som har ført saken for flest instanser».

«Særlige grunner»

De særlige grunnene oppgis i tre kulepunkter. Dette er tredje og siste punkt:

«Dersom sakens advokater ikke tidligere har hatt befatning med saken og den advokat som representerer den ankende part ikke har tatt ut ankeerklæringen, har den advokat som først fikk henvendelse i saken fortrinnsrett. Dersom det dreier seg om en overdragelse av en prøvesak fra en kollega, må overdragelsen ha manifestert seg i en ytre begivenhet av bestemt art som kan nøyaktig tidfestes. Eksempel på det sistnevnte er dersom advokaten i prosesskriv har meldt seg som ny prosessfullmektig.»

Les retningslinjene for fortrinnsrett til høyesterettsprøven her.

Dette punktet er nå utvidet. I de reviderte retningslinjene presiseres det at man med ordet «instans» kun mener rettsinstans.

«Behandling ved forvaltningsorganer faller således utenfor, også nemnder som har en domstollignende prosess. Ved vurderingen av om en advokat har ført saken for en instans, tas det utgangspunkt i hvem som har vært oppført som prosessfullmektig i saken. Advokatfullmektig og prinsipal identifiseres med hverandre», heter det.

Styrkeforholdet kan få betydning

Det neste kulepunktet som har fått utvidet ordlyd, er punkt 2, der det før bare het at en særlig grunn til å fravike hovedprinsippet, var i «saker hvor det består et særlig tillitsforhold mellom klient og advokat».

Nå er det lagt til en setning, som lyder slik: «I forlengelsen av dette vil hensynet til klienten og styrkeforholdet mellom partene kunne få betydning for vurderingen.»

Høyesterett gir samtykke i noen saker

I enkelte saker tillater Høyesteretts ankeutvalg to prøveadvokater, uten at det oppstår tvist.

- Det kreves at det foreligger «særlige grunner», og samtykke gis kun i et fåtall saker pr. år, opplyser informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett.

Hun forteller at det ble gitt samtykke i sju saker i 2020 og seks saker i 2021. Tallene for 2022 er ikke klare ennå.

I 2020 og 2021 fikk totalt 38 advokater møterett. Alle ble invitert på mottagelse i Høyesterett tidligere i år.

Justitiarius Toril Marie Øie på årets mottagelse sammen med Tina Storsletten Nordstrøm, en av 38 advokater som de siste to årene har fått møterett.
Powered by Labrador CMS