Advokat John Christian Elden var forsvarer for den tiltalte mannen, og prosederte saken for Høyesterett.
Advokat John Christian Elden var forsvarer for den tiltalte mannen, og prosederte saken for Høyesterett.

Høyesterett opphever dommen mot en overgrepsdømt far som ikke fikk stille spørsmål til sin fornærmede datter

Den tiltalte faren hadde ifølge Høyesterett ingen reell mulighet for kontradiksjon da han ikke ble informert om sin rett til å kreve supplerende avhør av den mindreårige datteren. Nå må lagmannsretten behandle saken på nytt.

Publisert Sist oppdatert

I fjor kom lagmannsretten til at den tiltalte mannen skulle dømmes til sju års fengsel for seksuell omgang med sin mindreårige datter.

I saker som gjelder seksuallovbrudd, gir straffeprosessloven særregler for avhør av vitner under 16 år. Den fornærmede datteren var 15 år da hennes mor anmeldte saken for politiet, og det ble derfor gjennomført et tilrettelagt avhør som også ble tatt opp på video. Slike avhør vil senere avspilles i retten, som erstatning for vitnets muntlige forklaring under hovedforhandlingen.

Videoopptakene av datteren ble avspilt både i tingretten og i ankeforhandlingen i lagmannsretten, og domfellelsen av den tiltalte faren var i avgjørende grad basert på disse forklaringene.

Har rett til å kreve supplerende avhør

Spørsmålet for Høyesterett var om tiltaltes rett til kontradiksjon var tilstrekkelig ivaretatt.

Tiltalte har en grunnleggende rett til å få stille spørsmål til vitner som føres mot ham. Vanligvis ivaretas denne retten ved at forsvareren kan eksaminere vitnet under hovedforhandlingen eller ankeforhandlingen, men ettersom det kun ble avspilt et videoopptak av datterens forklaring var det ingen praktisk mulighet for tiltalte til å stille supplerende spørsmål.

For å sikre kontradiksjonsretten i slike situasjoner, gir straffeprosessloven en rett for tiltalte til å få tilgang til videopptak av vitneforklaringer og til å kreve supplerende tilrettelagt avhør av vitnene.

Her avdekker Høyesterett flere saksbehandlingsfeil.

- Ingen reell kontradiksjonsmulighet

Påtalemyndigheten sørget ikke for at tiltalte fikk forkynt informasjon om retten til å begjære supplerende avhør. Avhøret av datteren som senere ble avholdt fant også sted uten at tiltalte ble informert om det, og uten at han hadde fått adgang til å se videopptaket av det første avhøret av henne.

- Han fikk følgelig ikke reell mulighet til å stille spørsmål til fornærmede, understreket førstvoterende dommer Ringnes.

«Når tiltalte ikke hadde hatt reell mulighet for kontradiksjon under etterforskningen, var det etter mitt syn ikke forsvarlig at forhandlingene ble gjennomført uten at tiltalte fikk anledning til å eksaminere fornærmede», ble det slått fast.

En enstemmig Høyesterett konkluderte derfor med at dommen må oppheves som følge av at mannens rett til kontradiksjon ikke ble ivaretatt, og lagmannsretten blir nødt til å behandle saken på nytt.

Her kan du lese hele avgjørelsen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS