Høyesterett med kursendring: Rusavhengige skal ikke lenger straffes for befatning med små mengder narkotika til egen bruk

Rusdebatten tok nok en vending da Høyesterett fastslo at erverv, besittelse og oppbevaring av mindre enn fem gram heroin, kokain og amfetamin heretter skal føre til straffutmålingsfrafall.

Publisert

Med en samlet behandling av tre nye saker om straffereaksjoner mot rusavhengige, har Høyesterett tatt på alvor de tydelige lovgiversignalene som kom i forbindelse med Stortingets behandling av Solberg-regjeringens forslag om rusreform.

Debatten om reformen utløste ingen lovendring da forslaget sto på spissen våren 2021, til tross for at det har vært bred politisk enighet om at staff ikke bør benyttes overfor rusavhengige ved befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk.

Nå har Høyesterett inntatt førersetet for utviklingen på feltet, og med tre nye avgjørelser avklares en ny reaksjonspraksis:

«Den praksisomlegging som jeg har redegjort for, innebærer at rusavhengiges erverv, besittelse og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til egen bruk heretter i alminnelighet skal føre til straffutmålingsfrafall, jf. straffeloven § 61. Det samme gjelder selve bruken av stoffene», skriver førstvoterende dommer Bergsjø i den første av de tre sakene.

- Ikke grunnlovsstridig med straff

Denne saken gjaldt straffutmåling for oppbevaring av fire gram heroin for en domfelt som hadde vært heroinavhengig siden tjueårsalderen. Forsvarer John Christian Elden prosederte på at straff ville utgjøre en krenkelse av mannens rett til privatliv, og at vedkommende derfor måtte frifinnes.

Høyesterett var uenig, og fastslo at kriminalisering ikke er grunnlovsstridig.

«Straffutmålingsfrafall er den reaksjonen som i et tilfelle som dette er i best samsvar med det nye synet på straffutmålingen som har kommet til uttrykk ved stortingsbehandlingen av forslaget om en rusreform», skriver dommer Bergsjø.

To av de tre sakene ble fremmet etter anke fra påtalemyndigheten, og også fra denne siden ble det prosedert på at straffenivået burde senkes betydelig sammenlignet med tidligere praksis.

Setter grensen på fem gram

Praksisomleggingen som Høyesterett tegnet opp med den første saken, ble fulgt opp i de to etterfølgende avgjørelsene.

Disse sakene gjaldt befatning med henholdsvis syv gram heroin og 24 gram amfetamin. Høyesterett fulgte opp utgangspunktet om straffutmålingsfrafall, men utmålte i stedet betinget fengsel og samfunnsstraff som følge av at mengden i disse sakene var over den veiledende grensen på fem gram som ble trukket opp i den første avgjørelsen.

«For straffutmålingsfrafall er det en forutsetning både at narkotikaen i det aktuelle tilfellet rent faktisk er til egen bruk, og at mengden ikke er større enn de veiledende grensene», understreket dommer Steinsvik som var førstvoterende i den siste av de tre sakene.

I denne saken gir Høyesterett føringer for økt bruk av samfunnsstraff i tilfeller der den veiledende grensen på fem gram overskrides.

«Den tverrpolitiske enigheten under behandlingen av rusreformforslaget, om ikke å straffe rusavhengige for befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk, støtter også generelt en nyansering i bruken av strafferettslige reaksjoner for denne gruppen», skriver Steinsvik.

Her kan du lese den første, andre og tredje avgjørelsen fra Høyesterett.

Powered by Labrador CMS