Bettina Banoun og Erlend Haaskjold er blant de elleve søkerne til Høyesterett.

Elleve søkere til to ledige embeter i Høyesterett

Advokatene Bettina Banoun (52) fra Wiersholm og Erlend Haaskjold (51) fra Schjødt er blant søkerne. 

Publisert Sist oppdatert

Kristin Normann og Arne Ringnes går av med pensjon. Dermed blir to dommerembeter ledige i Høyesterett.

Sju lagdommere står på søkelisten - seks fra Borgarting lagmannsrett og én fra Eidsivating lagmannsrett. 

Her er søkerlisten:

 • Advokat Bettina Banoun (52), Wiersholm
 • Advokat Erlend Haaskjold (51), Schjødt
 • Lagdommer Anette Isachsen Kræmer (52), Borgarting
 • Lagmann Kjersti Buun Nygaard (52), Borgarting
 • Lagmann Christian Lund (60), Borgarting
 • Lagmann Eyvin Sivertsen (55), Borgarting
 • Lagdommer Anne Cathrine Haug-Hustad (44), Borgarting
 • Lagdommer Thomas Chr. Poulsen (44), Borgarting
 • Lagdommer Torunn Elise Kvisberg (57), Eidsivating
 • Advokat Marius Stub (51), Regjeringsadvokaten
 • Professor Morten Holmboe (61), Politihøgskolen
 • (På søkerlisten var det også en tolvte, ukvalifisert søker.Vedkommende var uten nødvendig formalkompetanse.). 

Sju av de elleve - Kvisberg, Lund, Nygaard, Kræmer, Poulsen, Banoun og Holmboe -  sto også på søkerlisten i fjor. Da ble Thom Arne Hellerslia og Are Stenvik utnevnt til nye dommere i Høyesterett.

Kræmer ble innstilt som nummer tre i fjor, mens Lund ble innstilt som nummer fire. 

Også Erlend Haaskjold har søkt tidligere: Da Jens Edvin A. Skoghøy meldte comeback til Høyesterett i 2020, sto han på søkelisten, og ble innstilt som nummer tre.

Bare én av søkerne - Torunn Elise Kvisberg - er bosatt utenfor det sentrale Osloområdet, og har bosted på Lillehammer.

Skatte- og EØS-ekspert

Bettina Banoun (52) fra Oslo har vært i Wiersholm fra 2004. Hun regnes som en av Norges fremste skatteadvokater, og skrev sin doktoravhandling om omgåelse av skattereglene. Hun har hatt møterett siden 2006 og har prosedyreerfaring fra EFTA-domstolen.

Bettina Banoun.

Hun er også spesialisert innen selskapsrett, prosedyre, forvaltningsrett og EØS-rett.

Banoun er utdannet ved UiO, Harvard Law School og Oxford University, og har også skuespillerbakgrunn. Banoun har også jobbet i BAHR, og vært konsernjurist i Telenor.

Banoun har vært leder av Advokatforeningens skattelovutvalg, og var medlem av Torvik-utvalget som la frem NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem. 

Hun er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for sivilprosess og voldgift.

Schjødt-partner

Erlend Haaskjold.

Erlend Haaskjold (51), fra Oslo, har vært advokat i Schjødt siden 2021, og kom da fra Arntzen de Besche, der han jobbet i  ni år. 

Han har også jobbet tre år i Thommessen og ti år hos Regjeringsadvokaten. Haaskjold var dommerfullmektig i Stjør- og Verdal på slutten av 1990-tallet.

Haaskjolds spesialitet er prosedyre og tvisteløsning. Han har hatt møterett siden 2003 og har i en årrekke arbeidet som voldgiftsdommer både internasjonalt og her hjemme. Han har skrevet flere juridiske bøker, blant annet Kontraktforpliktelser  og Obligasjonsrett - en innføring.

Haaskjold har undervist i formuerettslige emner ved UiO. Haaskjold har Bachelor of Civil Law fra Oxford og LLM fra University of London. Haaskjold har prosedert for Norge i EMD.

Sivertsen: - Prinsipielle saker er drømmen

Eyvin Sivertsen (55), fra Stabekk har vært lagdommer i Borgarting siden 2011. Han kom til Borgarting fra Regjeringsadvokaten, og har også jobbet syv år i lovavdelingen. Han ble lagmann i 2022, og leder avdeling 4. 

Sivertsen er også varamedlem i Redelighetsutvalget ved Norges Idrettshøgskole. Utvalget er høgskolens rådgivende organ for forskningsetikk. Sivertsen har også bred erfaring som dommer og særlig erfaring innenfor EØS-rett.

Til Advokatbladet forteller han at har en stor interesse for å videreutvikle det han har drevet med i lagmannsretten, og bygge videre på dette i øverste instans.

- Å jobbe med prinsipielle saker i Høyesterett, er rett og slett drømmen, sier han.

- Har du noen tanker om hvorvidt du får innpass i Høyesterett?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere særskilt, sier han. 

Fortid i politikken

De siste sju årene har Anette Isachsen Kræmer (52) arbeidet som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Før det arbeidet Kræmer som advokat i Hjort, og hun har også bakgrunn fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet, samt som konstituert statsadvokat.

Kræmer er også engasjert som medlem av Juristforbundets fagutvalg for strafferett og straffeprosess. Hun er bosatt på Jar og utdannelsen fra Universitet i Oslo.

Kræmer har for øvrig stått frem som Volkswagen-entusiast i DNs fredagsmagasin D2 og har en VW 181 - en sivilutgave av en militærbil - som sommerkjøretøy.

Kræmer ble, etter utlysningen våren 2023, slik omtalt, innstilt på tredjeplass bak de to dommerembetene som da gikk til Stenvik og Hellerslia. 

Torunn E. Kvisberg (andre f.v) var også medlem av Straffeprosesslovutvalget som overlevert sin NOU til Justis- og beredskapsdepartementet i 2016. Fra venstre: Lars Groth, Torunn E. Kvisberg, Anders Anundsen, Tor Langbach, Runar Torgersen, Ida Melbo Øystese, Hans Petter Jahre og Kristian Fagerheim Hammervik. Inger Marie Sunde, Erik Keiserud og Marianne Lie var ikke til stede ved overrekkelsen.

Statsviter Gunnar Grendstad, som forsker på Høyesterett, har tidligere uttalt at det er sannsynlig at Kræmer vil bli innstilt denne gangen. 

Torunn Elise Kvisberg (57) fra Lillehammer har bred erfaring fra justissektoren. Siden 2020 har hun arbeidet som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett, men bak seg har hun flere år som politisk rådgiver ved blant annet statsministerens kontor, i Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet under Kjell Magne Bondeviks to regjeringer. Hun har også arbeidet som advokat i Thallaug, samt i Norsk Hydro.

57-åring har tidligere forsket på internasjonale barnefordelingssaker. Tilbake i 2012 ble hun utnevnt som leder av en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som undersøkte norske myndigheters håndtering av barnebortføringssaker. Gruppen leverte sin innstilling i 2014.

Tidligere assisterende direktør i Høyesteret

Regelverket og strategiske aktører - innstillingsrådet for dommere

I november 2002 erstattet Innstillingsrådet for dommere Justisdepartementet for å vurdere og rangere søkerne til dommerembetene i Norge

Hensikten med erstatningen var blant annet for å ta vinden ut av påstander om politisk motiverte utnevnelser og for å signalisere at dømming er en uavhengig og profesjonell oppgave.

Innstillingsrådet skal bestå av syv medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd: tre dommere fra Høyesterett, lagmannsrettene eller tingrettene; en advokat; en jurist ansatt i det offentlige; og to medlemmer som ikke er jurister.

Kongen utpekter lederen av rådet. For Høyesterett gjelder at regjeringen selv vurderer og utnevner høyesterettsjustitiarius og at det stilles høyere kompetansekrav for dommerne.

Kjersti Bruun Nygaard (51) er lagmann med avdelingslederansvar i Borgarting lagmannsrett, en stilling hun har hatt siden 2017. Hun har vært i Borgarting siden 2014.

Nygaard er godt kjent i Høyesterett fra før: Fra mai 2011 til januar 2014 var hun assisterende direktør i Høyesterett, og var før dette nestleder i den juridiske utredningsenheten. Hun var også utreder i fem år fra 2002.

Nygaard, som holder til i Oslo, har i tillegg til juristutdanningen tatt sjefskurset ved Forsvarets høgskole. Da Anders Behring Breivik gikk til sak mot staten i 2017, var Nygaard en av dommerne. Av bladet Kapital ble hun i 2020 plassert på 49.plass blant kvinnene som ikke kom inn på kåringen over Norges 100 mektigste kvinner, men som likevel fortjente søkelys.

Lagdommer, sensor og nemndsleder

Anne Cathrine Haug-Hustad (44) har i år femårsjubilum som lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Ved siden av dommerstillingen er hun utvalgsmedlem i Klagenemnda for industrielle rettigheter, varamedlem i Riksvalgstyret, nemndsleder for Transportklagenemnda og sensor ved Universitetet i Oslo. 

Bak seg har hun også flere år som advokat hos Regjeringsadvokaten. I år har hun blant annet gitt ut boken «Aktiv saksstyring for dommere og advokater» gjennom Universitetsforlaget. Haug-Hustad studerte rettsvitenskap i Tromsø, men er nå bosatt i Oslo.

Haug-Hustad har ikke tidligere søkt seg til Høyesterett. 

Søkt fem ganger - Jeg har veldig lyst på jobben

Christian Lund (60) er for tiden lagmann i Borgarting lagmannsrett, noe han har vært siden 2020. 60-åringen fra Oslo har også lang fartstid bak seg som advokat, både i Thommessen, Hydro, Regjeringsadvokaten og advokatfirmaet Bugge, Arentz-Hanssen & Rasmussen.

Dette er femte gang Lund søker seg til et ledig embete i Høyesterett. Det samme gjorde han også i 2023, 2021, 2019 og 2016. I fjor ble han innstilt som nummer fire, og i 2021 som nummer to. 

Christian Lund.

- Du har nå søkt fem ganger, og blitt gjennomgående høyt innstilt.Men foreløpig har du ikke fått endelig innpass. Tror du at du får jobben som høyesterettsdommer i denne omgang?

- Ja, jeg har jo nå søkt fem ganger. Det eneste disse gjentakende søknadene viser, er vel at jeg har veldig lyst til å jobbe i Høyesterett. Arbeidet her er veldig, veldig spennende. Enkelt og greit, er dette grunnen til at jeg til stadighet dukker opp på disse søkerlistene, sier Lund til Advokatbladet.

- Jeg venter litt med å uttale meg

I elleve år frem til 2021 arbeidet Marius Stub (51) som advokat hos Regjeringsadvokaten. Siden den gang har han vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Fra 2016 var Stub sekretariatsleder for Forvaltningslovutvalget, som la frem sitt forslag til ny forvaltningslov i 2019. 

51-åringen fra Oslo er også forfatter for det juridiske forlaget Karnov hvor han skriver om nettopp forvaltningsrett, og engasjert som medlem av fagutvalget for forvaltningsrett og statsrett i Juristenes utdanningssenter.I 2010 fullførste han sin doktorgrad med avhandlingen «Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet».

Heller ikke Stub har tidligere søkt seg til Høyesterett. Han ønsker ikke å svare på spørsmål om han tidligere har vurdert å sende inn søknad tidligere.

- Siden prosessen nå er i gang, tenker jeg at det lureste, for min del, er å vente med å uttale meg, sier han.

Bakgrunn fra EFTA

Thomas Chr. Poulsen (44) er lagdommer i Borgarting lagmannsrett og bosatt i Oslo. Han kom til Borgarting fra en stilling som juridisk utreder ved EFTA-domstolen, der han var i tre år.

Han har også vært utreder i Høyesterett fra 2006 til 2011.

Poulsen var blant annet en av dommerne i saken der forlagene Cappelen Damm og Gyldendal ble dømt til å betale overtredelsesgebyrer til Konkurransetilsynet på henholdsvis 7,3 og 6,3 millioner kroner. Dommen er rettskraftig.

Politi og strafferett

Morten Holmboe (61) er professor ved Politihøgskolen og bosatt på Jessheim. Han har doktorgrad i strafferett, og var medforfatter til kommentarutgaven til straffeprosessloven.

- Jeg søker meg til Høyesterett, først og fremst, fordi dette virker som et svært spennende arbeid. Jeg har hatt meget spennende oppgaver i Politihøgskolen, men Høyesterett er noe helt eget, sier han.  

Morten Holmboe.

- Samtidig: det er svært mange gode søkere. Prosessen må rett og slett bare gå sin gang, fortsetter Holmboe.

Holmboe har hatt flere stillinger ved Politihøgskolen, både som stipendiat/seniorrådgiver, førsteamanuensis, seksjonsleder og avdelingsleder, og deltar i forskergruppen Politi og teknologi.

Holmboe har også jobbet flere år i Justis- og beredskapsdepartementet, både i polaravdelingen og i lovavdelingen.

Han underviser i strafferett og straffeprosess, privatlivets fred, menneskerettigheter og gjenopprettende prosess.

Han er medlem av felles redelighetsutvalg for Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter, og fast møtende varamedlem til Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Oslo

Holder eventuelle rangeringer for seg selv

Jon Wessel-Aas, som siden 2020 har vært leder av Advokatforeningen, nå partner i Glittertind, tror ikke Høyesterett vil ha vanskeligheter med å finne en aktuell søker.

- Det blir ikke vanskelig å finne gode kandidater blant disse søkerne, sier han. 

- Hvem er den fremste kandidaten, etter ditt syn?

- Jeg tror ikke at jeg vil mene noe offentlig om min eventuelle rangering av konkrete søkere, sier han. 

Dette var søkerlisten i fjor:

Are Stenvik

Susann Funderud Skogvang

Christian Lund

Morten Holmboe

Vibeke Løvold

Gaute Skirbekk

Torunn Elise Kvisberg

Halvard Leirvik

Kjersti Bruun Nygaard

Bettina Banoun

Espen Bjerkvoll

Thomas Chr. Poulsen

Thomas Arne Hellerslia

Anette Isachsen Kræmer

Jørgen Monn

Powered by Labrador CMS