Med de nye reglene ønsker myndighetene å redusere antall ulykker.
Med de nye reglene ønsker myndighetene å redusere antall ulykker.

Vil ikke forby elsparkesykler på fortau

Elsparkesyklister bør ikke tvinges ut i veibanen, mener Advokatforeningen. Mens Skattedirektoratet advarer om økonomiske konsekvenser av den foreslåtte forsikringsplikten.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen ønsker å forby elsparkesyklister å kjøre på fortau, slik at gående personer ikke utsettes for fare. Forbudet vil også omfatte gangveier. Forslaget har vært ute på høring.

Advokatforeningen vender tommelen ned for forslaget.

Forbudet vil tvinge elsparkesyklistene ut i veibanen, der de må dele plassen med bilder og andre motorvogner, påpeker Advokatforeningen i sin høringsuttalelse.

- For inngripende å forby 12-15-åringer

Dersom aldersgrensen for å bruke elsparkesykkel økes fra 12 til 16 år, kan risikoenS reduseres, noe Statens vegvesen foreslår som et alternativ i høringsnotatet. Men å øke aldersgrensen til 16 år er for inngripende for barn fra 12 til 15 år, mener Advokatforeningen.

«Advokatforeningen vurderer det slik at et forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau (og gangvei), med den følge at disse trafikantene for en stor grad må dele veibanen med biler og andre motorvogner, vil utsette elsparkesyklistene for uakseptabelt stor risiko, særlig i betraktning av at et flertall av elsparkesyklistene er barn og ungdom, med begrenset evne til å vurdere risiko, også ved alder over 16 år», skriver foreningen i sin høringsuttalelse.

Derfor er foreningen negativ til et forbud mot kjøring med elsparkesykkel på fortau.

- Store problemer med håndhevelsen

Statens vegvesen har alternativt foreslått at bare barn mellom 12 og 16 år skal få lov til å kjøre på fortauet.

Stavanger kommune er en av høringsinstansene som mener at en slik aldersbestemt tillatelse vil skape utfordringer: «Kommunen ser uansett store utfordringer med håndhevelse av et slikt forbud», skriver kommunen.

Regjeringen har allerede besluttet at en promillegrense på 0,2 skal gjelde for kjøring med elsparkesykler. Videre er barn under femten år pålagt å bruke hjelm ved kjøring med elsparkesykkel.

- Obligatorisk ansvarsforsikring krever endringer i regelverket

Små elektriske kjøretøy skal også omklassifiseres fra sykkel til motorvogn, og omfattes av bilansvarsloven.

«I denne høringsrunden er det foreslått en individuell forsikringsplikt som enten vil gjelde for all bruk som kan medføre ansvar etter bilansvarslova §15 annet punktum, eller begrense seg til å gjelde kommersiell utleie hvor aktøren kan komme under slik ansvar», skriver Skattedirektoratet i sitt høringssvar.

Å sanksjonere brudd på forsikringsplikten kan by på utfordringer: Små elektriske kjøretøy uten registreringsplikt vil ikke «omfattes av plikten til å svare trafikkforsikringsavgift av et eventuelt gebyr for uforsikret motorvogn», påpeker Skattedirektoratet.

«Dersom det skulle være ønskelig at forsikringsavtaler (og/eller gebyrer) for små elektriske kjøretøy skal omfattes av avgiftsplikten, vil det slik vi ser det det være nødvendig med endringer i avgiftsregelverket.

Vi understreker at en eventuell innføring av en slik avgiftsplikt vil medføre administrative og økonomiske konsekvenser for Skatteetaten og antakelig også for forsikringsbransjen, noe som i så fall må utredes nærmere. Blant annet antas det at det kan knytte seg særlige utfordringer til å ta en gruppe av ikkeregistreringspliktige motorvogner inn i avgiften», skriver direktoratet.

Alle høringsinnspillene finner du her.

Powered by Labrador CMS