Arbeidsgruppen foreslår blant annet et forbud mot at
inkassoforetaket dekker rettslige kostnader, som innebærer at fordringshaveren må ta den økonomiske
risikoen ved uttak av rettslige skritt.
Arbeidsgruppen foreslår blant annet et forbud mot at inkassoforetaket dekker rettslige kostnader, som innebærer at fordringshaveren må ta den økonomiske risikoen ved uttak av rettslige skritt.

Vil forby advokater å drive inkassovirksomhet

Det nye lovforslaget møter motbør fra Advokatforeningen.

Publisert Sist oppdatert

Advokatforeningen er uenig i spesielt ett punkt i forslaget til ny inkassolov: At advokater ikke skal kunne drive med såkalt fremmedinkasso. Fremmedinkasso vil si å inndrive krav på vegne av andre.

Inkasso-rapporten

Justis- og beredskapsdepartementet nedsatte en arbeidsgruppe i 2018 som har foreslått ny inkassolov og en ny inkassoforskrift.

Kort om forslagene i arbeidsgruppens rapport:

 • Organisering av og ansvar for inkassovirksomhet: Nye kompetansekrav til styret, mer fagansvar til daglig leder.
 • Kompetansekrav: Minimum 3 års praksis + inkassofaglig prøve. I fremmedinkassoforetak kreves 1-årig utdanning i økonomi eller rettsvitenskap.
 • Advokatbevilling skal ikke lenger gi generell adgang til å drive fremmedinkassovirksomhet.
 • Konsesjonspliktig inkassovirksomhet skal kun kunne utkontrakteres til andre inkassoforetak.
 • Krav til saksgangen: Nye krav om inkassovarsler, betalings-oppfordringer, varsler om rettslig inndrivning, m.m.
 • Kostnadsdekning utenrettslig og rettslig inndrivning: Det foreslås betydelig nedgang i omsetningen for inkassoselskapene.
 • God inkassoskikk: Skal klargjøres.
 • Konserninterne krav: Inndrivning av konserninterne krav kan fortsette, men bare tillatt for fremmed-inkassoselskapet å ta gebyr som ved oppkjøps- og egeninkasso.
 • Klientmiddelbehandling: Klarere regler.
 • Personopplysninger: En rekke nye tiltak foreslås.
 • Sanksjoner: Overtredelsesgebyr til foretak ved brudd på vesentlige plikter overfor skyldnere og fordringshavere.

Kilde: Advokatforeningens høringsuttalelse

Forslaget er uheldig, skriver Advokatforeningen i sitt høringssvar.

Selv om det ikke er så mange advokater som driver med fremmedinkasso, så er det likevel en del advokater som på vegne av mindre næringslivsklienter driver inn krav, påpeker foreningen.

Arbeidsgruppen som foreslår ny inkassolov argumenterer i sin rapport med at advokater ikke er utdannet til å drive med inkassovirksomhet, og at de derfor ikke bør drive med det.

- Jusstudiet gir ikke nok innsikt

«Inkasso inngår ikke i vanlig advokatvirksomhet, og verken jusstudiene eller advokatkurset gir nødvendig innsikt i inndriving av forfalte pengekrav etter inkassolovens regler, alternative løsninger, risikostyring og internkontroll, regnskap eller klientmiddelbehandling», heter det i rapporten.

Men svært mye av det advokater arbeider med er ikke en del av undervisningen på jusstudiet, skriver Advokatforeningen, som mener at advokater faktisk har de forutsetningene som trengs for raskt å kunne sette seg inn i regelverket og drive inkassovirksomhet.

«Den juridiske metoden og evnen til å sette seg inn i regelverk jusstudentene lærer under studiet gir imidlertid gode forutsetninger for å sette seg inn rettsområder som ikke er en del av studiet», skriver foreningen.

Advokatforeningen mener i hovedsak at advokaters adgang til å drive fremmedinkasso ikke bør begrenses, men at det kan vurderes å underlegge advokater enten hele eller deler av den såkalte internkontrollforskriften som gjelder for inkassoforetak.

- Tilfører dybdeforståelse

Advokatfirmaet Vestor i Oslo har spesialisert seg på å inndrive forfalte pengekrav på vegne av næringslivs- og organisasjonsklienter. Partner Geir K. Røttingsnes slutter seg til Advokatforeningens synspunkter.

Geir K. Røttingsnes.
Geir K. Røttingsnes.

- I kompliserte inndrivningssaker tilfører advokater fagkompetanse og dybdeforståelse av relevant lovverk. Det er ingen som har bedre forutsetninger enn advokater til å håndtere slike problemstillinger, sier Røttingsnes.

Han minner om at inndriving av forfalte pengekrav omfatter mye mer enn forfalte telefonregninger.

- I den tradisjonelle inkassosaken som ikke fordrer juridiske utfordringer, er ikke advokaten nødvendig. Men i saker der det er behov for å bruke domstolene til midlertidig sikring av et forfalt pengekrav ved å ta arrest i et formuesgode, sikre panthavers rett til å gjennomføre et tvangssalg, eller å sikre at panthaver gis korrekt prioritet i fordelingskjennelser, så er det kun advokater som har den nødvendige forståelse av de rettslige problemstillingene, sier Røttingsnes.

Inkassoarbeid er absolutt relevant for det advokater driver med til daglig, sier Røttingsnes.

Underlegges internkontrollforskrift

I likhet med Advokatforeningen er han positiv til at advokater som driver aktivt med fremmedinkasso underlegges hele eller deler av internkontrollforskriften for inkassoforetak.

Røttingsnes legger til at inkassovirksomhet stiller særlige krav til risikostyring, internkontroll, regnskap og klientmiddelbehandling og at advokater som driver aktivt med inkassovirksomhet nødvendigvis må ha, eller tilegne seg, nødvendig kompetanse, planverk og rutiner på dette.

Det er Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso som har arbeidet med uttalelsen.

Lovutvalget består av Håvard Wiker (leder), Frank C. Aase, Odd Bovim, Jorunn Kristin Moltu Jacobsen, Reidar Myhre og John Aksel Stav.