Forslaget innebærer en delvis oppfølging av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov.
Forslaget innebærer en delvis oppfølging av Forvaltningslovutvalgets forslag til ny forvaltningslov.

Vil gjøre det enklere for offentlige etater å dele taushetsbelagt informasjon seg imellom

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre forvaltningsloven for bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi trapper nå opp kampen mot arbeidslivskriminalitet. Ved å gjøre det enklere for offentlige etater å dele taushetsbelagte opplysninger seg imellom, vil vi gjøre det lettere å avdekke at noen har vært innblandet i kriminell virksomhet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Om forslaget blir tatt til følge, vil offentlige ansatte underlagt forvaltningsloven, enklere kunne dele taushetsbelagte opplysninger med andre offentlige organer.

Dette vil kunne gjelde deling med aktuelle kontrollmyndigheter når man får vite at noen har vært innblandet i kriminell virksomhet, eksemplifiserer departementet.

To nye hjemmelsgrunnlag

Hensikten med forslaget er å få et mer helhetlig regelverk om informasjonsdeling som skal ivareta behovet for deling av også taushetsbelagte opplysninger, heter det i høringsnotatet.

For det første foreslår departementet to nye hjemmelsgrunnlag for å dele opplysninger som er omfattet av taushetsplikt.

«Forvaltningsorganer skal kunne dele taushetsbelagte opplysninger med personer i andre forvaltningsorganer så langt det er nødvendig for å utføre oppgaver som ligger til mottakerorganet, og dele slike opplysninger med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse. Disse nye delingsgrunnlagene blir foreslått inntatt i gjeldende forvaltningslov § 13 b første ledd», kan man lese i høringsnotatet.

Ny forskriftshjemmel

For det andre foreslår departementet å utvide forvaltningsloven med en forskriftshjemmel som gir mulighet til å fastsette mer spesifikke regler i forskrift.

«På områder der det foreligger et konkret behov for en utvidet adgang til deling av nærmere avgrensede typer informasjon, bør det vurderes å fastsette spesifikke delingshjemler som åpner for en slik deling», står det i høringsnotatet.

«Etter forslaget vil en slik forskrift også kunne regulere annen behandling av opplysninger i forbindelse med delingen. Forskriftshjemmelen kan dermed bli en helt sentral regel i praksis. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og i andre sammenhenger hvor det foreligger et etablert samarbeid.»

Det blir også foreslått enkelte mindre endringer i spesiallovgivningen.

«Dette gjelder i første rekke unntak i enkelte særlover fra den nye bestemmelsen om deling av opplysninger for å utføre oppgaver som ligger til mottagerorganet.»

Innebærer ingen opplysningsplikt

Departementet foreslår at det «skilles mellom deling som er uforenlig med formålet opplysningene opprinnelig ble samlet inn for, og deling som skjer for samme formål som opplysningene opprinnelig ble samlet inn for», for å ivareta kravene som følger av personvernforordningen.

«Dette vil blant annet ha betydning for spørsmålet om det skal være en plikt for mottakerorganet til å informere om deling av taushetsbelagte opplysninger til den opplysningene gjelder. En slik informasjonsplikt skal etter forslaget bare gjelde når delingen er uforenlig med det opprinnelige innsamlingsformålet. De nye grunnlagene for deling av taushetsbelagte opplysninger skal etter forslaget ikke innebære noen form for opplysningsplikt.»

Høringsfristen er satt til 1. desember 2020. Hele høringsnotatet kan du lese her!

Powered by Labrador CMS