Illustrasjonsfoto:

JU§NYTT

Her er lovene som trer i kraft 1. juli 2024

Endringer i straffeloven, arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og en rekke andre lover. Her er en oversikt.

Publisert Sist oppdatert

Som vanlig – enten det er 1. januar eller 1. juli – er det mange lover som trer i kraft. Her er en oversikt over lovene som trer i kraft 1. juli 2024.

Jeg nevner at det er enkelte lover som trer i kraft på datoer nær 1. juli 2024, og at det også er noen praktisk viktige forskrifter som trer i kraft i det aktuelle tidsrommet. 

Derfor har jeg også tatt inn lenker til de mer utfyllende oversiktene fra de enkelte departementene.

Gjermund Aasbrenn

Gjermund Aasbrenn er stipendiat ved UiT Norges arktiske universitet.

Han har vært førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, advokatfullmektig i Arntzen de Besche, dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer ved Sør-Trøndelag tingrett, utreder i Høyesterett og konstituert lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett.

Aasbrenn er fagansvarlig for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Justis- og beredskapsdepartementet

- Lov 31. mai 2024 nr. 25 om endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

 - Lov 21. juni 2024 nr. 48 om endringer i el-tilsynsloven (hjemmel for gebyr for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner mv.)

 - Lov 21. juni 2024 nr. 49 om endringar i rettsgebyrloven (justering av multiplikator for forliksklage og forkynning av betalingsoppmoding)

- Lov 21. juni 2024 nr. 50 om midlertidige endringer i utlendingsloven (beredskapshjemmel for innkvartering av asylsøkere)

I tillegg tar jeg med at den offentlige salærsatsen økes med 50 kroner, fra 1215 kroner til 1265 kroner.

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Justis- og beredskapsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

- Lov 7. mai 2021 nr. 29 om endringer i arbeidsmiljøloven (lovens anvendelse for yrkesdykking og losing) (delt ikraftsetting – endringsloven del I (arbeidsmiljøloven) § 1-2 andre ledd bokstav a for så vidt gjelder dykkeoperasjoner)

- Lov 1. desember 2023 nr. 86 om endringer i arbeidsmiljøloven (forskriftshjemmel om lovens anvendelse for dykkeoperasjoner)

- Lov 15. desember 2023 nr. 88 om endringer i arbeidsmiljøloven og statsansatteloven (tydelige og mer forutsigbare arbeidsvilkår)

- Lov 20. desember 2023 nr. 95 om endringar i folketrygdlova og enkelte andre lover (oppfølging av forslag i statsbudsjettet 2024) (delt ikraftsetting – endringsloven del I (lov 3. desember 1948 nr. 7 om pensjonsordning for arbeidstakere til sjøs), endringsloven del IV (sosialtjenesteloven), endringsloven del III (folketrygdloven) § 11-20 første ledd, § 12-13 andre og tredje ledd, § 12-15 andre ledd og omnummereringen av de påfølgende leddene)

- Lov 24. mai 2024 nr. 23 om endringer i trygderettsloven (rettens sammensetning, aktiv saksstyring og krav til kjennelser)

- Lov 14. juni 2024 nr. 31 om endringer i arbeidsmiljøloven mv. (rammer for overtredelsesgebyr)

- Lov 25. juni 2024 nr. 53 om endringer i barnetrygdloven og midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring m.m.)

- Lov 25. juni 2024 nr. 54 om endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelsetjenesteloven (innstramminger) (delt ikraftsetting – endringsloven del I (integreringsloven) og endringsloven del III (tannhelsetjenesteloven))

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 40 om endringar i gravplassloven m.m. (digitalisering av gravferdsmeldinga og behandling av personopplysningar) (delt ikraftsetting –  endringene i gravplassloven §§ 23a og 25 til 28 og nye §§ 25 og 26 under del I)

- Lov 14. mai 2024 nr. 21 om endringer i kontantstøtteloven og folketrygdloven (justering av kontantstøtteperioden og forlengelse av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning) (delt ikraftsetting – endringsloven del I)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Barne- og familiedepartementet

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Se: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Energidepartementet

- Lov 22. mars 2024 nr. 12 om endringer i vassdragsreguleringsloven og energiloven (styrking av forsyningssikkerheten)

- Lov 14. juni 2024 nr. 32 om endringer i energiloven mv. (tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Energidepartementet

Finansdepartementet

- Lov 22. mars 2024 nr. 13 om endringer i finansforetaksloven (utdelinger fra finansforetak mv.) (delt ikraftsetting – endringsloven § 10-6 første ledd andre punktum og § 20-32)

- Lov 25. juni 2024 nr. 60 om endringer i finansmarkedslovgivningen (samleproposisjon) (delt ikraftsetting – endringsloven del IV (finansforetaksloven), endringsloven del V (hvitvaskingsloven), endringen i § 2 og endringene i § 22, endringsloven del VIII (regnskapsførerloven), loven del IX nr. 2)

- Lov 25. juni 2024 nr. 64 om endringer i merverdiavgiftsloven (delt ikraftsetting – endringsloven del II)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

- Lov 16. juni 2023 nr. 55 om endringer i forsvarsloven og folketrygdloven (kontrakt om tjenesteplikt for militære studenter)

- Lov 24. november 2023 nr. 84 om endringer i forsvarsloven mv. (militær disiplinærmyndighet) (delt ikraftsetting – endringsloven del I–V og del VII og VIII, i tillegg til del VI (endringer i straffeprosessloven) med unntak av § 464)

- Lov 24. november 2023 nr. 85 om militær politimyndighet (militærpolitiloven)

Se også: Endringar i lovar og forskrifter frå 1. juli 2024 frå Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

- Lov 20. desember 2023 nr. 107 om endringer i tobakksskadeloven (strengere regulering av e-sigaretter) (delt ikraftsetting – endringsloven § 32 a)

- Lov 2. februar 2024 nr. 8 om endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.)

- Lov 21. juni 2024 nr. 43 om endringar i tannhelsetjenesteloven mv. (rett til tannhelsetenester for unge vaksne, personar med rusmiddelavhengigheit mv.)

- Lov 25. juni 2024 nr. 68 om endringer i legemiddelloven og apotekloven (styrket legemiddelberedskap m.m.)

Se også: Endringar i lovar og forskrifter frå 1. juli frå Helse- og omsorgsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

- Lov 25. juni 2024 nr. 69 om bærekraftige produkter og verdikjeder (bærekraftige produkter-loven)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 fra Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og distriktsdepartementet

Se: Endringer i lover og forskrifter frå 1. juli 2024 frå Kommunal- og distriktsdepartementet

Kultur- og likestillingsdepartementet

- Lov 14. juni 2024 nr. 33 om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (presisering av diskrimineringsombudsloven § 7 og likestillings- og diskrimineringsloven §§ 10 og 33)

Se også: Endringar i lovar og forskrifter frå 1. juli frå Kultur- og likestillingsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

- Lov 14. juni 2024 nr. 34 om endringer i privatskolelova (ny tilskuddsmodell for private grunnskoler)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

- Lov 14. juni 2024 nr. 37 om endringer i viltloven mv. (endret betegnelse på organ i viltforvaltningen og oppheving av lovvedtak om nydyrking og nedbygging av myr)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

- Lov 12. april 2024 nr. 17 om endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.)

- Lov 14. juni 2024 nr. 38 om endringer i brukthandellova (innskrenking av virkeområde)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Nærings- og fiskeridepartementet

Samferdselsdepartementet

- Lov 25. juni 2024 nr. 70 om endringer i luftfartsloven (ubemannet luftfart mv.)

Se også: Endringer i lover og forskrifter fra 1. juli 2024 for Samferdselsdepartementet

Powered by Labrador CMS