Jon Rabben er partner i Wiersholm.

- Fortsatt flere uavklarte havvind-spørsmål

At regjeringen legger opp til auksjoner ved konsesjonstildelinger, kan ifølge advokater i Wiersholm og Kluge by på flere utfordringer.

Publisert Sist oppdatert

- Mange aspekter ved utvikling av havvind i Norge er fortsatt i støpeskjeen. Dette gjelder blant annet viktige tekniske, kommersielle og juridiske premisser. Flere betydelige spørsmål står fortsatt åpne, og må avklares på kort eller lengre sikt, sier advokat Jon Rabben i Wiersholm til Advokatbladet.

- Dette er departementet også klar over, og det pekes dels på fremtidige utredninger og høringer for avklaring av åpne spørsmål, sier han.

Olje- og energidepartementet la nylig ut på høring flere forslag til utviklingen av havvind i Norge. Ifølge regjeringen vil den så snart som mulig åpne for at interesserte virksomheter kan få tildelt areal og søke konsesjoner til havvindprosjekter i to områder som har fått navnet Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Regjeringen la også frem en stortingsmelding om langsiktig bruk av norske energiressurser.

Jon Rabben driver særlig med rådgivning rettet inn mot norske og internasjonale klienter innenfor energisektoren. Han er i hovedsak tilfreds med regjeringens stortingsmelding og veilederen for havvind som nylig ble offentliggjort.

Rabben understreker at han oppfatter retningen som stakes ut for den videre utviklingen som god.

Fire store spørsmål

Han peker på fire viktige punkter der det trengs avklaringer: Prosessen fra søknad om arealtildeling til endelig konsesjon for utbygging. Mer detaljerte prinsipper for auksjonsprosessen. Utvikling av nettløsninger og spørsmålet om subsidier.

- Forslaget til endringer i havenergiloven og veileder for arealtildeling gir mange nyttige avklaringer, og peker mot en klar og forutsigbar konsesjonsprosess, sier Rabben.

Regjeringen foreslår en to-stegs auksjonsprosessen der prekvalifiserte aktører kan by på arealer.

- Dette legger til rette for en transparent tildelingsprosess, sier Rabben.

Men det er mange utfordringer ved å avholde en auksjon på et så tidlig stadium av prosessen som det legges opp til; før konsekvensutredninger er gjennomført og før sentrale spørsmål knyttet til myndighetskrav, nettilknytning og handelsløsning er avklart, påpeker han.

Han viser til at Norge står i en særstilling sammenlignet med utenlandske prosjekter, der auksjoner avholdes på et mye senere stadium av utviklingsprosessen.

Betydelig risiko

- Søkerne på areal i Norge vil måtte ta betydelig teknisk og kommersiell risiko ved innlevering av bud, men hvilken risiko vil de måtte ta dersom myndighetene senere avslår en konsesjonssøknad, eller innfører nye krav til prosjektene som ikke var kjent på auksjonstidspunktet? Dette er et viktig spørsmål som vil måtte stå sentralt ved utforming av auksjons-prinsippene og grunnlaget som det skal bys på, sier Rabben.

Departementet har varslet at forslag til arealinndeling og andre premisser for utviklingsprosjektene, og forslag til auksjonsmodell, skal ut på høring før auksjonen på Sørlige Nordsjø II utlyses.

Det er mange uavklarte spørsmål knyttet til det juridiske rammeverket og tekniske løsninger for offshore-nettet som skal frakte energien fra havvind-installasjonene og til land, påpeker han.

- Departementet har gjort det klart at offshore-nettet vil måtte designes, bygges og finansieres av vindkraftaktørene, men at man ser for seg at Statnett skal ta rollen som systemoperatør . Et sentralt spørsmål for mange aktører er om det vil være mulighet for såkalte hybridløsninger, med forbindelse både til det norske kraftnettet og forbindelse til kraftnettet i et tredjeland.

Subsidieordninger for Utsira Nord

- Sørlige Nordsjø II skal bygges ut uten subsidier. For flytende havvind på Utsira Nord legges det derimot opp til at subsidieordninger vil være tilgjengelig gjennom Enova. Dette er en viktig avklaring, men det gjenstår selvfølgelig mange detaljer av betydning, sier Rabben.

Ifølge Rabben er en av de viktigste nyhetene at departementet har ambisjoner om å utlyse ytterligere arealer to-tre år frem i tid.

- Dette signaliserer at myndighetene er fremoverlente - og at ønsket om å utvikle denne industrien i Norge ikke begrenser seg til de kortsiktige ambisjonene som allerede er satt. For industrien er dette et viktig signal om at det vil komme nye muligheter også etter det som tegner til å bli en svært skarp konkurranse om areal i 2022, sier Wiersholm-partneren.

- Utfordrende auksjonsprosess

- Konsesjonsprosessen vil fortsatt være tidkrevende - og vi må nok forvente at det går noen år før vindparker i Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord er i drift, sier Camilla Grytten og Siv Veronika Madland i Kluge.

Kluge-advokatene Camilla Grytten og Siv Veronika Madland er partnere ved firmaets kontor i Stavanger, og jobber med fagområdene fornybar energi og havvind.

- Sikkerhetsstillelse er fortsatt et uløst tema – altså hvordan havvindparkene kan pantsettes, påpeker Grytten.

I likhet med Jon Rabben mener de at auksjonsprosesser kan være både spennende og by på utfordringer.

- Dette er nytt, og en annen tilnærming enn hva departementet tradisjonelt har benyttet for eksempel ved tildeling av utvinningstillatelser for petroleum. Auksjon er en tildelingsmåte vi kjenner fra andre jurisdiksjoner, eksempelvis Storbritannia, Tyskland, Danmark, og vi er spent på hvordan dette i praksis vil gjennomføres i Norge og hvilke kriterier som oppstilles, sier Grytten.

De mener likevel at metodikken ved en slik auksjonsbasert tildeling vil kunne favorisere store, kapitalsterke aktører.

- Kriteriene – avhengig hvordan de stilles – kan hindre teknologiutvikling. Vi ser for øvrig at prisen på havvindstillatelser utenfor Norge jevnt over har steget etter at «big oil» kom på banen. Når det er sagt, er det selvsagt et gode for skattebetalerne at det betales for konsesjonene som gis, understreker Grytten.

Powered by Labrador CMS