Advokatfirmaer i spissen mot klimanøytralitet

Glittertinds klimautslipp gikk betydelig ned fra 2019 til 2020, ifølge firmaets klimaregnskap. Her Dagny Ås Hovind og Aron Solheim.
Glittertinds klimautslipp gikk betydelig ned fra 2019 til 2020, ifølge firmaets klimaregnskap. Her Dagny Ås Hovind og Aron Solheim.

- Advokater kan ikke isolere seg i en boble

I Codex – verdens første klimanøytrale advokatfirma – er kjøtt tidvis borte fra menyen, og til overtidsmat serveres rester. I Glittertind reiser advokatene kollektivt, eller sykler når de skal ut på oppdrag. Advokater har ansvar for å lede an i omstillingen, mener daglig leder.

Publisert

Haavind og Thommessen er blant advokatfirmaene som jobber mot å bli klimanøytrale. Enkelte er det allerede. I 2019 ble Codex anerkjent av FN som det første klimanøytrale advokatfirmaet i hele verden.

– I likhet med innovasjon og teknologiutvikling er det juridiske rammeverket en av nøklene til det grønne skiftet. Med den makten og påvirkningskraften som ligger i det, kan ikke advokater isolere seg i en egen boble. Bransjen må gjøre sin del, være i debatten og helt i front av omstillingen til et samfunn der vekst og utvikling skjer innen naturens tålegrenser, sier daglig leder Anders Faanes i Codex.

– I fjor knyttet vi til oss ekstern ekspertise gjennom et Advisory Board for bærekraft. Vi ønsker å dele denne verdifulle kompetansen med kunder, samarbeidspartnere og andre interesserte, forteller Anders Faanes i Codex.
– I fjor knyttet vi til oss ekstern ekspertise gjennom et Advisory Board for bærekraft. Vi ønsker å dele denne verdifulle kompetansen med kunder, samarbeidspartnere og andre interesserte, forteller Anders Faanes i Codex.

– Vårt ønske er at Codex skal være et fyrtårn i bransjen for en mer bærekraftig utvikling. Slik sett var det viktig å være tidlig ute. Samtidig skapte det en enorm entusiasme og motivasjon blant de ansatte i firmaet. Ikke minst blant de yngre. Klimaarbeidet vårt virket samlende for virksomheten.

Juss for klima

På nettsidene til FN-initiativet Climate Neutral Now kan virksomheter signere et løfte om å bidra i arbeidet på vei mot nullutslipp. Over fire hundre bedrifter har foreløpig signert. Codex ble en del av dette initiativet for snart to år siden.

– Vi har gitt innspill rundt jussens rolle og betydning i klimaarbeidet, og selv fått hjelp med å kompensere for karbonavtrykket vårt. Vi gir finansielle bidrag til godkjente prosjekter som reduserer CO2-utslipp. FN har vært viktig for oss for å etablere nettverk med organisasjoner, bedrifter og mennesker som alle jobber for bærekraft, forteller Codex-lederen.

Mange virksomheter kompenserer for utslipp de ikke ønsker eller kan bli kvitt gjennom kjøp av klimakvoter. Da investeres det i prosjekter som sørger for utslippsreduksjoner andre steder i verden; altså betaler man for en gitt reduksjon i CO2-utslipp som en kompensasjon for sitt eget.

Kan ikke kjøpe seg fri

Enkelte miljøorganisasjoner er bekymret for at bedrifter kjøper seg til klimanøytralitet via klimakvoter – uten også å ta andre nødvendige grep for å kutte utslipp. Faanes deler bekymringen, og understreker at det er et sammensatt bilde med et bredt spekter av tiltak som må til.

– Klimakvoter er en sentral del av klimapolitikken og absolutt et viktig redskap for å oppnå en mer bærekraftig utvikling. Samtidig må det komme på plass et bedre rammeverk for tildeling og antall kvoter. Nettopp i slike diskusjoner vil også juridisk kompetanse være viktig. Jeg er også bekymret for at noen tror det er nok bare å kjøpe seg til klimanøytralitet, sier han.

En del bekvemmeligheter måte vike til fordel for en mer bærekraftig drift, fortsetter Faanes.

– Det er blant annet lagt begrensninger på bilbruk til jobb, kjøtt er fjernet fra menyen enkelte dager i kantina, restemat serveres som overtidsmat og det er innført et strengt regime for kildesortering. Av alt folk gjør er flyreiser noe av det verste for klimaet. Lenge før pandemien sørget vi for å tilrettelegge godt for digitale møter i stedet. Alt dette vil i sum utgjøre en stor forskjell.

To spor

Klimanøytralitet er også en realitet for Glittertind, som siden oppstart har arbeidet aktivt for å være et miljøbevisst og bærekraftig advokatfirma.

– Dette er noe vi har hatt med oss fra da firmaet var på tegnebrettet. Satsingen på bærekraft og klima ble etablert som en av grunnverdiene. Vi ville være noe mer enn kun selve advokatvirksomheten, og også ta en plass i samfunnsdebatten, sier managing partner Aron Solheim.

Slik blir bedriften din klimanøytral

  1. Lag et klimaregnskap. Kartlegg egne utslipp.
  2. Kutt utslippene. Innfør tiltak som minske klimafotavtrykket.
  3. Kompenser for restutslipp. Kjøp klimakvoter.

Kilde: FN-initiativet Climate Neutral Now / Fjordkraft

Glittertind skal både drive advokatvirksomhet på et bærekraftig vis, og signalisere et miljøperspektiv gjennom virksomheten, fortsetter han.

– Vi mener det er to måter å oppnå dette på. Det ene er gjennom å engasjere oss i klima- og miljøsaker gjennom advokatvirksomheten, slik som klimasøksmålet. Det andre er at vi mener det er viktig å innrette virksomheten vår på en best mulig miljømessig måte.

Av interne tiltak for å redusere utslipp har Glittertind digitalisert dokumenthåndteringen og kildebruken, advokatene reiser kollektivt eller med el-sykler der det er mulig, kjører videomøter, fører klimaregnskap, kildesorterer avfall, deltar i næringslivsnettverket Grønt forum, har droppet fly på sosiale firmaturer, og kommuniserer aktivt med eksterne aktører om viktigheten av et godt klima og bærekraft.

Dropper kvoter

I tillegg til å utarbeide årlige klimaregnskap og kontinuerlige tiltak, kompenserer også Glittertind for sitt klimaavtrykk. Firmaet har derimot valgt en annen løsning enn kjøp av klimakvoter.

– Når vi har gjort så mange reduserende tiltak som vi kan, sitter vi likevel igjen med et utslipp vi ikke blir kvitt som følge av jobben vår. Vi dekker hele Norge, så det må eksempelvis være mulig å reise til domstoler i andre deler av landet enn Oslo. Dermed ender vi opp med et årlig restutslipp, forklarer advokat Dagny Ås Hovind.

Det er hun som har det interne ansvaret for å gjøre Glittertind til et klimavennlig firma.

– Det finnes veldig mange såkalte offset-prosjekter man kan investere i. Vi synes det var utfordrende å finne et som man er sikker på at innebærer reelle utslippsreduksjoner, samtidig som det treffer på andre bærekraftsmål. Vi har derfor heller valgt å kompensere ved å gi et årlig beløp til Regnskogfondet som vi kjenner prosjektene til. Beløpet beregnes etter CO2-prisen som er nødvendig for å nå 1,5 graders-målet i Parisavtalen.

Null karbonavtrykk

Klimanøytralitet: Ifølge FNs definisjon at man ikke slipper ut mer klimagass i atmosfæren enn man greier å fange opp eller fjerne. Altså at man har null karbonavtrykk; enten ved at man ikke har noen utslipp, eller ved at man kompenserer for de utslippene man har.

Norge har vedtatt å bli klimanøytralt innen 2030.

Powered by Labrador CMS