Anne Helsingeng har ledet utvalget som har kommet med nye forslag til retningslinjer.
Anne Helsingeng har ledet utvalget som har kommet med nye forslag til retningslinjer.

Inviterer advokater til å si sin mening om nye gransknings-retningslinjer

Advokatforeningens-utvalg vil forenkle og fjerne krav om uavhengighet.

Publisert Sist oppdatert

Siden 2011 har Advokatforeningens retningslinjer for granskninger vært i bruk blant aktører i og utenfor advokatbransjen.

Etter at retningslinjene ble vedtatt, har det skjedd en utvikling på området.

Høsten 2019 nedsatte derfor Advokatforeningen et utvalg for å gjennomgå erfaringer med dagens retningslinjer, og foreslå endringer i retningslinjene tilpasset samfunnsutviklingen.

Nå er forslagene sendt på høring. Blant instansene som har mottatt forslaget er landets femten største advokatfirmaer, samt representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Utvalget som har gjennomgått retningslinjer for private granskninger

Høsten 2019 nedsatte Advokatforeningen et utvalg for å gjennomgå retningslinjene for private granskninger, og vurdere behovet for å revidere disse. Forslag til nye retningslinjer er nå klart for høring.

Utvalget har bestått av følgende medlemmer:

 • Anne Helsingeng, Bull & Co Advokatfirma, leder
 • Preben Haugmoen Mo, Advokatfirmaet Føyen
 • Georg Abusdal Engebretsen, Advokatfirmaet Wiersholm
 • Kristian Brandt, Advokatfirmaet Hjort
 • Thomas Steen Brandi, Advokatfirmaet Selmer

Vil forenkle

De opprinnelige retningslinjene var i stor grad inspirert av NOU-en «2009: 9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner» og professor dr. juris Johan Giertsen bok «Granskning».

For å forenkle retningslinjene og for å tydeliggjøre at private granskninger skiller seg fra offentlige undersøkelseskommisjoner, er mange av referansene og sitatene fra disse kildene fjernet.

Utvalget har også ønsket å forenkle retningslinjene slik at de i større grad fremstår som et praktisk verktøy for den praktiserende advokat. Det er foreslått forenklinger der hvor retningslinjene har fremstått for detaljerte.

Les mer om endringene på Advokatforeningens nettsider!

Fjerner uavhengighetspåbud

Utvalget, som består av fem advokater, har brukt mye tid på å diskutere hvordan kontradiksjon skal ivaretas, fortalte Helsingeng på en gjennomgang av retningslinjene for styreledere og managing partnere i landets førti største advokatfirmaer i fjor høst.

– Når det gjelder granskers uavhengighet og bruk av fast advokatforbindelse, foreslår vi en varsomhetsbestemmelse fremfor et forbud som det var tidligere. Noen ganger har offentlige organisasjoner rammeavtaler der en advokat får alle oppdragene. Skal man da ikke kunne ta en gransking?

- Vi foreslår at det da kan være saker der oppdragsgiver av hensyn til tillit bør være varsom med å bruke advokaten man vanligvis bruker i granskningsoppdraget, argumenterte Helsingeng.

Utvalget har også foreslått et forslag til en sjekkliste granskere bør gjennomgå før granskningen starter. (se faktaboks under)

Sjekkliste i en granskning

 • Mandat
 • Tidsaspekt og ressursbruk
 • Oppdragsgivers medvirkning
 • Ansattes medvirkning
 • Advokatbistand til ansatte
 • Advokatbistand til vitner og berørte parter?
 • Hvordan sikring av bevis skal skje, inkludert forklaringer
 • Håndtering av elektronisk lagret informasjon
 • Bevisvurdering
 • Om det skal gjøres en juridisk vurdering
 • Bruk av ekstern bistand
 • Hvordan kontradiksjon skal gjennomføres
 • Om det skal gis rett til innsyn før endelig rapport foreligger
 • Utforming av granskningsrapport / format
 • Hvordan innhentet info skal håndteres etter avsluttet granskning

Kilde: Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger

Powered by Labrador CMS