Jacob S. Bjønness-Jacobsen.

Gransking i et rettslig vakuum?

Advokatforeningens nylig reviderte retningslinjer for gransking har svakheter, og det er ikke riktig at granskinger foregår i et rettstomt rom, skriver partner Jacob S. Bjønness-Jacobsen i Grette i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Under debatten om private granskinger på Arendalsuka ble det hevdet at gransking skjer i et rettstomt rom, uten lover eller annet som bestemmer hvordan en gransking skal gjennomføres (Advokatbladet, 21. august 2023).

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Det er ikke første gang dette synspunktet er fremsatt, men det er like fullt feilaktig og blir ikke riktigere av å bli gjentatt.

Grunnen til at det er viktig å ha det rettslige rammeverket for granskingsprosesser på det rene kan vanskelig overvurderes:

Som det fremkommer i artikkelen i Advokatbladet eksisterer det blant annet hos aktører i media forestillinger om at granskingsinstituttet er en «kvasidomstol uten struktur», at det er «store mangler og sprikende praksis» og at det er en «ansvarsfraskrivelse fra det offentlige at det ikke lages skikkelige regler og krav til hvordan granskinger skal gjennomføres».

Eksistensen av slike oppfatninger er naturligvis uheldig, og får åpenbart næring i påstander om at det ikke finnes regler for granskingsprosesser.

Det er bra at Advokatforeningen har etablert og nylig revidert Retningslinjer for private granskinger.

Men selv om retningslinjene har eksistert siden 2011, og revideringen pågikk over flere år, hefter det likevel svakheter både ved retningslinjene som sådan og kommunikasjonen rundt disse.

Endimensjonalt rettssikkerhetsperspektiv

Granskinger besluttes og gjennomføres for å avklare et uklart eller omtvistet faktum, ofte i opphetede og konfliktfylte situasjoner; behovet for korrekt og relevant informasjon står i sentrum.

Involverte interesser er motstridende, og det er uunngåelig at berørte personer kan oppleve prosessen urettferdig, mangelfull eller forutbestemt.

Dette ble adressert i Arendal, og det ble pekt på at hvis granskningen ikke er objektiv nok, ikke solid nok gjennomført og ikke gjennomsiktig nok, så kan den utgjøre «et kjempestort rettssikkerhetsproblem».

Selv om kritikk mot saksbehandling ofte kan fremstå som stråargumentasjon fra den som ikke når frem med sine reelle argumenter, er det åpenbart at involverte i granskingsprosesser kan utsettes for overlast.

Jacob S. Bjønness-Jacobsen (H)

  • Forfatter av Gransking etter aksjelovene, Universitetsforlaget og Juridika (2022).
  • Sammen med Henning Brath utgir han boken Kommentarer til stiftelsesloven senere i år.
  • Han har også skrevet det norske bidraget i boken Managing Investigations – Best practice in Government and Internal Investigations.
  • Partner i Grette, spesialist innen prosedyre, krise- og konfliktløsning, compliance og gransking.
  • Sitter i styret i Grette, tidligere managing partner.

Svak saksbehandling er uheldig, men heller ikke spesielt for gransking. Det samme kan og vil ikke helt sjelden sies om saksbehandling og omtale på så ulike arenaer som i media, på politiske arenaer, i møte med offentlige instanser, under konkursbehandling, i politiets etterforsking og til og med i forbindelse med domstolsprosesser.

- Forholder seg i liten grad til begrunnelsen

Samtidig er det påfallende at både retningslinjene som sådanne, og også kritikerne av granskingsinstituttet, i liten grad forholder seg til selve begrunnelsen for granskingsinstituttet, som altså er å undersøke og rapportere om uavklarte forhold.

Spesielt er gransking et aktuelt og praktisk verktøy i saker der situasjonen er så vidt uklar at den alminnelige partsprosessen ikke er aktuell, og det heller ikke foreligger grunnlag for å bringe politi og påtalemyndighet inn i saken.

I et rettssikkerhetsperspektiv er det da ikke bare hensynet til de enkeltpersoner som eventuelt har opptrådt kritikkverdig, men faktisk først og fremst de enkeltpersonene eller den virksomheten som har lidd overlast som følge av slik opptreden, som skal vernes.

Det avgjørende for alle, er at riktige regler blir anvendt på riktig faktum, slik at forholdet kan bli riktig vurdert. En slik grunnleggende globalforståelse ble treffende formulert av professor Per Augdahl slik at «staten kan – av hensyn til rettssikkerheten – ikke la forbrytere gå løse og ustraffede omkring.»

«God granskingsskikk»

Som utvalgslederen siteres på i Advokatbladet, har det vært utvalgets hensikt «å lage det vi tenker skal være god granskingsskikk». Tilsvarende utgangspunkt fremgår av innledningen til de reviderte retningslinjene der det heter at målsetningen er å «etablere ´prinsipper for god granskingsskikk´.»

Dette er nokså oppsiktsvekkende.

God granskingsskikk er en rettslig standard, den lages ikke. I likhet med andre profesjonsstandarder gir den uttrykk for en norm basert på rettskilder; som sådan er den en målestokk i stadig utvikling.

Det har eksistert regler om gransking i aksjelovene i mer enn 100 år og offentlige granskinger har blitt vedtatt og er gjennomført over nesten like lang tidsperiode.

Det er ikke opp til Advokatforeningen, eller lovgiver for den saks skyld, å konstruere standarden; den er et samlet resultat av forskjellige prinsipper, krav, uttalelser og oppfatninger utviklet over tid, der retningslinjene naturlig vil inngå.

Utvalgslederens uttalelse er for så vidt forklarlig i lys av at hun legger til grunn at gransking skjer «i et rettstomt rom». Om dette hadde vært korrekt, er det naturlig og nødvendig at utvalget måtte ha funnet på innholdet i retningslinjene. Slik er det imidlertid altså ikke.

- Gir uheldig autoritet

Problematiseringen av dette kan kanskje for noen fremstå unødig formalistisk, men betraktninger om at retningslinjene er skapt i et rettstomt rom gir uheldig autoritet til ubegrunnet skepsis og ubalansert kritikk mot gjennomførte granskingsprosesser.

Styre og ledelse i offentlige og private virksomheter vil i mange tilfeller både ha ønske om, men også plikt til, å kartlegge og undersøke situasjoner og hendelser av ulik karakter, og vil både av kompetanse- og kapasitetsmessige årsaker kunne være henvist til å innhente eksterne krefter for å få dette arbeidet utført.

Det er også nødvendig for å sikre en uavhengig prosess.

Utledes av praksis og teori

God granskingsskikk utledes av både norsk og internasjonal praksis og teori, for det første knyttet til en lang rekke gjennomførte offentlige granskingsprosesser vedtatt ved særlov eller kongelig resolusjon.

For det andre finnes et stort antall særskilte hjemler for rettslig gransking i ulike lover, med aksjelovene som de kanskje mest sentrale.

For det tredje kommer de såkalte private granskinger som, overraskende for mange, også har formell forankring i ulike lover som for eksempel arbeidsmiljøloven, aksjeloven, straffeloven, skadeserstatningsloven, regnskapsloven med videre.

Lovbestemmelsene utfylles av utredninger og andre forarbeider samt relativt bred rettspraksis, både med hensyn til vilkårs- og virkningssiden av granskingsregelverket.

Avklaring fra Høyesterett

Det fører for langt her å redegjøre detaljert for det nærmere innholdet av god granskingsskikk. Helt kort skal det bare understrekes at standarden uttrykker normen for alle granskeres oppdragsutførelse, enten granskingen betegnes som offentlig, rettslig eller privat.

Så er det en lang rekke lovbestemmelser, rettsavgjørelser og alminnelige prinsipper som setter mer spesifikke rammer for det enkelte granskingsoppdrag og dets utførelse.

Det er sentralt at Høyesterett har avklart at gransking vil kunne være såkalt egentlig advokatvirksomhet, jf. HR-2014-1775-A. Regler for god advokatskikk (RGA) omfatter derfor regelmessig granskingsoppdrag, hvilket for eksempel innebærer krav om at granskingsarbeidet med tilhørende rapport skal holdes konfidensielt.

- Skjerpede habilitetskrav for advokater

For offentlig gransking gjelder i tillegg forvaltningslovens regler, og for aksjerettslig gransking vil gransker også være underlagt tilsvarende konfidensialitetsplikt som revisorer.

Det er dermed ikke grunnlag for en alminnelig debatt om hvorvidt man synes gransker bør overlate granskingsrapporten til andre enn oppdragsgiver. Like vel er det mange stemmer som deler sine egne synspunkter om dette.

Tilsvarende vil kravene til granskers uavhengighet og habilitet fremgå av andre kilder enn Advokatforeningens Retningslinjer for private granskinger. Blant annet har Høyesterett i Danmark lagt til grunn at det gjelder skjerpede habilitetskrav for advokater som utfører private granskinger, og det er naturlig å legge listen tilsvarende i Norge.

Granskinger som «fritt vilt»

I debatten i Arendal ble det også sagt at granskingsområdet «har vært fritt vilt og noe alle advokater har kunnet kaste seg på».

Uttalelsen kom i en sommerlett debatt og kan vel forstås i det lyset, og den ble fulgt opp med et sikkert velment ønske om «strengere metode- og kompetansekrav». Like vel er kommunikasjon som dette lite egnet i en faglig sammenheng – temaet er for alvorlig til det.

Alle kan være enige om at det er uheldig om advokater – som alle andre oppdragstakere – begir seg inn på krevende områder som de ikke har tilstrekkelige forutsetninger for å mestre.

Samtidig har vi i Norge ikke tradisjon for særlige og formaliserte spesialiseringskrav, og også på granskingsområdet synes det lite hensiktsmessig.

Uaktsom oppdragsutførelse vil imidlertid – som for mislighold av et hvert annet oppdrag – kunne innebære brudd på RGA punkt 1.2, 3.1.2 og 3.1.4, og gransker kan etter alminnelige erstatningsrettslige regler, som også er særskilt nedfelt i aksjelovene § 17-1 for rettsoppnevnte granskere, bli ansvarlig for skade og tap.

- Kan oppleves fremmed og truende

Saker som underlegges gransking omhandler forutsetningsvis alvorlige forhold. Organisasjon og ledelse er utsatt for press og vanskelige valg, men er forpliktet til å avklare forholdene på en forsvarlig måte.

Gransker som engasjeres skal ha en uavhengig rolle, dette fremgår både av aksjelovene, i en rekke særlover for offentlig gransking og spesielt for advokater i RGA.

Arbeidet må skje selvstendig og uten påvirkning og instruksjon, dét selv om gransker derfor kan fremstå egenrådig og til og med inkvisitorisk. Berørtes møte med gransker vil uvegerlig kunne oppleves både fremmed og truende.

Granskingsprosessen er kompleks, regulert og omfatter alle typer virksomheter.

Gransking kan gjennomføres på ulike måter, men man bør unnlate å angripe instituttet og enkeltgranskere, selv om det finnes eksempler på at situasjonen og prosessen har fått alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner.

Det vil være mer konstruktivt å dele informasjon og synspunkter som kan skape bred forståelse for granskingsprosessens begrunnelse og rammer.

Powered by Labrador CMS