Helen Sæter, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, er tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett. Foto: Aina J. Rønning
Helen Sæter, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, er tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett. Foto: Aina J. Rønning

En av ti gjenopptas

Kort om elleve av sakene som ble gjenopptatt i fjor:

Publisert
Helen Sæter, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, er tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett. Foto: Aina J. Rønning
Helen Sæter, leder i Gjenopptakelseskommisjonen, er tidligere tingrettsdommer i Halden tingrett. Foto: Aina J. Rønning

Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpnet fjorten av 146 mottatte saker i 2014, det vil si drøye 9,5 prosent av de innkomne sakene.

150 saker ble avsluttet i 2014. Av disse ble 128 saker realitetsvurdert. 85 saker ble forkastet fordi de åpenbart ikke kunne føre frem, og 29 begjæringer er ikke tatt til følge, viser tall fra Årsrapporten fra Kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker.

Kommisjonen startet opp i januar 2004, og tall for tiårsperioden viser at nærmere tolv prosent av sakene som er kommet inn, blir gjenopptatt. Totalt har kommisjonen mottatt 1821 saker fra 2004 til og med 2014, og 211 saker er gjenåpnet. 874 av sakene er forkastet fordi de åpenbart ikke kunne føre frem.

Av de 211 gjenåpnede sakene, er saker i kategorien «vinning» den største, med 66 saker. 28 saker gjaldt seksualforbrytelser, 50 saker gjald vold og trusler, 30 saker gjaldt narkotika, 14 diverse forbrytelser, 21 diverse forseelser, og 2 var i kategorien «generelle».

* Overtredelse av ligningsloven: En drosjeeier ble i 2009 dømt til 60 dagers betinget fengsel for overtredelse av ligningsloven. Kommisjonen fant at det forelå mangler ved skyldvurderinger i dommen som gjorde det tvilsomt at dommen var riktig. Uaktsomheten var ikke «grov», selv om dette var et krav etter loven.

* Utuktig omgang med mindreårig: En mann ble dømt i 1994 til 8 måneders fengsel for utuktig omgang med barnebarn under 14 år. Domfelte anførte at ny medisinsk viten vise at funn (anale fissurer) fra 1992 senere er innenfor «normalfunn».

* Overtredelse av ligningsloven: Drosjeeier dømt i 2009 til betinget fengsel i femti dager. Kommisjonen fant at det forelå mangler ved skyldvurderingen i dommen, og at uaktsomheten ikke var «grov».

* Overlatelsesmedvirkning, vegtraffikkloven: Mann dømt i 2013 for å ha overlatt bilen til beruset person. Føreren er senere frifunnet, da retten ikke fant det bevist at han hadde ført bilen. Domfelte mente at frifinnende dom utelukket straffeskyld for ham selv.

* Falsk forklaring, narkotikasak: Mann ble i 2013 dømt for å ha forsøkt å skaffe seg narkotika via posten. Senere innrømmet hans søster at narkotikaen var til henne, noe hun tidligere hadde løyet om.

* Seksuelle handlinger mot barn: Mann dømt i 2010 til 90 dagers fengsel for legemsfornærmelse og seksuelle handlinger mot stedatteren. Lagmannsretten hadde ikke vært lovlig sammensatt, da en av meddommerne var ansatt i Kystvakten og var tildelt begrenset politimyndighet.

* Seksuelle overgrep mot barn: Mann dømt i 2011 til tre år og åtte måneders fengsel for overgrep mot datteren. Senere har fornærmede forklart at overgrepene aldri fant sted. Også nye opplysninger fra fornærmedes søster og fostermors opptreden forelå.

* Vinning og narkotika: Kvinne ble i 2013 dømt til fengsel i 21 dager for brudd på narko-loven og naskeri. Hun hadde hatt en psykisk lidelse på handlingstiden som gjorde at hun ikke skulle ha vært straffet.

* Vold og skadeverk, ny omstendighet: Mann domfelt tre ganger fra 2004 til 2010 for vold, skadeverk, motarbeidelse av etterforskning, med mere. Sakkyndige kunne ikke utelukke at han var psykotisk på handlingstiden for forhold pådømt i 2010.

* Uaktsomt drap: En mann og et foretak ble i 2010 dømt for uaktsomt drap etter at store deler av gesimsen på en bygård i Oslo i 2007 raste ut og traff en person på fortauet som senere døde av skadene. Nye sakkyndige ble oppnevnt som anga andre årsaksforhold og skademekanismer enn lagmannsretten hadde lagt til grunn.

* Dokumentfalsk, Flyktningekonvensjonen: Mann fra Syria ble i 2014 dømt for å ha fremvist et falskt ID-kort ved innreisekontroll. Domfelte viste til Flyktningkonvensjonens artikkel 31 nr. 1 og hevdet han fylte vilkårene for straffrihet («to present themselves without delay»).

 

Powered by Labrador CMS