Regjeringens foreslått lovendring vil ikke ha betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket og selvdømmesystemet.
Regjeringens foreslått lovendring vil ikke ha betydning for redaktørstyrte medier som arbeider etter det presseetiske regelverket og selvdømmesystemet.

Vil endre loven for å forebygge personvernkrenkelser på nett

– Vi foreslår at den som behandler personopplysninger, skal være unntatt fra de fleste reglene i personopplysningsloven i den utstrekning retten til ytringsfrihet gjør det nødvendig, men ikke utover dette, sier justisminiser Jøran Kallmyr.

Publisert

I et ferskt høringsnotat foreslår regjeringen endringer i personopplysningsloven for å skape bedre beskyttelse mot krenkelser av personvernet på internett.

– Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter for innsamling og publisering av informasjon om enkeltmennesker. Det skaper utfordringer for den enkeltes personvern, og det er viktig at lovverket tar høyde for disse utfordringene, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i pressemelding.

Vil lette jobben til Datatilsynet

I høringsbrevet kan man lese at det er ønskelig å endre personopplysningsloven § 3 om forholdet til ytrings- og informasjonsfriheten.

«(...) med sikte på å motvirke uforholdsmessige utslag av bestemmelsen og å åpne for mer nyanserte vurderinger av forholdet mellom ytrings- og informasjonsfriheten og personvernet. Endringen tar også sikte på å lette Datatilsynets håndheving av bestemmelsen.»

«Videre vurderes det om det er behov for å klargjøre forholdet mellom offentleglova og personopplysningsloven. Det foreslås et unntak fra innsynsretten etter offentleglova for sammenstillinger av personopplysninger som utarbeides i forbindelse med innsynskrav etter personvernforordningen.»

- Må ikke hindre ytringsfriheten

I personopplysningloven er det en unntaksregel som gjør at de fleste pliktene og rettighetene i loven ofte ikke gjelder hvis man bruer personopplysninger for å dele informasjon, synspunkter eller ideer med offentligheten. Regjeringen mener denne unntaksregelen er viktig for at ytringsfriheten ikke skal begrenses.

– Personopplysningsloven må ikke hindre ytringsfriheten. Samtidig er det viktig å balansere retten til ytringsfrihet med retten til privatliv og personvern, en rett som er vernet i Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjonen, sier justisministeren.

I dag er det vanskelig å protestere hvis bruken av personopplysninger går lenger enn det ytringsfriheten gir rom for.

– Vi foreslår derfor at den som behandler personopplysninger, skal være unntatt fra de fleste reglene i personopplysningsloven i den utstrekning retten til ytringsfrihet gjør dette nødvendig, men ikke utover dette. Det må sikres at loven ikke gjør unntak fra reglene i større utstrekning enn det ytringsfriheten krever, sier Kallmyr.