Høyesterett vil utmåle straff for trafikkskolelærer dømt for seksuell handling mot elever

Lagmannsrettens flertall konkluderte med 20 dagers ubetinget fengsel for en trafikkskolelærer som hadde utsatt flere av sine elever for seksuell handling og seksuelt krenkende atferd uten samtykke. Mindretallet ville gjøre straffen betinget. Nå skal straffutmålingen opp i Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Saken som nå får straffutmålingen behandlet i Høyesterett, omhandler en 58 år gammel trafikkskolelærer som i lagmannsretten ble dømt for flere tilfeller av seksuell handling og seksuelt krenkende atferd uten samtykke.

De tre fornærmede i saken - alle i alderen 16-18 år på hendelsestidspunktet - var elever ved trafikkskolen hvor domfelte jobbet som kjørelærer.

For retten skal de tre fornærmede ha forklart seg om hvordan mannen snakket mye om kropp og sex under kjøretimene. På et tidspunkt skal han også ha tatt en av dem på hoftene og gnidd seg mot henne på en måte som gjorde at hun kjente penisen hans.

Selv mente han det dreide seg om ryktespredning, og han har hele veien erklært seg ikke skyldig på alle punkter.

Likevel ble han både i Møre og Romsdal tingrett og i Frostating lagmannsrett dømt til ubetinget fengsel i tjue dager.

Trafikkskolelæreren anket over straffutmålingen, og mandag ble det kjent at Høyesterett har besluttet å ta saken inn til behandling i siste instans.

Fjorten måneders liggetid

Da saken gikk for lagmannsretten tidligere i høst, tok retten ved straffutmålingen utgangspunkt i at mannen var skyldig i ett tilfelle av seksuell handling uten samtykke etter straffeloven § 297, og tre tilfeller av seksuelt krenkende atferd etter § 298 bokstav b.

Han skulle idømmes en samlet straff for disse overtredelsene, og retten påpekte at det ville virke skjerpende for utmålingen at elevene hadde vært vesentlig yngre, og at de hadde stått i en underordnet posisjon i det skjeve maktforholdet til læreren.

Den eneste formildende omstendigheten lagmannsretten kunne peke på, var at straffesaken mot mannen hadde hatt en liggetid på fjorten måneder fra de første avhørene ble gjennomført i slutten av 2021, til tiltale ble tatt ut sommeren 2023.

Den lage saksbehandlingstiden utgjorde dermed et brudd på retten til rettergang innen rimelig tid etter EMK artikkel 6 nr. 1 - noe det ofte kompenseres for gjennom mildere straff.

Betinget vs. ubetinget fengsel

Ved den konkrete straffutmålingen delte lagmannsretten seg i et flertall og et mindretall. 

Flertallet mente at straffen i utgangspunktet skulle ligge på 55 dagers ubetinget fengsel, men at det måtte gjøres fradrag i totalstraffen som kompensasjon for liggetiden på fjorten måneder. 

Straffen skulle dermed settes til tjue dagers ubetinget fengsel, og det var ikke anledning for å gjøre den betinget, konkluderte flertallet.

Mindretallet var uenige, og mente det var rettskildemessig grunnlag for å ilegge mannen en betinget fengselsstraff på 45 dager.

Hvilken straff det faktisk er riktig å utmåle i et tilfelle som dette, skal Høyesterett nå ta stilling til. 

Avgjørelsen fra Høyesteretts ankeutvalg kan du lese her, og dommen fra Frostating lagmannsrett finner du her.

Powered by Labrador CMS