Norge har fått kritikk fra FNs menneskerettighetskomité for at dekningsområdet for rettshjelpsordningen er for snevert, skriver Jussbuss

Vil styrke skjønnsbestemmelse i ny lov om fri rettshjelp

I ny rettshjelpslov foreslås det å innføre en skjønnsbestemmelse som kan gi fri rettshjelp der saken er av stor betydning for den enkelte. Denne bestemmelsen bør bli en såkalt «skal-bestemmelse», skriver Jussbuss i dette innlegget.

Publisert

Våren 2023 skal regjeringen legge frem forslag til ny rettshjelpslov for Stortinget.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

I den nye rettshjelpsloven må en skjønnsbestemmelse for innvilgelse av fri rettshjelp innføres, og den må innebære en realitet. Det vil gi mulighet for innvilgelse i saker av stor betydning som ellers faller utenfor de prioriterte saksområdene.

En skjønnsbestemmelse vil være i tråd med Norges menneskerettighetsforpliktelser og bidra til nødvendig rettsavklaring.

Etter dagens lovgivning er det svært vanskelig å få innvilget fri rettshjelp til saker som faller utenfor de prioriterte saksområdene.

Kristina Haga Kjøraas er saksbehandler i Jussbuss.

Ved vurderingen av om en sak skal få innvilget fri rettshjelp skal det legges vekt på om saken har likhetstrekk med saksfeltene som er prioritert for fri rettshjelp. I Jussbuss erfarer vi at det er mange saker som faller utenfor rettshjelpsordningen der det fremstår urimelig at klientene må betale i dyre dommer for advokathjelp.

Kritikk fra FN

FNs menneskerettighetskomité har kritisert Norge for at det saklige dekningsområdet for rettshjelpsordningen er for snevert. Komiteen har derfor anbefalt at ordningen endres slik at det sikres at rettshjelp er tilgjengelig «in all cases in which the interest of justice so require».

En skjønnsbestemmelse vil følge opp det menneskerettighetsforpliktelsene krever av Norge.

Rettshjelpsutvalget har i NOU 2020: 5 Likhet for loven foreslått at det innføres en bestemmelse som gir mulighet til å innvilge «støtte til rettshjelp dersom særlige grunner gjør det rimelig».

Etter bestemmelsen som foreslås, skal det i vurderingen blant annet legges vekt på om saken har stor betydning for søkeren, om saken er av prinsipiell betydning, om søkeren har mulighet til å ivareta sine interesser uten rettslig bistand og om styrkeforholdet mellom partene er skjevt.

Rettsområder av betydning for lavinntektsgrupper

Innføring av bestemmelsen vil gi rettshjelpforvaltningen mulighet til å innvilge fri rettshjelp i saker av stor betydning for den enkelte, og samfunnet for øvrig.

I rettshjelpslovutvalgets forslag pekes det på at en skjønnsbestemmelse vil gi større muligheter for utvikling av rettspraksis innen rettsområdene som er viktige for lavinntektsgrupper.

Videre mener utvalget at det bør legges vekt på anbefalinger fra ombud, interesseorganisasjoner og lignende for avgjørelse av hvem som skal gis fri rettshjelp i de forskjellige sakene.

Gjennom praksis og anbefalinger fra interesseorganisasjonene kan rettshjelpsforvaltningen få gode forutsetninger for å gi støtte til saker som er representative for avklaringsbehovet.

- «Kan-skjønn» ikke tilstrekkelig

Det er ikke tilstrekkelig med et «kan-skjønn», som foreslått av rettshjelpsutvalget. Dersom hensynene som opplistet gjør seg gjeldende, bør søkeren innvilges fri rettshjelp. For å sikre at bestemmelsen får realitet bør bestemmelsen derfor endres til et «skal-skjønn».

Sjansen til reelle rettshjelpsløft kommer sjelden. Ved utarbeidelse av ny rettshjelpslov må behovet for en bredere rettshjelpsordning møtes. En skjønnsbestemmelse med realitet må innføres.

Powered by Labrador CMS