Matrix-advokat Olle Nohlin har lenge engasjert seg for en bedret fri rettshjelpsordning.

Klienten tjente 43 kroner for mye - fikk avslag på fri rettshjelp

- Noe av det kaldeste jeg har opplevd fra rettsvesenet i mine snart 20 år som advokat, sier Olle Nohlin.

Publisert Sist oppdatert

Matrix-advokat Olle Nohlin bistod nylig en mann som ønsker samvær med sin datter. På vegne av klienten, som tjente 246.043 kroner i 2019, altså 43 kroner mer enn grensen for å få innvilget fri rettshjelp, søkte advokaten om at klienten måtte få dekket saksomkostningene - men fikk avslag.

- Jeg mottok avslaget med en blanding av vantro og latter, sier Nohlin.

Fredag sendte advokaten et brev til Hedmark tingrett der han begjærer avslaget omgjort.

«På et menneskelig plan er dette noe av det kaldeste jeg har opplevd fra rettsvesenet i mine snart 20 år som advokat », skriver advokaten.

- Retten sier at særlige omstendighetene ikke er verdt 43 kroner. Det man da står overfor er en grunnleggende manglende forståelse for enkeltmenneskets belastninger. Det er både leit og skremmende. Retten må forstå hvorfor vi faktisk har fri rettshjelpsordningen, påpeker Nohlin.

Ikke konkrete holdepunkter

I avslaget fra Hedmark tingrett heter det at;

«Retten kan ikke tillegge særlig vekt at saken berører xxx (navn fjernet) i særlig grad. Retten viser her til den inntektsgrensen som er fastsatt i saker etter blant annet barneloven, jf. rettshjelploven § 16 annet ledd, jf. rettshjelpforskriften § 1-1. Retten viser videre til at likebehandlingshensynet veier særlig tungt ved vurderingen av søknader om fri sakførsel. Når xxx (navn fjernet) overstiger inntektsgrensen og det ikke foreligger konkrete holdepunkter for at utgiftene blir betydelige i forhold til hans økonomiske situasjon, må retten foreløpig konkludere med at xxx (navn fjernet) ikke bør innvilges fri sakførsel etter rettshjelploven § 16 fjerde ledd ».

- Retten er altså enig i at saken berører klienten i særlig grad. Gjennom sin avgjørelse fastslår likevel retten at «særlig grad » er verdt mindre enn 43 kroner. Det er ikke til å tro, påpeker Nohlin i sin begjæring.

- Når inntektsgrensen for fri rettshjelp først er satt til 246.000, blir det ikke vanskelig om man skal utøve skjønn hver gang man står overfor en klient som tjener litt over denne grensen?

- Jo, for så vidt. Men Rettshjelpsloven paragraf 16 er ingen absolutt bestemmelse, det står jo at det kan innvilges fri rettshjelp dersom utgiftene for klienten blir betydelig. Når du tjener 246.043 kroner i året sitter du igjen med rundt 17.500 kroner i måneden som skal dekke alle utgifter. Mitt regnestykke viser at farens minimumsutgifter i denne saken vil komme på over 20.000 kroner, altså vesentlig mer enn en hans månedstinntekt. Det må da være betydelig, sier Nohlin, og legger til at disse 20.000 kronene skal dekke reiser til og fra møter, to tre timers møter, og korrespondanse i for- og i etterkant.

- For lav grense

Overfor Advokatbladet viser Nohlin til at domstolene i andre saker ofte innvilger fri rettshjelp selv om klienter tjener eksempelvis 15.000 eller 20.000 over fri rettshjelpssatsen - dersom de mener saken vil bli for belastende for enkeltmenneskets økonomi.

Nohlin poengterer at grunnproblemet fortsatt er at grensen for fri rettshjelp er satt for lav, slik at for få mennesker får tilgang.

- I tillegg praktiseres altså reglene på en uakseptabel måte, påpeker advokaten.

Advokatbladet har vært i kontakt med den aktuelle tingrettsdommeren i Hedmark tingrett, som opplyser at retten må vurdere omgjøringsbegjæringer som kommer inn, og at hun ikke kan kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Oppdatering: Fredag ettermiddag fikk advokaten beskjed om at Hedmark tingrett nå har snudd - og likevel vil innvilge mannen fri rettshjelp.

«På bakgrunn av omgjøringsbegjæringen har retten foretatt en fornyet vurdering. Sett hen til at inntektsgrensen for å kvalifisere til fri sakførsel er så vidt lav som den er samtidig som inntektsoverskridelsen er svært liten, finner retten etter en fornyet vurdering å innvilge søknaden. Retten har merket seg anførslene i omgjøringsbegjæringen og ser at utgiftene til juridisk bistand i saken blir betydelige i forhold til xxx (mannens navn) økonomiske situasjon selv om saken skulle vise seg å bli løst etter ett eller to saksforberedende møter».

- Det er jo både bra og ille samtidig. En ville tro at retten skulle klare dette uten at vi brukte én time på å debattere 43 kroner, sier Olle Nohlin til Advokatbladet.

Powered by Labrador CMS