I 2015 aksjonerte advokater landet over etter at salærsatsen for 2015 bare ble oppjustert med en femkroning. Her er Frode Sulland med Abid Raja, Ellen Holager Andenæs og Erik Keiserud på aksjonens første dag.

Fortsatt fengsel for de forsvarerløse

Skuffet over Oslo tingrett

Publisert

Borgarting lagmannsrett opprettholder fengslingen av fire personer som mandag ble fengslet uten forsvarer.

- Det er svært skuffende at hverken Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett har stått opp for de prinsippene domstolen skal forvalte, sier Frode Sulland, leder i Forsvarergruppen.

- Forsvarernes tilstedeværelse i rettsmøter om frihetsberøvelse er helt nødvendig. Det skal være balanse mellom partene i en rettsprosess, sier Sulland.

Avgjørelsene fra Borgarting lagmannsrett er allerede anket til Høyesterett.

I de fire, likelydende kjennelsene gjør lagmannsretten et poeng av at Oslo tingrett, etter rettens mening, «har benyttet den tid som er nødvendig for å ivareta siktedes rettigheter best mulig i den spesielle situasjonen.»

«Lagmannsretten er følgelig av den oppfatning av det etter omstendighetene ikke er en saksbehandlingsfeil at rettsmøtet ble gjennomført uten forsvarer var til stede», skriver Borgarting lagmannsretten i kjennelsen.

- Lagmannsretten synes å tro at inkvisisjon er det samme som kontradiksjon, kommenterer Sulland.

Han viser til at lagmannsretten i kjennelsen legger vekt på at "det fremgår av rettsboken at tingretten brukte den tiden som var nødvendig og inntok en aktiv rolle for å ivareta siktedes rettigheter best mulig i den spesielle situasjonen".

- Retten ser ikke ut til å ha forstått hva reell kontradiksjon innebærer, og at det forutsetter en partsrepresentasjon som ikke har vært til stede i disse sakene, sier han.

Han kritiserer også lagmannsrettens rettskildebruk i kjennelsene, og mener den er utdatert.

Advokatforeningen mener at fengsling uten forsvarer er et klart brudd på Menneskerettskonvensjonen, og viser til en fersk Høyesterettsdom (HR 2015-01405 A) fra i sommer, som ifølge foreningen redefinerer forsvareres rolle på etterforskningsstadiet.

«Avgjørelsen innebærer en forskyvning av tidspunktet for når kravet til effektiv bistand vil få anvendelse, særlig når frihetsberøvelse står på spill», skriver foreningen i en utredning om siktedes rett til forsvarer i fengslingsmøter.

Utredningen viser i tillegg til fersk rettspraksis fra Den europeiske Menneskerettsdomstolen.

Sulland mener at Oslo tingrett kunne ha uttrykt forståelse for advokatenes bekymring for rettssikkerheten til de svakeste gruppene i samfunnet, slik enkelte sorenskrivere har gjort.

- De kunne ha støttet vårt grunnleggende budskap, som handler om å ivareta hele rettssamfunnet. Dette burde støttes også av andre aktører, sier Sulland.

SISTE: Høyesterett vil behandle anken fra lagmannsretten i løpet av en dag eller to, opplyste informasjonsavdelingen i Høyesterett tirsdag 1.september.

Les Advokatbladets saker om aksjonen her:

Her blir rumensk kvinne fengslet: Ulovlig å fengsle uten advokat

Han brøt rekken og påtok seg forsvareroppdrag i aksjonsuken

Justisdepartementet: - Advokatene tjener godt nok

Aksjonerte landet rundt

Massiv omtale av aksjonen, og støtte fra store medier

Støtte fra Sverige og Danmark: Salærene i Norge er skandaløst lave

Powered by Labrador CMS