Ny dom fra Høyesterett gir veiledning for hvilke kostnader som er dekningsberettigete etter forvaltningsloven § 36.

En parts krav på dekning av sakskostnader gjelder også ved bistand fra fagforening

JU§NYTT. I en fersk dom konkluderer Høyesterett med at forvaltningsloven § 36 også gjelder når det var forutsatt at tilkjente kostnader skal gå til fagforeningen som faktisk har dekket disse.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett avsa 22. september 2020 enstemmig dom - HR-2020-1824-A - som gjaldt gyldigheten av et vedtak om å avslå tilkjennelse av sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 i et tilfelle der parten hadde fått advokatbistand i forbindelse med forvaltningsklage dekket av sin fagforening.

Høyesterett kom, i motsetning til tingretten og lagmannsretten, til at disse utgiftene var å anse som partens egne «kostnader» og således dekningsberettigede etter forvaltningsloven § 36.

Arbeids- og velferdsdirektoratets avslagsvedtak ble kjent ugyldig.

Høyesterett uttalte at ordlyden i § 36 er åpen, men at den helte svakt i favør av staten. Det samme gjaldt forarbeidene, men det gav uansett helt begrenset veiledning for tolkningen. Men dommen i Rt-2015-289 gir støtte for oppfatningen om at en part på nærmere vilkår har krav på dekning av sakskostnader også der tredjemann har betalt disse. Uttalelser fra Lovavdelingen kunne også tas til støtte for en slik tolkning, se JDLOV-2008-3998, JDLOV-2014-7205B og JDLOV-2017-2651.

Tolkningen hadde også støtte i reelle hensyn. Høyesterett har en grundig drøftelse av spørsmålet, og dommen gir god veiledning for hvilke kostnader som er dekningsberettigete etter forvaltningsloven § 36.

Dommere: Kristin Normann, Espen Bergh, Borgar Høgetveit Berg, Erik Thyness og Bergljot Webster.

Powered by Labrador CMS