En ny lønns- og regnskapsenhet i Trondheim skal føre kontroll med advokaters salærer, foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett.
En ny lønns- og regnskapsenhet i Trondheim skal føre kontroll med advokaters salærer, foreslår regjeringen i neste års statsbudsjett.

Forsvarere føler seg mistenkeliggjort

Regjeringen skal innføre ny enhet for salærkontroll, og tror det vil gi over førti millioner kroner i innsparinger. - Vi motsetter oss kraftig den insinuasjonen som ligger i dette, sa Marius Dietrichson på årsmøte i Forsvarergruppen.

Publisert Sist oppdatert

- Regjeringen legger til grunn at det blant oss er uriktige salæroppgaver på førti millioner kroner som denne kontrollen vil avdekke. Dette er tiltak som er helt ukjente for oss, og vi vet ikke hvordan denne enheten vil se ut, men ser i statsbudsjettet at det er tenkt iverksatt fra januar neste år.

Ny lønns- og regnskapsenhet

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at regnskaps- og lønnsfunksjoner for domstolene samles i en felles enhet i Trondheim, og at denne enheten også skal føre kontroll med advokaters salæroppgaver.

«Samlinga legg òg til rette for betre, meir einsarta salærbehandling og -kontroll. Samstundes skal ho leggje til rette for at datagrunnlaget kan forbetrast (strukturerte data), og for at det kan utviklast verktøy for å samanlikne krav i liknande saker», heter det i statsbudsjettet.

Den nye salærkontrollen vil gi en innsparing på totalt 40,5 millioner kroner, der 32,3 mill. kroner tenkes spart i straffesaker, og 8,2 millioner kroner i fri rettshjelpssaker, ifølge statsbudsjettet.

Det sa Marius Dietrichson da han innledet på Forsvarergruppens årsmøte, som ble avholdt i Oslo sentrum tirsdag kveld.

- Dette er noe helt nytt, og jeg kaller det mistenkeliggjøring, fortsatte han.

- Det ser ut til at de tenker seg at første instans i salærkontrollen skal skje i denne enheten. Etableringen forutsetter at kontrollen vil medføre innsparinger. Vi motsetter oss kraftig den insinuasjonen som ligger i dette, og skulle gjerne vært med i en høring rundt dette, sa Dietrichson.

I sin innledning tok Dietrichson også opp Advokatforeningen og Forsvarergruppens misnøye med økningen i salærsatsen fra 1060 til 1085 kroner. Som kjent lød kravet på 1530 kroner pr. time.

- Vi er ikke fornøyd, hverken isolert sett eller i et større perspektiv. Vi har vært underregulert i to tiår. Når lønnsveksten har passert prisveksten i resten av samfunnet, har vi aldri fått være med på den reisen. En dommerlønning ligger på cirka 1700 kroner i timen, mens vi forsvarere og politibetjentene ute på gata, har ikke noe i nærheten av den satsen. Dette er ikke bra for rettsstaten. Vi ser at flere advokater vrir seg mot sivile saker, eller jobber som prosessfullmektiger for staten. Dette er ikke en heldig utvikling, sa Dietrichson.

Vestre Innlandet og Østre Innlandet

Han var også skuffet over at regjeringen ikke foreslår noen reversering av kuttet i reisesalæret, et kutt som har gitt en årlig innsparing på 68 millioner kroner, og sveipet også innom domstolssammenslåinger, som blir tema i Stortinget i høst.

Da regjeringen sendte Domstolkommisjonens forslag til sammenslåinger på høring i mars i år, ble det foreslått 22 rettskretser, men at alle rettssteder skulle beholdes.

- De fremmer nå et forslag med 23 rettskretser, der Innlandet deles i Vestre Innlandet og Østre Innlandet. Domstolen selv mener de må sammenslås for å bli mer kompetente og slagkraftige. Selv har jeg sympati for det synspunktet, men her er det forskjellige meninger, sa Dietrichson.

Frode Sulland er leder av valgkomiteen. Til høyre Marius Dietrichson.
Frode Sulland er leder av valgkomiteen. Til høyre Marius Dietrichson.

To trakk seg fra styret

Deretter stod valg på årsmøteprogrammet. I løpet av året har Mette-Julie Sundby og Kim Gerdts trukket seg fra styret; Sundby for å bli dommerfullmektig, og Gerdts etter uenighet med styret om uttalelser i media i kjølvannet av VGs artikler om advokatfirmaet Rogstad.

Valgkomiteen, som består av Frode Sulland, Trygve Staff og Marijana Lozic, hadde fått i oppgave å velge fire styremedlemmer, ettersom også nestleder Anne Kroken og Bendik Falch-Koslung stod på valg.

Komiteen foreslo å gjenvelge Falch-Koslung, samt tre nye medlemmer: Maria Hessen-Jacobsen fra Bergen, Jon Anders Hasle fra Tønsberg og Petter Sogstad Grannes fra Oslo.

Ingen motkandidater

Marijana Lozic i valgkomiteen mente hensynet til advokater som selv ikke er faste forsvarere er godt ivaretatt i det nye styret. Foran Kjell Holden, en av grunnleggerne av Forsvarergruppen.
Marijana Lozic i valgkomiteen mente hensynet til advokater som selv ikke er faste forsvarere er godt ivaretatt i det nye styret. Foran Kjell Holden, en av grunnleggerne av Forsvarergruppen.

Det kom ingen benkeforslag til motkandidater fra salen til valget av styremedlemmer. Men advokat Øivind Sterri tok ordet og spurte valgkomiteen om den kunne si noe om hva den hadde lagt vekt på i utvelgelsen av de nye medlemmene.

- Jeg vil peke på to utfordringer. Det ene er geografi, at vi får et styre uten advokater nord for Sinsenkrysset eller De syv fjell i Bergen. Det andre er at de kandidatene som er foreslått, enten er faste forsvarere selv, eller er ansatte i et firma med faste forsvarere. En del av Straffeprosesslovutvalget foreslo å avskaffe den faste forsvarerordningen. Hvis vi blir sittende med et styre der alle enten er faste forsvarere eller arbeider med faste forsvarere, mister vi noen perspektiver i styrearbeidet, sa Sterri.

Valgkomiteleder Frode Sulland fortalte at de hadde kontaktet alle medlemmer tidlig i prosessen for å be om forslag til kandidater, og at responsen hadde vært god.

- Det hadde vært sterkt ønsket å ha med en nordfra, men kombinert opp mot andre kriterier, så fikk vi ikke tatt behørig hensyn til geografisk spredning. Men vi synes at vi med en fra Tønsberg og en fra Bergen har utvidet den geografiske dekningen. Det forrige styret hadde bare én som ikke var fra Oslo, Anne Kroken fra Rogaland, sa Sulland.

Poenget med å ha medlemmer som ikke selv er faste forsvarere er ivaretatt, sa han, ettersom to av de foreslåtte styremedlemmene selv ikke er faste forsvarere.

Maria Hessen Jacobsen var ikke tilstede på møtet.
Maria Hessen Jacobsen var ikke tilstede på møtet.

Cecilie Nakstad ny nestleder

Da valget av nestleder skulle velges, ble Marit Lomundal Sæther foreslått som benkeforslag fra Kim Gerdts, fremfor valgkomiteens kandidat, Cecilie Nakstad.

Valgkomiteen mente Nakstad var et naturlig valg, ettersom hun er Forsvarergruppens representant i Advokatforeningens hovedstyre.

- Det er veldig bra at Cecilie sitter i hovedstyret, men nettopp av den grunn vil jeg heller foreslå Marit Lomundal Sæther, som er en særdeles dyktig og engasjert person, sa Gerdts.

Sæther ønsket selv ikke å stille, og Nakstad ble valgt med akklamasjon. Det ble også de fire som var på valg. Bendik Falch-Koslung velges for sin tredje periode.

Under punktet «Eventuelt» var det ingen som tok ordet.

Petter Sogstad Grannes er spesielt opptatt av klausuleringsdebatten, fortalte han da han presenterte seg selv.
Petter Sogstad Grannes er spesielt opptatt av klausuleringsdebatten, fortalte han da han presenterte seg selv.

Tre nye

Maria Hessen-Jacobsen: Advokat i Elden i Bergen og er aktiv i Advokatforeningens menneskerettsutvalg. Hun har blant annet reist flere ganger til Tyrkia på vegne av utvalget for å overvåke rettslige prosesser mot tyrkiske advokater.

Jon Anders Hasle driver advokatfirma i Tønsberg med filialer i Oslo og Skien.
Jon Anders Hasle driver advokatfirma i Tønsberg med filialer i Oslo og Skien.

Hessen-Jacobsen kom tidligere i år til Elden fra Alvheim & Hansen, der hun har vært siden 2015. Hun er medlem i flere utvalg og komiteer, deriblant i menneskerettskomiteen til European Criminal Bar Association, i nasjonalt tilsyn for politiarrester, og i styret i Stiftelsen Wayback i Bergen.

Jon Anders Hasle er advokat i Tønsberg, og har blant annet markert seg i debatten om at advokater i økende grad identifiseres med sin klient. Han driver Advokatfirmaet Hasle, som har kontorer både i Skien, Tønsberg og Oslo, og har totalt elleve advokater.

Petter Sogstad Grannes er advokat i Advokatfirmaet Staff i Oslo, der han har vært siden 2015. Han var blant annet medforsvarer sammen med Trygve Staff for Bærumsmannen som i en nabotvist delte et uthus i to, og har prosedert i mange medieomtalte straffesaker.

Korona-år

Forsvarergruppens styre har siden mars håndtert en rekke situasjoner som har oppstått som følge av korona-pandemien, viser årsberetningen: Lovendringer på rekke og rad, nedstengning av domstolene, og utstrakt kontakt med både påtalemyndigheten og domstolene.

Her er et lite knippe av andre aktiviteter fra styret:

Forsvarergruppens nye styre

Leder: Marius Dietrichson

Nestleder: Cecilie Nakstad

Medlemmer: Bendik Falch-Koslung, Marit Lomundal Sæther, Cecilie Nakstad, Espen Wangberg, Maria Hessen-Jacobsen, Jon Anders Hasle og Petter Sogstad Grannes.

Armin Khoshnewiszadeh er Advokatforeningens representant i styret.

  • Møte med Riksadvokaten der temaene var påtalemyndighetens omfattende klausulering, nye regler om ankesiling, innhenting av personundersøkelse ved narkotikaprogram med domstolskontroll, og tiltak mot kø utenfor tinghus.
  • Arbeidet med å avdekke uriktige domfellelser i saker om overtredelse av gammel straffelov §§ 166 og 182 og om brudd på innreiseforbud.
  • Kontakt med Politidirektoratet for å forbedre informasjonen til forsvarere om straffesaksforsendelser i Altinn.
  • Arbeidet for å få Norge til å realisere EMK protokoll nr.16 (rådgivende uttalelser fra EMD).
  • Fulgt opp LG-2019-161767, der Gulating lagmannsrett fastslo brudd på EMK artikkel 3 for urettmessige kroppsvisitasjoner under varetekt.
  • Bedt Politidirektoratet om at forsvarer blir automatisk varslet når en sak henlegges.
  • Stilt seg bak en salæraksjon, og uttrykt vilje til å delta i forberedelsen, men kommet til at 2020 er et uheldig tidspunkt å fremme slike krav, blant annet på grunn av korona-pandemien.
  • Styret har også uttrykt bekymring overfor Kriminalomsorgsdirektoratet vedrørende manglende aktivitet i Tilsynsrådet region vest.
  • Forsvarergruppen har opprettet et utvalg kalt Yngre forsvarere. Utvalget skal være en sosial og faglig møteplass for forsvarere som er tidlig i karriereløpet.

Høringsutvalget for straffeprosess, som ledes av Halvard Helle, har avgitt mange høringsuttalelser, blant annet om vurdering av forbud mot macheter, midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19-utbruddet, om NOU 2019- 26 Rusreform, og forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige.

Testet positivt

SISTE: Fredag morgen ble det kjent at en av advokatene som deltok på årsmøtet i Forsvarergruppen tirsdag har fått påvist Covid-19. Ifølge NRK og Dagbladet fikk Elden-advokat Bernt Heiberg, som er Laila Bertheussens medforsvarer, og deltok på møtet, derfor beskjed om å holde avstand til de andre i rettssalen i Oslo tingrett.

- Reglene er at du skal i karantene dersom du har vært i nærkontakt - dvs. vært nærmere enn to meter - fra en smittet i mer enn 15 minutter, sa fagdommer Yngvild Thue.

Heiberg fikk være til stede i retten med munnbind, men ble oppfordret til å teste seg. Det er strenge smitteverntiltak i Oslo tingrett, og alle aktørene sitter med pleksiglass mellom seg.

Powered by Labrador CMS