Brevet til Domstoladministrasjonen var signert Jørn Sigurd Maurud og Marius Dietrichson.
Brevet til Domstoladministrasjonen var signert Jørn Sigurd Maurud og Marius Dietrichson.

Vil ha flere rettsfrie dager for å minske belastningen av krevende straffesaker

Riksadvokaten og Forsvarergruppen vil at domstolene skal bli flinkere til å ta hensyn til «aktorers og forsvarers tilretteleggingsbehov i forbindelse med avviklingen av mer langvarige hovedforhandlinger».

Publisert Sist oppdatert

«I de senere årene har det så vel i påtalemyndigheten som blant forsvarere vokst frem en erkjennelse av at rettsforhandlingene i lange og komplekse saker representerer en ikke ubetydelig risiko for helsemessige belastninger for de profesjonelle aktørene.»

Slik åpner et fellesbrev fra Riksadvokaten og Forsvarergruppen til Domstoladministrasjonen og Dommerforeningen. Nå ønsker de to aktørene å etablere et tettere samarbeid med domstolene for å redusere belastningen både underveis og i etterkant av store og krevende straffesaker.

«I påtalemyndigheten har det blant annet ført til flere langvarige sykemeldinger», heter det videre i brevet.

Sprikende praksis mellom dommere og domstoler

Riksadvokaten påpeker sin plikt som arbeidsgiver til å sørge for at arbeidstiden i og utenfor rettsmøter ikke blir for lang, og viser samtidig til hvordan gode arbeidsvilkår for advokatene er en forutsetning for å ivareta klientenes interesser best mulig.

«I tråd med dette har særlig rettsfrie dager og lengden på rettsdagene vært et tema i dialogen mellom Domstoladministrasjonen og henholdsvis riksadvokaten og Advokatforeningen/Forsvarergruppen i de senere år.»

Riksadvokaten og Advokatforeningen er enige om at domstolene blir stadig mer bevisst utfordringene som følger med femdagersuke og lange rettsdager. Likevel mener de at det er store variasjoner mellom dommere og domstoler når det kommer til prioritering av HMS-hensyn.

En internkartlegging hos Riksadvokaten i 2019 viste at få rettsfrie dager og lange rettsdager er en betydelig utfordring for aktorene, ifølge brevet.

«Dette er i tråd med tilbakemeldinger fra Forsvarergruppens medlemmer.»

Vil etablere et felles rammeverk

Domstoladministrasjonen (DA) er positive til å møte Riksadvokaten og Forsvarergruppen, og viser til at en dialog om dette ble innledet allerede for et år siden mellom nettopp Riksadvokaten, DA og Politidirektoratet (POD).

Her ble det enighet om å etablere et felles rammeverk med utgangspunkt i retningslinjer og anbefalinger i den såkalte Jahre-rapporten og POD-rapporten «Læring fra store hovedforhandlinger».

I den videre dialogen ber DA om at disse rapportene legges til grunn for å videreutvikle rammeverket.

Nå har Riksadvokaten invitert til et felles digitalt møte i slutten av april «med formål å oppnå en mer konsekvent og forutberegnelighet hensyntaken aktorers og forsvarers tilretteleggingsbehov i forbindelse med avviklingen av mer langvarige hovedforhandlinger».

Powered by Labrador CMS