Analytiker Bettina Eileen Engebretsen og partner Erland Skogli i Menon Economics står bak den ferske rapporten. Foto: Henrik Skjevestad

Forretningsadvokaters samfunnsverdi kartlagt

Forretningsadvokater har en like viktig rolle i samfunnsbyggingen som ingeniørene, bidrar med milliarder til stat og kommuner, og smører hjulene i norsk næringsliv, konkluderer en fersk rapport.

Publisert

I rapporten Forretningsadvokatenes verdi for næringsliv og samfunn har analyseselskapet Menon Economics, på oppdrag fra Advokatforeningen, dokumentert forretningsadvokatfirmaenes samfunnsbidrag i økonomiske termer.

Rapporten ble presentert på Advokatforeningens arrangement Den store firmadagen i slutten av oktober, der ledelsen i landets førti største advokatfirmaer var invitert.

Opinionen, og også politikere, har liten bevissthet rundt forretningsadvokatenes rolle i samfunnet, ifølge rapporten.

– Forretningsadvokater har en svært viktig rolle på mange områder. For eksempel er olje- og energisektoren helt avhengig av juridisk infrastruktur, det samme er digitaliseringen av offentlig sektor og finanssektoren, sa Erland Skogli, partner i Menon Economics, da han la frem rapporten.

«I moderne tid har advokater hatt en viktig rolle i byggingen av landet; enten det er snakk om utvikling av store samfunnsprosjekter som norsk kontinentalsokkel og oljeeventyret, eller det dreier seg om å bygge en verdensledende velferdsstat med velfungerende juridisk infrastruktur», heter det i rapporten.

Finansierer domstolene

Advokatbransjen omsatte i 2017 for nærmere 17 milliarder kroner. Samtidig skapte bransjen verdier for 13 milliarder kroner, samt 2,3 milliarder kroner for sine underleverandører, ifølge rapporten.

Forretningsadvokater som gruppe fortjener mer næringspolitisk fokus fordi den er en svært viktig motor i økonomien, påpekte Skogli fra Menon.

Faktisk bidrar bransjen med et beløp som tilsvarer nesten dobbelt så mye som domstolenes samlede kostnad, som i fjor utgjorde 2,6 milliarder kroner.

– Advokatbransjens bidro i 2017 med 4,6 milliarder kroner til stat og kommune i skatter og avgifter. Forretningsadvokatene står for viktige bidrag til Norges sterke velferdsutvikling, sa Erland Skogli.

I arbeidet med rapporten har Menon Economics intervjuet både forretningsadvokater og deres kunder, samt hentet informasjon fra forskningsbasert, internasjonal litteratur.

– Forretningsadvokater er en del av rådgivernæringen i Norge, en næring som totalt omsetter for to hundre milliarder kroner årlig. Innenfor rådgivernæringen er det forretningsadvokatene som har størst verdiskapning pr. ansatt, noe som gjør den til en svært attraktiv næring. Dersom alle var forretningsadvokater i Norge, ville vi hatt et bruttonasjonalprodukt som var dobbelt så stort som i dag, sa Skogli.

– Norske politikere bør i større grad anerkjenne hvor viktige forretningsadvokatene er. Dere bør snakke mer om deres rolle. Selv små forbedringer i den juridiske infrastrukturen gir effekt på BNP, sa Skogli.

Taushetsplikt avgjørende

Som eksempel viste han til den betydningen advokaters taushetsplikt har for transaksjoner i næringslivet.

– Forretningsadvokater skiller seg fra alle andre finansielle rådgivere med dette helt spesielle tillitsforholdet til kundene. Kundene mener dette reduserer usikkerheten i selve transaksjonen, og at tillit til advokaten i en transaksjon er av avgjørende betydning.

Advokaters innflytelse på flere områder er utdypet i rapporten:

  • I olje- og energisektoren trengs juridisk kompetanse for å håndtere konsesjoner, utbyggingsavtaler, seismikkavtaler, borekontrakter, krafthandel, forsikring osv.
  • Immaterialrett, IKT og personvern: Advokater sikrer klientenes rettigheter, utarbeider lisens-, forsknings- og utviklingsavtaler, osv.
  • Shipping er en av næringene som er mest avhengig av forretningsjuridisk bistand i det daglige, f eks til utforming av transaksjoner, kontraktsinngåelser, tvister, osv.
  • Innen bank, finans og forsikring benyttes ekstern kapital mye for å finansiere prosjekter, og reguleringen er blitt strengere og mer detaljert. Advokater gir bistand til kredittsikring, kreditoravtaler, etc.
  • Offentlige anskaffelser, statsstøtte og konkurranserett: Det offentlige handler for over 520 mrd. årlig, og innkjøpene må følge EU-rett og norsk anbudsrett som advokater vurderer.

Norge er ett av landene i verden med aller best juridisk infrastruktur. Norges rettsvesen er nummer to i verden på den såkalte Rule of law-indeksen, og Norge har en tredjeplass globalt på Verdensbankens Doing Business’ oversikt over tid og kostnader knyttet til å løse juridiske konflikter.

Dette til tross, så blir Norge slått ned i støvlene i internasjonale konkurranse med Storbritannia: Der utgjør forretningsadvokatenes bidrag en mye større andel av BNP, ifølge Skogli.

Ønsker debatt

I omstillingen Norge står overfor, vil forretningsadvokatene i årene fremover få en enda viktigere rolle, ifølge Menon.

– Forretningsadvokatene bygger landet, fortsatt med lov, og har en viktig rolle i den omstillingen samfunnet står overfor knyttet til velferd, klima, og presset på offentlig sektor. Mange bransjer ønsker å ta denne rollen. Derfor bør forretningsadvokatene være seg sin rolle bevisst, og diskutere den, slik at myndighetene forstår hvor mye de bidrar med av samfunnsøkonomisk verdi. Jeg håper denne rapporten kan gi dere noen verktøy i den diskusjonen med myndighetene, sa Skogli.

Ved å definere hva som er god næringspolitikk for forretningsadvokater kan bransjen jobbe for at norsk retts konkurranseevne kan økes i kombinasjon med eksport, mente han.

Menon-rapporten viser at norske forretningsadvokater er viktige for norsk næringsliv, understreker Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

– De bidrar til at vi har et konkurransedyktig næringsliv ved at det lages gode kontrakter, og sikrer etterlevelse av et komplisert lovverk, og utnytter sine rettslige posisjoner overfor utenlandske konkurrenter. De bidrar også til at det er lite konflikter i norsk næringsliv. Vi er vant til å se på forretningsadvokater som noe man dessverre må bruke penger på - mens de i realiteten er en viktig del av verdiskapningen og trygger norske investeringer, sier Smith.

Powered by Labrador CMS