- I mange land blir faste forsvarere sett på som statens forlengede arm. I Norge er situasjonen motsatt. De beste forsvarerne er ofte de faste forsvarerne, sier Marius Dietrichson i Forsvarergruppen. Her er et lite knippe av de faste forsvarerne i Oslo tingrett. Fra venstre øverst Mette Yvonne Larsen, Frode Sulland, John Christian Elden, Arne Gunnar Aas, Knut Rognlien. Fra venstre nederst Petar Sekulic, Solveig Høgtun, Aase Sigmond, Marijana Lozic og Ellen Holager Andenæs.

Fast forsvarer-oppdrag er personlige

Advokater som er oppnevnt som faste forsvarere eller faste bistandsadvokater, bør ikke gi oppdraget videre til andre advokater eller fullmektiger, har Hovedstyret i Advokatforeningen vedtatt.

«Advokatforeningen vil understreke at oppdrag som følger av vervet som fast forsvarer eller fast bistandsadvokat er personlig. Slike oppdrag bør ikke omfordeles til andre advokater.»

Slik er ordlyden i vedtaket som Hovedstyret banket igjennom på sitt første møte i 2017.

Les mer om vedtaket på Advokatforeningens nettsider!

I 2013 tok Oslo tingrett stikkprøver av 169 tildelingssaker, og fant da at litt over halvparten av sakene (51,5 prosent) endte hos kontor-kolleger av de faste forsvarerne. NRK gjorde en tilsvarende sjekk over en tremåneders periode i fjor av om lag åtti tildelingssaker, og fant at nesten hver femte sak ble tatt av en kontor-kollega av den som var oppnevnt.

To advokater har, uavhengig av hverandre, kontaktet Advokatforeningen og bedt om en avklaring av hvordan ordningen med faste forsvarere og faste bistandsadvokater skal praktiseres.

Uklart rettskildebilde

I notatet som ble fremlagt i Hovedstyrets møte fremgår det at reglene om faste forsvarere ikke gir en klar løsning. For eksempel sier straffeprosessloven § 103, annet ledd, følgende: «Er det ikke anledning til å oppnevne en av de faste forsvarere, kan det oppnevnes en annen som kunne ha vært valgt til forsvarer. Det samme gjelder når det finnes ønskelig for å unngå forsinkelse av saken.»

Men i forarbeidene heter det blant annet at det «kunne med fordel markeres i loven at vedkommende (forsvarer) så vidt mulig selv skal utføre vervet».

I et brev fra Oslo tingrett fra mai 2013 til domstolens faste forsvarere, stod følgende: «Det understrekes at dere ikke kan si ja til en tildelingssak hvis dere ikke har anledning til å møte på tidspunktet for hovedforhandlingen. Det er ikke anledning til å motta tildelingssaker for videre fordeling på kontoret.»

Og i et brev til faste bistandsadvokater fra i januar i år, skriver Oslo tingrett at «oppdrag som følger av vervet som fast bistandsadvokat er personlig. (…) Bistandsadvokaten skal ikke overlate oppdraget til en annen advokat eller fullmektig ved kontoret.»

De to viktigste hensynene bak fast forsvarer- og fast bistandsadvokat-ordningen, er det praktiske; at domstolen enkelt kan få tak i advokatene, og kvaliteten: Advokatene er vurdert og funnet kvalifisert før oppnevning, understreket Hovedstyret.

Oslo-problem

[caption id="attachment_6349" align="alignright" width="200"] Marius Dietrichson. Foto: Henrik Evertsson[/caption]

Leder av Forsvarergruppen, Marius Dietrichson, mener at det bare er i Oslo at faste forsvarere ikke tar alle tildelingssakene selv.

– Kritikken mot forholdene i Oslo bygger på at siktedes valg av ny forsvarer skal være påtvunget klienten av hans opprinnelige faste forsvarer, og ikke er et ønske klienten selv har. Jeg er ikke kjent med materiale som underbygger en slik forutsetning. Uansett, argumentene mot praksisen i Oslo tingrett gjelder ikke for resten av landet, og er dessuten kun et håndhevingsproblem, sier Dietrichson.

– I den grad ordningen i Oslo ikke etterleves, bør det reageres mot den enkelte advokat, ikke mot ordningen som skal sikre at siktedes gis en kvalitativ god forsvarer, sier Dietrichson.

Fast forsvarer- og fast-bistandsadvokat-ordningene er under press. I forslaget til ny straffeprosesslov foreslår fem av utvalgsmedlemmene at ordningene utvides betydelig, mens den andre halvdelen av utvalget mener at dagens ordning fungerer bra, og bør videreføres.

Forsvarergruppen mener at ordningen med faste forsvarere bør videreføres i en eller annen form av hensyn til den siktedes interesser, sier Marius Dietrichson.

– Den siktede har etter menneskerettighetene ikke bare krav på en advokat, et forsvar, men også på en tilstrekkelig kyndig forsvarer. Det bør derfor være en form for kvalitativ vurdering av de forsvarere som staten gir i oppdrag å forsvare en siktet.

Han er enig i at listen over faste forsvarere kan utvides til å omfatte flere.

[su_box title="Noen av landets faste forsvarere" style="soft" box_color="#14b6a1" title_color="#16151b" radius="1"]

Ole J. Devold * Øyvind Aakerøy * Monica Haugdal * Søren Ø. Hellenes * Berit Knudsen * Ole Tom Røed * Ole Petter Breistøl * Ranveig Sem * Borgar Andreas Veiding *Arne Lie * Cecile Nakstad * Martin Smith * Trond Dyvik * Lars Dahlback * Anders Brosveet * Arild Dyngeland * Kristin Morch * Sindre Løvgaard * Vegard Lien * Haakon Borgen * Even Rønvik * Knut Fure * Thorer Ytterbøl * Ketil Myhre * Jan Erik Myrvold * Ove Herman Frang * Dag Svensson * Lorentz Stavrum * Erling Flisnes * Tore Angen * Tone Nilsen Skålevik * Eirik Nåmdal * Egil Jordan * Trond Hjelde * Frode Jæger Folkestad * Sven Crogh * Egil Malm * Finn-Ove Smith * Trond Pedersen Biti * Tom Ovesen * Stein Rønning * Hanne Elise Skare

[/su_box]

 

 

Hovedstyret i Advokatforeningen, fra venstre Susanne Munch Thore, Leif Oscar Olsen, generalsekretær Merete Smith (ikke medlem av Hovedstyret), Jens Johan Hjort, Live Wilhelmsen Lindholm, Lilli Marie Brimi, Hallvard Østgård, Ida Helene Braastad Balke, Kasandra Byberg (observatør for Yngre Advokater), Pål Behrens, Marius Dietrichson og Lene Høivang. (Arild Dyngeland var ikke tilstede da bildet ble tatt). Foto: Nina Schmidt
Marius Dietrichson mener forslag om endring i voldtektsloven ikke bør vedtas. Arkivfoto: Henrik Evertsson

Mange ledige verv

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig 15 verv som faste bistandsadvokater med tiltredelse fra og med juli 2017. Søknadsfristen er 23.februar.

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har ledig åtte verv som fast forsvarer. I utlysningsteksten heter det at «vervet er personlig, og innebærer plikt til å inngå i en turnusordning, også i ferieperioder». Vervet er et åremål på 6 år, med adgang til gjenoppnevning.

Powered by Labrador CMS