Innblanding fra statlig- og politisk hold trekkes frem som hovedårsakene til domstolenes svekkede tillit.

Tilliten til domstolenes uavhengighet synker i EU

I en fersk undersøkelse svarer 33 prosent at de opplever domstolenes uavhengighet i sitt eget hjemland som «dårlig» eller «svært dårlig».

Publisert Sist oppdatert

Nylig publiserte EU-kommisjonen årets EU Justice Scoreboard, som er en oversikt over effektiviteten, kvaliteten og uavhengigheten til EU-medlemslandenes rettssystemer.

Blant årets resultater er det særlig to ting som peker seg ut;
1) Effektiviteten blant de fleste medlemsland er på vei opp
2) Tilliten til domstolens uavhengighet i enkelte stater er på vei ned

- Jeg blir glad av å se at rettsystemene i EU fungerer bedre og at EU-borgnerne effektivt kan får rettslig bistand. Det som bekymrer meg er at rettsystemene i enkelte land ikke oppleves uavhengig og at politisk påtrykk er en av hovedårsakene til dette, sier Věra Jourová, visepresident for EU-kommisjonen med ansvar for verdier og åpenhet, ifølge Sveriges Advokatsamfund.

40 prosent opplever mindre uavhengighet sammenliknet med 2019

Samtidig med at EU Justice Scoreboard ble publisert, kom også det såkalte Eurobarometeret, som viser EU-borgernes opplevelse av domstolenes uavhengighet.

Slik svarer respondentene fra de ulike medlemslandene.

Av alle respondentene kategoriserer 56 prosent deres eget lands rettsystem som «bra» når det gjelder domstoler og dommeres uavhengighet. 12 prosent svaret «veldig bra», mens 33 prosent svarer «dårlig» eller «veldig dårlig».

Innbyggerne i to tredeler av medlemslandene mener domstolene har blitt mer uavhengig side 2016. Men - sammenliknet med fjorårets resultater svarer borgerne i om lag 40 prosent av medlemslandene at de opplever rettsystemet som mindre uavhengig enn tidligere. Det samme svarer innbyggerne i halvparten av medlemslandene med særskilte utfordringer.

Spesielt innblanding og påtrykk fra staten og fra politisk hold trekkes frem som hovedårsaker til den svekkede tilliten.

Økt effektivitet

EU Justice Scoreboard viser også at noen positive forandringer. I nesten alle medlemslandene har lengden på rettsforhandlingene i førsteinstans blitt forkortet eller uendret.

Nesten alle medlemslandene har også informasjon om domstolene og rettsystemet tilgjengelig for borgerne på nett. Ofte er informasjonen tilpasset personer med nedsatt syn eller hørsel, samt oversatt til flere språk.

Flere medlemsland har begynt å gjøre domstolen bedre tilpasset barn, blant annet gjennom egne forhørsteknikker tilpasset de minste.

Men - fremdeles er det mindre enn 50 prosent kvinner som innehar dommerembetene i de øverste domstolene i de fleste medlemsstater. Likevel har kvinneandelen økt siden 2010.

EU Justice Scoreboard

Hvert år kartlegger EU-kommisjonen EU-landenes rettsystemer. Hensikten er å bistå EU og medlemsstatene med å forbedre effektiviteten av nasjonale rettssystemer ved å tilby objektive, pålitelige og sammenlignbare data om en rekke indikatorer som er relevante for vurderingen av nettopp effektiviteten, kvaliteten og uavhengigheten av rettssystemene til alle medlemsstatene.

Powered by Labrador CMS