EU-RETT

EU-domstolen krever enkelt og forståelig språk i advokaters oppdragsbekreftelser

Kravet er ikke oppfylt dersom avtalen ikke inneholder nok opplysninger til at klienten kan danne seg et reelt bilde av totalkostnaden for bistanden, ifølge fersk uttalelse.

Publisert Sist oppdatert

I en ny uttalelse fra EU-domstolen slås det fast at en avtale om fast timepris mellom en advokat og advokatens klient, ikke oppfyller EU-rettens krav til enkelt og forståelig språk dersom avtalen ikke inkluderer nok informasjon til at klienten kan danne seg et realistisk bilde av de økonomiske konsekvensene av å inngå avtalen.

Ifølge EU-domstolen kan slike opplysninger være forventet timebruk, fortløpende oppdateringer til klienten om timebruk, eller annet som gjør klienten i stand til å vurdere det totale kostnadsbildet.

Fem avtaler om fast timepris

En advokat i Litauen hadde totalt inngått fem avtaler om levering av juridiske tjenester til en fast timepris med sin klient. Timeprisen var satt til hundre euro, og bistanden ble gitt i 2018 og 2019.

Da advokaten ikke fikk innbetalt alt det utestående salæret, tok hun saken til domstolene i Litauen. Hun fikk delvis medhold i førsteinstans, anken ble avvist av anneninstans, og havnet til slutt i Høyesterett.

Det er latvisk høyesterett som har bedt EU-domstolen om en tolkning av EU-rettens beskyttelse av forbrukere mot urimelig kontraktsvilkår, særlig i lys av kravene som stilles til hvordan en avtale om kjøp av juridiske tjenester skal utformes når det kommer til enkelt og forståelig språk.

Må tilsidesette urimelig betalingsvilkår

Dersom betalingsvilkåret er urimelig, har den nasjonale domstolen plikt til å tilsidesette dette, med mindre forbrukeren protesterer, skriver EU-domstolen.

Den skriver videre at direktivet ikke er til hinder for at hele avtalen kan tilsidesettes som følge av at det urimelige vilkåret er fjernet.

Samtidig åpner EU-retten unntaksvis for at kontrakten kan suppleres med et tilleggsvilkår eller en bestemmelse etter nasjonal rett, dersom annullering av avtalen medfører ugunstige konsekvenser for forbrukeren.

EU-domstolen konstaterer på samme tid at den nasjonale domstolen ikke kan erstatte det urimelige betalingsvilkåret ved selv å bestemme nivået på salæret basert på en rettslig vurdering.

Hele uttalelsen fra EU-domstolen kan leses her!

Kan be EU-domstolen om veiledning

EUs medlemsland kan be EU-domstolen om tolkning av aktuell EU-rett i en tvist forelagt for den nasjonale domstolen.

EU-domstolen konkluderer ikke tvisten i seg selv, men det er opp til den nasjonale domstolen å avgjøre saken i tråd med EU-domstolens uttalelse.

Uttalelsen vil også være bindende for andre domstoler dersom tilsvarende spørsmål reises for dem.Powered by Labrador CMS