Carl Edvard Roberts, Anne Hesjedal Sending og Ola Ø. Nisja.

Skal lage veileder for oppnevning av fagkyndige meddommere i entreprisesaker

Målet er å bedre kvaliteten på oppnevningsprosessen, øke forutberegneligheten og oppnå bedre samhandling.

Publisert

Entreprisesaker reiser ofte tekniske og driftsrelaterte spørsmål som den alminnelige dommer ikke har nødvendig kunnskap om. For å sikre retten den nødvendige fagkyndige kompetanse, oppnevnes det derfor ofte fagkyndige meddommere.

Hvilken fremgangsmåte som skal brukes ved oppnevningen, har vært et omdiskutert spørsmål.

Da Entreprisedagen gikk av stabelen den 3. mai i år, ble spørsmålet drøftet i en paneldebatt. Da ble det rettet en sterk oppfordring i retning Oslo tingrett om å utarbeide en egen veileder for oppnevning av fagkyndige meddommere i entreprisesaker.

Nå har Oslo tingrett opprettet en arbeidsgruppe med nettopp et slikt prosjektmandat.

- Oslo tingrett har gjennomgående vært positive til at det utarbeides en slik veileder. Temaet ble dessuten diskutert i entreprisegruppa i Oslo tingrett som uttrykte et ønske om at en slik veileder bør utarbeides i samarbeid med advokatene, og det legger vi til rette for nå, sier Yngve Svendsen, sorenskriver i Oslo tingrett.

Yngve Svendsen.

Arbeidsgruppen har fire måneder på seg

Frem til nå har det ikke vært noen fast praksis hos norske domstoler for oppnevnelse av fagkyndige meddommere. Det er likevel en etablert forståelse at både byggherresiden og entreprenørsiden bør være representert ved slik oppnevning.

Vanlige brukte metoder for oppnevnelsen har blant annet vært at retten selv finner egnede kandidater, eller at partene kommer med selvstendige forslag til retten. Det hender også at partene kommer med et felles omforent forslag overfor retten.

Den nylig opprettede arbeidsgruppen, som skal avgi sin rapport senest 15. desember 2023, skal altså utarbeide en veileder for å bedre kvaliteten på prosessen, øke forutberegneligheten for aktørene, samt oppnå bedre samhandling aktørene imellom, men også mellom retten og aktørene.

- Arbeidsgruppen er et svar på en sterk og tydelig oppfordring fra entreprisemiljøet, der tilbakemeldingene har vært at partene opplever oppnevningen av fagkyndige meddommere som en krevende, men viktig del av prosessen, sier tingrettsdommer Ola Berg Lande, gruppens leder.

To tingrettsdommere og tre advokater

Lederen, Ola Berg Lande, er delvis spesialisert innenfor entreprise, og har bakgrunn fra blant annet statsministerens kontor, Regjeringsadvokaten, Sivilombudsmannen og Wikborg Rein. Med seg har han tingrettsdommer Edvard Os.

Tre advokater er oppnevnt som representanter for Advokatforeningen:

  • Carl Edvard Roberts, partner i Selmer. Roberts har særlig kompetanse innenfor entreprise, og er spesialist på tvisteløsning.
  • Anne Hesjedal Sending, partner i Haavind. Hun har hatt møterett siden 2009, og bistår jevnlig prosessfullmektiger i komplekse tvister innen blant annet entreprise.
  • Ola Ø. Nisja, partner i Wikborg Rein. Også han har møterett for Høyesterett, og besitter betydelig entreprise-kompetanse.

I tillegg har gruppen oppnevnt en utreder, Vjosa Maxhuni. Hun er tidligere advokat i Arntzen de Besche, med spesialisering innenfor tvisteløsning og kontraktsrett. Hun har jobbet hovedsakelig opp mot bygge- og anleggsbransjen, og er til daglig utreder i Oslo tingrett.

- Veldig flinke folk

- Vi har vurdert det slik at en arbeidsgruppe bør bestå av to dommere fra Oslo tingrett med spesialkompetanse innenfor entrepriserett, en utreder, samt tre entrepriseadvokater, sier Svendsen.

Gruppens leder fremhever at det har vært viktig å samarbeide med advokatstanden.

- Gruppen er satt sammen av både dommere og advokater som jobber på feltet, etter innspill fra Advokatforeningen. Etter mitt syn har vi fått med oss veldig flinke folk med mye erfaring, som kan tilnærme seg problemstillingen fra litt forskjellige ståsteder. I tillegg kan det bli aktuelt å invitere inn eksterne, for eksempel andre advokater, for å gi innspill til arbeidsgruppen, sier Berg Lande.

Ola Berg Lande skal lede arbeidsgruppen.

En rekke oppgaver

Sorenskriver Svendsen forteller at arbeidsgruppen skal se på prosessen fra stevning kommer inn og frem til oppstart av hovedforhandling, og beskrive hvilke grep dommeren kan ta for å skape en god og tillitvekkende prosess.

Blant annet kan arbeidsgruppen vurdere hvordan og når beslutningen om å tilføre fagkyndighet bør tas, hva retten bør gjøre når det er behov for fagkyndighet og hvordan retten bør beslutte hva slags fagkyndighet det eventuelt er behov for.

- Også vurderinger av hvordan kandidatene velges og oppnevnes kan vurderes av gruppen. I tillegg bør det sikres prosedyrer som sørger for at både retten og partene har fullstendige opplysninger før oppnevning, sier Svendsen.

Powered by Labrador CMS