Strand Lobben-saken gjenåpnes ikke i Høyesterett

JU§NYTT. Ankeutvalget i Høyesterett satte punktum for Strand Lobben-saken i norske domstoler, men Høyesterett har avvist å gjenåpne ankeutvalgets kjennelse i saken.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Høyesterett har 9. juni 2020 ved kjennelse i avdeling - HR-2020-1201-A - slått fast følgende:

Når det begjæres gjenåpning av en kjennelse fra ankeutvalget på grunnlag av en dom fra EMD, er det et vilkår for å ta gjenåpningsbegjæringen under behandling at det i EMDs dom er fastslått at saksbehandlingen i ankeutvalget har krenket partens rettigheter etter EMK.

Ellers skal begjæringen om gjenåpning avvises.

Bakgrunnen for saken var at EMD i storkammerdom 10. september 2019 i saken Strand Lobben med flere mot Norge hadde fastslått at tingrettens behandling av saken om fratagelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon av klagerens biologiske sønn, krenket klagerens rettigheter etter EMK artikkel 8.

Endret omsorgsevne

Barnet i den mye omtalte saken er nå 11 år gammelt, og ble plassert i fosterhjem bare tre uker gammel. Han ble adoptert av fosterforeldrene i 2011. Moren ble samtidig fratatt foreldreansvaret, et vedtak som ble bragt inn for Drammen tingrett.

Ved Drammen tingretts dom 22. februar 2012 ble kommunen frifunnet. Moren anket til Borgarting lagmannsrett og anførte blant annet at tingretten skulle ha innhentet en ny sakkyndig vurdering av hennes omsorgsevne, som ifølge moren hadde endret seg siden omsorgsovertakelsen.

Moren tapte i lagmannsretten, som mente at det ikke var kommet noen nye opplysninger om hennes omsorgsevne som burde vektlegges. Denne avgjørelsen ble anket til Høyesterett.

Høyesteretts ankeutvalg forkastet anken etter tvisteloven § 30-9 annet ledd, om kom enstemmig frem til at det var klart at anken ikke kunne føre frem.

Etter at kvinnen vant frem i EMD, har hun begjært gjenåpning av Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse av 15. oktober 2012.

- Ankeutvalget avsluttet saken

Høyesterett er kommet til at det er tingrettens dom, og ikke ankeutvalgets kjennelse, som må begjæres gjenåpnet.

«Selv om kjennelsen i Høyesteretts ankeutvalg avsluttet saken for norske domstoler, er det ikke holdepunkter for at EMD mener at også saksbehandlingen i Høyesteretts ankeutvalg var konvensjonsstridig. Etter mitt syn fører dette til at det er tingrettens dom som må begjæres gjenåpnet – slik A også 9 HR-2020-1201-A, (sak nr. 20-007980SIV-HRET) har krevd i den parallelle gjenåpningsbegjæringen – og at begjæringen om gjenåpning av kjennelsen i Høyesteretts ankeutvalg må avvises», skriver førstevoterende, høyesterettsdommer Arne Ringnes.S

Høyesterett kom til at begjæringen om gjenåpning avvises, da kritikken fra flertallet i EMD i hovedsak rettet seg mot tingrettens beslutningsgrunnlag og begrunnelse.

Avvisningen innebærer at tingretten skal behandle begjæringen om gjenåpning, jf. tvisteloven § 31-3 første ledd bokstav d, jf. § 31-2 tredje ledd.

Høyesterett har også en drøftelse av EMK artikkel 46 (dommers bindende kraft og deres iverksettelse).

Dommere: Ringnes, Steinsvik, Arntzen, Kallerud og Indreberg.

Powered by Labrador CMS