Menneskerettssdomstolen i Strasbourg. Foto Adrian Hancu, iStock

EMD storkammer: Norge dømt i barnevernssak om tvangsadopsjon - Regjeringsadvokaten ber EMD granske mulig lekkasje

JU§NYTT. Norske domstoler foretok ikke en tilstrekkelig bred vurdering da de ga samtykke til adopsjon, mener EMD. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted ber nå EMD granske hvordan avgjørelsen kunne bli lekket ut allerede i august.

Publisert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

EMD i storkammer avsa 10. september 2019 dom – ref. 37283/13 – i den såkalte Strand Lobben saken. Saken er avsagt under dissens 13–4. Den norske dommeren Dan Bugge Nordén og den danske dommeren Jon Fridrik Kjølbro tilhørte mindretallet, samt dommerne fra Finland og Slovakia.

Her kan du laste ned dommen i PDF-format.

Flertallet kom til at norske myndigheter hadde krenket morens rettigheter etter EMK artikkel 8 (retten til familieliv) i en sak om tvangsadopsjon av en 3 ½ år gammel gutt. Gutten ble akuttplassert allerede da han var tre uker gammel.

Det sentrale spørsmålet i saken var betydningen av det biologiske prinsippet i barnets beste-vurderingen (avsnitt 207), og flertallet kom til at norske domstoler ikke foretok en tilstrekkelig bred vurdering da de gav samtykke til adopsjon i 2012, noe som i realiteten er en saksbehandlingsfeil.

Unnlot å innhente oppdatert sakkyndig rapport

Flertallet mente at hverken morens interesser og utvikling, eller muligheten til gjenforening av mor og sønnen, var vurdert i tilstrekkelig grad (avsnitt 220). Flertallet la også vekt på at ingen av instansene hadde innhentet oppdatert sakkyndig rapport etter omsorgsovertagelsen i 2009/2010 (avsnitt 222-223).

Kort om saksgangen:

Tingretten gav samtykke til adopsjon, Borgarting lagmannsrett tillot ikke anken fremmet og Høyesteretts ankeutvalg forkastet i 2012 anken over lagmannsrettens beslutning (HR-2012-1956-U). Ved den første behandlingen i EMD i november 2017 kom EMD under dissens 4-3 til at retten til familieliv ikke var krenket. Saken ble deretter bragt inn for EMDs storkammer, som avholdt muntlige forhandlinger i oktober 2018.

Konsekvenser av dommen

Fredrik Sejersted reagerer på lekkasjer fra EMD, og ber EMD granske hva som har skjedd. Foto: Henrik Evertsson

Dommen innebærer ikke at adopsjonsvedtaket oppheves, eller at barnet skal tilbakeføres til den biologiske moren. Det er konstatert krenkelse av EMK artikkel 8, og moren er tilkjent erstatning. Man må regne med at dommen vil få konsekvenser for hvordan saker om tvangsadopsjon blir behandlet i domstolene. Det er for øvrig nå 26 barnevernssaker som er såkalt kommunisert til Norge fra EMD.

Reagerte på tweets fra Mads Andenæs

Rett24 skriver i dag at regjeringsadvokat Fredrik Sejersted og hans kollega Marius Emberland har kontaktet EMD om hvordan informasjon om avgjørelsen kunne bli gjort kjent allerede i august.

Bakgrunnen for henvendelsen er at jusprofessor Mads Andenæs ved UiO den 5. august la ut følgende tekst på Facebook, Twitter og LinkedIn:

«Lobben vs. Norway: Enforced adoption against mothers will. I understand Norway has lost the case and high risk strategy by Government lawyers failed spectaculary. Not good that ad hoc judge votes with his country: as far as I can see he has unfailingly done so, withoug success in convincing fellow judges. Shameful facts, indefensible case, judges make reference to 1930s: will see what gets into final judgement».

Da dommen kom i går, viste det seg at flere av Andenæs' påstander var riktige.

I et brev fra 4.september til EMD påpeker Sejersted og Emberland at hovedinnholdet i Andenæs' melding i sosiale medier indikerer at han har hatt direkte kunnskap om den interne rådslagningen til Storkammeret, og til ordlyden i domsutkastet, skriver Rett24.

Sejersted og Emberland ber EMD om å granske om det har vært en lekkasje, og å sikre at det de omtaler som «svært uheldige hendelser» skjer igjen.

Powered by Labrador CMS