Advokat og partner Inger Zadig.
Advokat og partner Inger Zadig.

Ber Høyestrett avklare hvem som skal ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat

Borgarting har oppnevnt bistandsadvokat til personer som var i nærheten av skytingen mot utesteder i Oslo under Pride, men ikke til fornærmede etter Sian-påkjørselen. Inger Zadig i Elden anker begge avgjørelsene til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett har behandlet begjæringer om oppnevnelse av bistandsadvokat i to saker i sommer som Elden advokatfirma mener har mange likhetstrekk:

Skytingen mot utesteder under Pride, der over hundre personer anses som fornærmede av politiet, og episoden der lederen av organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) ble presset av veien i en bil med fire passasjerer.

- Borgarting lagmannsrett har i to likeartede saker benyttet to ulike kriterier for om det skal oppnevnes bistandsadvokat. Begge sakene er spesielle og de fornærmede har i begge saker et likt behov for advokatbistand, sier Inger Zadig, advokat og partner i Elden til Advokatbladet.

- De to sakene har svært mange likhetstrekk; som betydelig skadepotensial og til dels kompliserte juridiske og prosessuelle problemstillinger. Derfor mener vi at det er nødvendig at Høyesterett ser nærmere på begge avgjørelsene, sier Zadig.

- Nærliggende at politisk motivert

Påkjørselen hadde tilknytning til SIAN-demonstrasjonen, og det er nærliggende å anta at målet for handlingen ikke bare var de fornærmede i bilen, men deres politiske ståsted som sådan, påpeker hun.

- Til tross for sakens spesielle karakter og alvor mente både tingrett og lagmannsrett at den høye terskelen ikke var nådd.

- Til sammenligning la den samme lagmannsretten i 25. juni-saken, til tross for fravær av bevis, til grunn at Pride var målet for skytingen. Der uttales det at alle som befant seg på, eller i nærheten av, London pub var potensielle mål, og at samtlige av disse, som mener å ha et sivilt krav, har rett til oppnevnt bistandsadvokat, sier Zadig.

Det kan synes som om lagmannsretten etter Oslo-skytingen har senket terskelen for oppnevning av bistandsadvokat, mener hun.

- Hvis denne tolkningen av lovhjemmelen er riktig, må det innebære at også de fornærmede etter Sian-påkjørselen har krav på oppnevnt bistandsadvokat.

Fire advokater fra Elden skal forsvare Zaniar Matapour i saken om Oslo-skytingen. Disse fire er John Christian Elden, Inger Zadig, Bernt Heiberg og Farid Bouras.

§ 107 a tredje ledd

Etter skyteepisoden den 25. juni ved utestedene Herr Nilsen, Per På Hjørnet og London Pub i Oslo, har politiet definert 107 personer som fornærmet.

En rekke av de fornærmede fikk den 11. juli avslag i Oslo tingrett om oppnevning av bistandsadvokat. Borgarting lagmannsrett mottok 36 anker, og har sett på disse samlet.

Borgarting kom til at personene - som var i nærheten av skytingen og selv ikke ble truffet av skuddene - ikke har krav på bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107 a første ledd bokstav b.

I dagene etter skytingen strømmet folk til å for å legge ned blomster utenfor utestedene der skytingen hadde funnet sted.
I dagene etter skytingen strømmet folk til å for å legge ned blomster utenfor utestedene der skytingen hadde funnet sted.

Retten kom derimot til at de har krav på bistandsadvokat etter straffeprosessloven § 107 a tredje ledd, der det heter at bistandsadvokat kan oppnevnes «i andre tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for advokat».

Endringer i bistandsadvokat-ordningen pr. 1.juli i år

Lagmannsretten viser til at det ble gjort endringer i bistandsadvokatordningen som trådte i kraft 1. juli 2022.

Det ble blant annet tilføyd et nytt femte ledd i § 107 b, der det heter at retten kan beslutte at bistandsadvokatens oppdrag kan avgrenses. Retten ble også gitt adgang til å bestemme at flere fornærmede skal ha felles bistandsadvokat.

«Etter lagmannsrettens oppfatning bør kretsen av berørte som får oppnevnt bistandsadvokat i saken her utvides i forhold til den avgrensningen tingretten har foretatt. Det er her særlig lagt vekt på sakens karakter og alvor.

Lagmannsretten har også sett hen til at saken er godt egnet til bruk av begrensning av bistandsadvokatenes oppdrag og bruk av felles bistandsadvokater, noe som legger til rette for en treffsikker og effektiv ressursutnyttelse», skriver lagmannsretten.

Og videre:

«Ved denne vurderingen har lagmannsretten også lagt vekt på likhetshensyn samt hensynet til noenlunde håndterbare retningslinjer i et omfattende sakskompleks. Det vil kunne føre til urimelige resultater dersom ikke alle personene som befant seg innenfor dette området gis samme rettigheter.»

Sian-saken: - Snever unntaksregel

I saken om Sian-påkjørselen, er Borgarting kommet til en annen konklusjon.

Hendelsen skjedde etter at medlemmer av Sian brant en koran i et veikryss på Trosterud i Oslo den 2. juli. Kort tid etter ble bilen Sian-lederen Lars Thorsen kjørte, presset av veien. I bilen satt det fire passasjerer. Bilen landet på hodet. Ingen i bilen skal ha blitt alvorlig skadet.

Advokatfirmaet Elden begjærte på vegne av de fire passasjerene i bilen å få oppnevnt bistandsadvokat. Oslo tingrett avslo begjæringen den 15. juli i år, og viste i avgjørelsen til at saken er kodet som grov kroppsskade hos politiet, og selv om den skulle bli etterforsket som drapsforsøk, så vil ikke det automatisk gi rett til oppnevning.

Avslaget ble anket til lagmannsretten.

Lagmannsretten mener, i likhet med i saken om Oslo-skytingen, at det er på det rene at vilkårene for oppnevning etter straffeprosessloven § 107 første og andre ledd ikke er oppfylt, og at spørsmålet er om tredje ledd kommer til anvendelse.

Borgarting viser til HR-2016-2153-U avsnitt 15 at «den skjønnsmessige adgangen til å oppnevne bistandsadvokat etter bestemmelsen er en snever unntaksregel som må praktiseres strengt og forbeholdes tilfeller der det foreligger et særlig behov for bistandsadvokat».

- Foreligger ikke særlige forhold

Etter lagmannsrettens syn foreligger det ikke slike særlige forhold som gir grunnlag for å anvende den snevre unntaksregelen her, heter det i kjennelsen (22-112666SAK-BORG/04).

Og videre:

«At de fornærmede har klagerett på eventuelle påtalevedtak, innebærer ikke at det er behov for bistandsadvokat for å fremsette slik klage. Selv om saken kan innebære mer eller mindre kompliserte juridiske vurderinger legger lagmannsretten til grunn at disse vurderingene vil foretas på forsvarlig vis av kompetent påtalemyndighet og av en eventuell klageinstans, slik at det ikke er behov for bistandsadvokat knyttet til dette. Heller de skader hendelsen har påført de fornærmede tilsier per i dag at bistandsadvokat oppnevnes.»

- Var ikke i skuddlinjen

Advokat Zadig mener at lagmannsretten benytter ulike kriterier i de to sakene.

- Elden Advokatfirma har derfor på vegne av sine klienter i dag anket både Borgarting lagmannsretts nektelse av oppnevning i saken om «Sian-påkjørselen» og oppnevnelsene for de som hverken ble truffet eller var i skuddlinjen etter Oslo-skytingen, til Høyesterett, skriver Zadig i en melding som firmaet sendte ut fredag ettermiddag.

Powered by Labrador CMS