- Borgarting lagmannsrett har besluttet at anken henvises til behandling, både hva gjelder bevisvurderingen under skyldspørsmålet og de sivile kravene, ifølge advokat Morten Kjensli.

KONGSBERG-SAKEN

Advokatfirmaet Elden anmoder anke trukket – bistandsadvokat Kjensli er kritisk

Elden ønsker en fornyet vurdering av om anken i Kongsberg-saken skal trekkes eller ikke. - Jeg er svært overrasket. Tidspunktet er merkverdig, sier bistandsadvokat Morten Kjensli.

Publisert Sist oppdatert

I juli falt dom i den såkalte Kongsberg-saken i Buskerud tingrett. En politimann som var tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten, ble frifunnet på alle punkter.

Tingretten kom til at politimannens maktbruk var lovlig og berettiget. Politimannen ble også frifunnet for kravene om erstatning og oppreisning.

Dommen ble omgående anket, og tidligere denne uken besluttet Borgarting lagmannsrett at saken skal behandles på nytt. Omtrent samtidig publiserte Advokatfirmaet Elden en pressemelding der de anmodet om at anken skulle trekkes.

Bistandsadvokat Morten Kjensli, som representerer fornærmede Kevin Simensen, er kritisk til Advokatfirmaet Eldens fremgangsmåte, forteller han til Advokatbladet. 

Han mener det er «forunderlig» at pressemeldingen ble sendt ut omtrent samtidig som det ble kjent at lagmannsretten ville behandle anken.

 - Tidspunktet er merkverdig. Hvorfor gjøres dette først etter at ankeutvalget i lagmannsretten har henvist anken til behandling, spør han.

- Nye og viktige opplysninger

Advokatene John Christian Elden og Heidi Reisvang ønsker ikke å kommentere tidspunktet for utsendelsen av pressemeldingen, men peker på at det er kommet frem opplysninger i kjølvannet av tingrettens dom som underbygger at tingrettens flertall har rett.

- Etter tingrettens dom i sommer har det kommet frem opplysninger i mediene om at den ene av de fornærmede i saken er siktet for millionbedrageri. Dessuten etterforskes han for flere tilfeller av ulovlig våpenbesittelse, sier Reisvang og Elden.

- Dersom anken ikke trekkes som følge av de nye opplysningene, kommer vi nærmere tilbake til disse temaene i lagmannsretten, sier de to.

– Etter at lagmannsretten besluttet å behandle anken, uttalte dere at klienten deres «tar avgjørelsen til etterretning» . Er det en motsetning mellom det å ta avgjørelsen til etterretning og å anmode anken trukket?

- Vår klient forholder seg til at lagmannsretten har henvist anken, og har tatt dette til etterretning. Det har imidlertid kommet nye opplysninger som vi mener kan ha relevans etter at anken ble inngitt. Vi mener derfor at påtalemyndigheten bør vurdere betydningen av disse opplysningene opp mot en ny runde i retten. Dersom anken opprettholdes, er jo resultatet at det blir sak, svarer de to advokatene.

- Ingen relevans

Advokat Morten Kjensli mener opplysningene er irrelevante.

- Jeg er svært overrasket over at anken blir begjært trukket på bakgrunn av at Simensen er siktet i en bedragerisak, og stiller meg kritisk til at Elden og Reisvang velger å anmode at saken trekkes på bakgrunn av dette. Jeg kan ikke se at dette under noen omstendigheter vil føre frem, sier han.

Advokat Morten Kjensli mener at de nye opplysningene er irrelevante hva angår tiltalen som foreligger i voldssaken mot politimannen.

- Simensen ble i fjor utsatt for alvorlig vold fra en offentlig tjenesteperson, og det faktum at han ett år senere er siktet i en bedragerisak, er uten noen form for relevans eller rettslig betydning i så måte, fortsetter Kjensli.

Elden er uenig.

- At bistandsadvokat Kjensli mener at dette ikke er relevante opplysninger er han vel programforpliktet til å mene, sier Elden.

- Viktig, prinsipiell sak

Ifølge Kjensli har lagmannsretten fattet en korrekt beslutning ved å henvise anken til behandling.

- Det er en naturlig avgjørelse, fordi dette er en prinsipiell sak av stor betydning, sier han.

- Nå skal vi få en avklaring hva angår offentlige tjenestepersoners handlingsrom under tjeneste, sier Kjensli.

Opplysningene i mediene om at det er beslaglagt flere våpen og eksplosiver hjemme hos Simensen, og at han er siktet i en grov bedragerisak, skal ifølge advokat Kjensli stamme fra en artikkel i Politiforum.

Advokat Kjensli mener at pressemeldingen fra Advokatfirmaet Elden er fremprovosert av artiklene i fagbladet for politietaten.

- Politiforum har gått ut med bred støtte til den tiltalte polititjenestemannen. Dette er også etter mitt syn lett forstemmende, da det tilsynelatende viser at den såkalte korpsånden er rådende innen politietaten, sier Morten Kjensli.

Han mener at Politiforums standpunkt er at den tiltalte polititjenestemannen opptrådte på en aktverdig og rettmessig måte.

- Men vi som samfunn kan ikke tillate at offentlige tjenestemenn får tilnærmet fritt spillerom for voldsutøvelse ut fra egen situasjonsforståelse, sier han.

Se tilsvar fra Politiforum nederst i saken.

Ønsker saken tilstrekkelig opplyst

Elden og Reisvang viser til at politimannen hadde god situasjonsforståelse. De mener fornærmedes tidligere erfaringer med politiet, samt hans forhold til kriminalitet i etterkant av hendelsen, kan være med på å belyse at politimannens opptreden var lovlig. 

- Det er blant annet derfor vi mener at det faktum at det er skal være funnet våpen, eksplosiver med mer, samt at personer med gjengtilknytning som blir pågrepet hjemme hos fornærmede, er av betydning for saken, sier Reisvang.

Advokat John Christian Elden.

Elden og Reisvang forteller at de har bedt Spesialenheten om innsyn i sakene som skal involvere Simensen. 

- Vi vil eventuelt komme nærmere tilbake til betydningen av disse opplysningene når, og hvis, vi får innsyn i dem. Bakgrunnen for at vi har bedt om innsyn, er at vi ønsker å ettergå disse opplysningene nærmere for å vurdere relevansen av dem slik at saken blir tilstrekkelig opplyst, sier de to.

Kjensli forteller at han avventer lagmannsrettens vurdering av saken.

- Ankeforhandling er på nåværende tidspunkt ikke berammet, men jeg antar at saken først kommer opp over nyttår, sier han.

Riksadvokaten: - Tilfreds med at saken blir prøvd på nytt

På nåværende tidspunkt ser Riksadvokaten ingen grunn til å vurdere ankespørsmålet på nytt.

- Riksadvokaten beordret at Buskerud tingretts dom 7. juli skulle påankes idet saken etter vårt syn gjelder et prinsipielt, viktig og praktisk spørsmål – altså grensedragningen mellom rettmessig og urettmessig maktbruk under politiets tjenesteutøvelse, sier riksadvokat Jørn Sigurd Maurud.

- Vi er heller ikke enige i tingrettens vurdering av og konklusjon om at den aktuelle politibetjenten ikke hadde gått utover rammene for politiets lovlige maktbruk. Vi er dermed tilfredse med at det nå er avklart at saken blir prøvd på nytt i lagmannsretten.

Jørn Sigurd Maurud.

Politiforum: - Useriøst, uriktig og grunnløst

- Advokat Kjenslis påstander er useriøse, uriktige og grunnløse. Politiforum har omtalt Kongsberg-saken på ordinært, journalistisk vis, sier ansvarlig redaktør Erik Inderhaug.

- Saken er prinsipielt viktig for politiet, og vi har derfor dekket den bredt, gjennom litt i underkant av førti artikler og meningsytringer. Politiforum fulgte rettssaken tett, gjennom løpende dekning av forklaringene til både tiltalte, fornærmede og vitner.

Politiforum publiserte også en anonymisert versjon av hele den frifinnende dommen fra tingretten, slik at leserne skulle få anledning til å gjøre seg opp en informert mening på selvstendig grunnlag, fortsetter Inderhaug.

- Vi har publisert en rekke debattinnlegg som både kritiserer og støtter polititjenestemannen, fra politiansatte og andre. At politiets eget fagblad slipper til stemmer som argumenterer saklig til fordel for polititjenestemannen, skulle bare mangle. Like selvfølgelig som at Politiforum også publiserer kritiske meningsytringer om Kongsberg-saken, sier Inderhaug.

Powered by Labrador CMS