Hovedstyret ekskluderte fredag en straffedømt advokat. Fra venstre John Erik Aarsheim, Susanne Munch Thore, Ida Helene Balke Braastad, Leif Oscar Olsen, Merete Smith, Jens Johan Hjort og Arild Dyngeland.
Hovedstyret ekskluderte fredag en straffedømt advokat. Fra venstre John Erik Aarsheim, Susanne Munch Thore, Ida Helene Balke Braastad, Leif Oscar Olsen, Merete Smith, Jens Johan Hjort og Arild Dyngeland.

Ekskluderte advokat dømt for grovt heleri

Hovedstyret i Advokatforeningen har besluttet å ekskludere en Oslo-advokat som er dømt for å ha hvitvasket 1,45 millioner kroner. Forholdet ligger elleve år tilbake i tid, men dette kan ikke utelukke eksklusjon, fordi saken er så alvorlig, mener Hovedstyret.

Publisert

«Av hensyn til øvrige medlemmer og tilliten til advokatprofesjonen, bør utgangspunktet være at straffedommer for handlinger begått under utøvelsen av advokatgjerningen, leder til eksklusjon med mindre det foreligger særlige omstendigheter som tilsier at eksklusjon likevel ikke bør finne sted»,  heter det i vedtaket fra Advokatforeningens hovedstyre, som behandlet saken i et møte fredag 8.desember.

Hovedstyret synes det var spesielt krevende i behandlingen av saken at det har gått så lang tid fra det straffbare forholdet skjedde, men stemte likevel for eksklusjon, med syv mot to stemmer.

John Christian Elden, som er prosessfullmektig for advokaten, mener at Hovedstyret er «mer katolske enn paven».

Advokaten ble i 2015 i Borgarting lagmannsrett dømt til 120 dagers betinget fengsel for å ha overført penger fra en klientkonto til et annet advokatfirmas bankkonto. Retten fant det bevist at advokaten visste, eller regnet det som overveiende sannsynlig, at beløpet stammet fra en straffbar handling.

«Stor belastning»

Den straffbare handlingen skjedde i januar 2007. Det ble først tatt ut tiltalte mot ham i 2013.

«A kan ikke bebreides for denne tidsbruken. Den lange tidsbruken må anses for å ha vært en stor belastning for ham. De allmennpreventive hensyn er etter lagmannsrettens syn i dette tilfellet tilstrekkelig ivaretatt ved en fullt ut betinget reaksjon», heter det i dommen fra Borgarting.

«Det er straffeskjerpende at tiltalte er advokat. Hans handling representerer et grovt brudd på den tillit som advokater er gitt gjennom sin yrkesutøvelse. Tidsmomentet ved denne saken må imidlertid tillegges vesentlig vekt», heter det i dommen.

– Svært alvorlig

Også Tilsynsrådet for advokatvirksomhet lot tiden fra det straffbare forholdet skjedde til rettskraftig dom forelå, komme advokaten til gode.

«De straffbare forholdene har skjedd i egenskap av å være advokat, og under utøvelse av advokatvirksomhet. Forholdet er alvorlige, og Tilsynsrådets styre finner det på denne bakgrunn klart at handlingen i seg selv må medføre at advokat XX har mistet den tillit som er nødvendig i yrket», skriver Tilsynsrådet i et brev til advokatens prosessfullmektig.

Og videre: «Tilsynsrådets styre ser svært alvorlig på saken. En advokat som overfører er stort pengebeløp til en omstridt og tidligere straffedømt og kjent forretningsmann og som i tillegg blir gjort oppmerksom på at det overførte beløpet kan stamme fra en straffbar handling, vil ha en særskilt aktsomhetsplikt. Når det foreligger straffbar bistand som i utgangspunktet skulle kvalifisere til ubetinget fengsel, slik det gjør i advokat XXs tilfelle, er dette brudd på bestemmelsene for advokaters virksomhet som er vesentlig mer graverende enn de som følger av de advokatetiske normer.»

Sterk tvil

Isolert sett gir forholdet grunnlag for tilbakekall av advokatbevillingen, mener Tilsynsrådet. Men kommer likevel til, under sterk tvil, til at det ikke er grunnlag for tilbakekall av bevillingen. «Avviklingen av straffesaken har tatt lang tid, noe som skyldes flere omstendigheter. Det synes imidlertid klart at ingen av disse omstendighetene kan legges advokat X til last. Det fremgår av Borgarting lagmannsretts dom at det nettopp er tidsmomentet ved denne saken som har medført at fengselsstraffen gjøres betinget», skriver Tilsynsrådet.

Rådet viser til to avgjørelser i Høyesterett – den ene fra 1994 – der Kjæremålsutvalget kom til at det «ville ramme for hardt å inndra advokatbevillingen begrunnet i de handlinger som ble begått for ni år siden», samt til en avgjørelse fra 2007 der en advokat ble dømt til seks måneders fengsel, men ikke mistet retten til å drive advokatvirksomhet. «Det dreiet seg om straffbare forhold som i forhold til de advokatetiske reglene var klart mer graverende enn i den foreliggende sak», skriver Tilsynsrådet.

Tilsynsrådet endte med å ilegge advokatene en advarsel.

- Kan skape uheldig presedens

Hovedstyret i Advokatforeningen har vurdert betydningen av tidsforløpet i saken, heter det i eksklusjonsvedtaket.

«Advokatforeningen er enig i at det er grenser for hvor lang tid det kan gå fra domfellelse og til forholde blir møtt med reaksjoner. (…) Advokatforeningen legger også vekt på at det allerede er tatt hensyn til tiden som er gått i straffeutmålingen og i Tilsynsrådets vedtak. Rene rettferdighetshensyn er derfor ivaretatt. Dersom Advokatforeningen ikke ekskluderer i et tilfelle som dette, vil det skape en uheldig presedens som på sikt vil kunne gå utover det rettssøkende publikum», heter det i vedtaket.

- Mer katolsk enn paven

Advokat John Christian Elden er prosessfullmektig for den nå ekskluderte advokaten.

- Det  er leit at Hovedstyrets flertall gikk inn for eksklusjon til tross for at saken ikke er behandlet etter de regler foreningen selv har satt opp. Når Hovedstyret setter lokalforeningen ut av spill, ved å nekte dem å behandle saken forsvarlig slik at de kan avgi den uttalelse som lovene tillegger dem, er det ikke fair play, sier Elden.

Han viser §13-3 i Advokatforeningens vedtekter, der det heter at det før det blir gjort et eksklusjonsvedtak, «skal det medlem det gjelder ha adgang til å uttale seg, og uttalelser skal innhentes fra disiplinærutvalget og kretsstyret der medlemmet har sitt forretningssted».

Styret i Oslo krets har avgitt uttalelse i saken, og skriver følgende:

«Styret som kollektivt organ besitter ingen relevant informasjon om advokaten. Styret ønsker for øvrig ikke å kommentere varsel om eksklusjon i saken uten at det gis innsyn i tilsvaret fra advokaten.»

- En eksklusjon av min klient mer enn 10 år etter at han foretok en feilvurdering, og etter at både domstolen og advokatbevillingsnemnden har tilgitt han, er å gjøre seg mer katolske enn paven, sier John Christian Elden.

 - Tar feil

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen, sier at advokat Elden her tar feil.

- Advokatforeningen har fulgt regelverket fullt ut. I henhold til vedtektene skal det innhentes uttalelser fra disiplinærutvalget og kretsstyret der medlemmet har sitt forretningssted. Det er gjort i denne saken. Bakgrunnen for regelen er å sikre at saken blitt fullstendig opplyst;  kretsen kan ha kunnskap om den aktuelle advokaten eller saken som hovedstyret ikke har. Det hadde ikke kretsen i denne saken. Kretsen skal ikke gi Hovedstyret et konkret råd i spørsmålet om eksklusjon. Her har advokat Elden misforstått vedtektene, sier Smith.

Advokat Elden står på sitt.

- Jeg tror generalsekretæren har misforstått vedtektene her. Jeg har selv vært med på behandlingen av dem i Hovedstyret. Når lokallaget skal kunne uttale seg i en så gammel sak, der de i henhold til vedtektene også etter en totalvurdering kan be om at et eksklusjonsvedtak oppheves, eller ikke fattes, er det innlysende at lokallaget må få innsyn i advokatens argumenter. I motsatt fall settes de ikke i stand til å mene noe som helst. Så her er det lokallaget som har rett i sin kritikk, sier Elden.

Les også:

Advokat til tidligere klient: - Du skal få en jævla feit regning