John Christian Elden.

Eirik Jensen innvilget soningsavbrudd for tredje gang

Eirik Jensen har fått sitt soningsavbrudd forlenget av Kriminalomsorgen. - I utgangspunktet mener vi at Jensen er varig soningsudyktig, sier John Christian Elden og Farid Bouras. - Vi er selvfølgelig glad for utfallet, sier Jensens samboer. 

Publisert Sist oppdatert

I juni 2020 ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for brudd på grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon.

I mars 2023 ble Jensen midlertidig løslatt, begrunnet i soningsudyktighet. I første omgang skulle avbruddet vare i seks måneder.  I september 2023 ble det innvilget et forlenget avbrudd. I dag har Kriminalomsorgen innvileget nok et avbrudd. 

- Vi er selvfølgelig glad for utfallet. Det vi ser nå er at Kriminalomsorgen viser forståelse for Eiriks situasjon, sier Ragna Lise Vikre, Jensens samboer. 

Det har vært et omfattende arbeid for å få Kriminalomsorgen til å innse den alvorlige helsetilstanden for Eirik Jensen, ifølge advokatene John Christian Elden og Farid Bouras. 

- Det har også vært krevende å få Kriminalomsorgen til å innse at de ikke kan gi en innsatt med slike helseproblemer rettmessig og nødvendig behandling og oppfølging, sier advokatene.

Eirik Jensen og Ragna Lise Vikre denne vinteren.

Kriminalomsorgen skal ha vurdert mulighetene for alternativer til soningsavbrudd, slik som soning ved et fengsel med lavere sikkerhetsnivå, sykehus, institusjon eller elektronisk kontroll. Men ingen av disse tiltakene har blitt ansett tilstrekkelige til å ivareta Eirik Jensen sin helsesituasjon, ifølge etaten. 

Ny vurdering før sommeren

Sakkyndige har foretatt en ny vurdering av den tidligere poltimannens helse. På grunnlag av disse vurderingene har Kriminalomsorgen kommet fram til at Jensen innvilges forlenget soningsavbrudd fram til 1. juni 2024. På det tidspunktet vil det foretas en fornyet vurdering, opplyses det. 

Kriminalomsorgen har også vektlagt at Jensen har utvist god adferd under straffegjennomføringen og at avbruddet fra mars 2023 er gjennomført uten kjent svikt.

- Varig soningsudyktig

John Christian Elden har hele tiden vært klar på at det fremstår som lite aktuelt at Jensen skal returnere til fengsel. 

- Slik situasjonen er i dag er det urealistisk at Jensen skal tilbake og sone mer av straffen, sa han i mars i fjor. 

Den oppfatningen synes å stå ved lag. 

- I utgangspunktet mener vi at Jensen er varig soningsudyktig. Når Kriminalomsorgen velger å behandle dette i seks-måneders intervaller bidrar ikke det positivt til Jensens helsetilstand, fremgår det av pressemeldingen. 

Elden mener det er positivt at Kriminalomsorgen innser sine begrensninger for hvordan de kan ivareta innsattes grunnleggende rettigheter ved alvorlige helseproblemer. 

- Syke innsatte er en stor utfordring for samfunnet og Kriminalomsorgen, og svaret finnes ikke innenfor murene for innsatte som ikke utgjør noen samfunnsfare, sier han.

Fire uker er utgangspunktet

Hjemmelen for straffavbruddet er å finne i straffegjennomføringsloven § 35, der det fremgår at «kriminalomsorgen kan beslutte at gjennomføringen av straffen skal avbrytes dersom domfeltes helsetilstand tilsier det, eller når det for øvrig foreligger særlig tungtveiende grunner som ikke kan avhjelpes på annen måte».

Nærmere regler om soningsavbruddets lengde er inntatt i forskrift til straffegjennomføringsloven § 3-33. Av bestemmelsens annet ledd heter det:

«Avbrudd gis i en bestemt periode av inntil fire uker, og kan senere forlenges én gang med inntil fire uker. Innvilgelse av søknad om ytterligere forlengelse kan gis av nærmeste overordnede nivå. I særlige unntakstilfeller kan overordnet nivå innvilge avbrudd for en ubestemt periode.».

Powered by Labrador CMS