Foto: iStock/inga

Fra neste år gjelder nye regler for boligutleie

JU§NYTT. Blant annet blir det ikke lenger tillatt med kortidsutleie mer enn 90 døgn i året og ervervsbegrensningen skjerpes.

Publisert Sist oppdatert

Per Racin Fosmark

Per Racin Fosmark er lagdommer i Borgarting lagmannsrett.

Han har over 25 års erfaring som advokat og møterett for Høyesterett.

Han er også leder av Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester, og er redaktør av Lovdatas sivile flaggsaker.

Fosmark er redaktør for Advokatbladets fagsider Ju§nytt.

Fra 1. januar 2020 skjer det viktige endringer i eierseksjonsloven vedrørende blant annet korttidsutleie av boligseksjon og ervervsbegrensningen.

LOV-2019-04-10-13 gjennomfører viktige endringer i eierseksjonsloven. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig vil ikke lenger være tillatt, jf. § 24 nytt syvende ledd. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn.

Ervervsbegrensningen vedrørende kjøp av boligseksjoner blir skjerpet, jf. § 23 første og nye andre og tredje ledd. Formålet er å fange opp indirekte kjøp av boligseksjoner.

Det er regulert hva som skal regnes som indirekte kjøp, hvor § 23 andre ledd viser til konsoliderings- og identifikasjonsreglene i aksjeloven.

Eierskiftegebyr: Sameiet kan kreve at den som avhender en seksjon, betaler et gebyr på opptil fire ganger rettsgebyret for arbeid som må gjøres i forbindelse med eierskiftet og eventuell godkjenning av erververen.

Det kan ikke avtales at andre enn den som avhender seksjonen, skal betale gebyret, jf. ny § 63 a. Eierseksjonssameier og borettslag blir dermed likestilt.

Powered by Labrador CMS