Hans Petter Graver og Michael Reiertsen.
Hans Petter Graver og Michael Reiertsen.

EFTA-DOMSTOLEN

To kandidater innstilt til stillingen som norsk EFTA-dommer

Nå skal Utenriksdepartementet avgjøre om EFTA-domstolens nye dommer blir professor Hans Petter Graver eller lagdommer Michael Reiertsen.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha sittet i to perioder på seks år, går tiden som EFTA-dommer mot slutten for Per Christiansen. I kjølvannet av at hans periode avsluttes i januar 2023, ble det satt sammen en komité, med oppdrag om å «innstille inntil tre kandidater som tilfredsstiller kvalifikasjonskravene til stillingen».

Innstilte kun to kandidater

Syv kandidater meldte sin interesse da stillingen ble utlyst i juni 2022. Komitéen bemerket seg at alle syv fremstod som sterke kandidater til stillingen.

Likevel konkluderte komitéen med at Hans Petter Graver (66) og Michael Reiertsen (46) pekte seg ut som klart best kvalifisert, og kom ikke til enighet om en eventuell tredje kandidat.

– Vi i innstillingskomiteen er fornøyde med å ha fått syv sterke søkere til denne viktige stillingen, og vi har hatt en grundig prosess for å vurdere disse. Begge kandidatene som nå er innstilt til stillingen er meget godt kvalifiserte og vil kunne bidra til å styrke Domstolen framover, sier leder for innstillingskomiteen, sorenskriver Arnfinn Agnalt.

Professor og samfunnsdebattant

Søkerlisten

  • Hans Petter Graver (66)
  • Knut Bergo (55)
  • Michael Reiertsen (46)
  • Karin Fløistad (50)
  • Erlend Leonhardsen (40)
  • Pål Wennerås (45)
  • Torje Sunde (43)

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken utover at jeg selvfølgelig er glad for å være med videre i løpet, sier Graver til Advokatbladet.

Han ble professor i 1993, etter å ha jobbet i Forbruker- og administrasjonsdepartementet og Regjeringsadvokaten. Senere satt han som dekan ved Det juridiske fakultet fra 2008 til 2015.

Nå er Graver professor ved institutt for privatrett ved UiO, samt en faglig engasjert debattant i det offentlige rom.

Tidligere i år skrev Universitetet i Bergen på sine nettsider, at Graver blir æresdoktor ved universitetet «for hans omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon, som samfunnsdebattant og leder av mange lovutvalg».

Lagdommer med doktorgrad

Michael Reiertsen har fra januar 2018 vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Før dette var han en kort periode universitetslektor ved Det juridiske fakultetet ved UiO, der han tok doktorgrad i 2017.

Tittelen på hans disputas var «Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 13 – fortid, nåtid og fremtid.»

EMK Artikkel 13 er en bestemmelse som gir borgerne rett til effektive nasjonale rettsmidler ved prosedable anførsler om at menneskerettskonvensjonen er krenket. I disputasen hadde Reiertsen to hovedmål; å analyser hvordan artikkel 13 har vært forstått, og å anbefale hvordan den kan og bør tolkes.

Reiertsen var fra 2008 til 2012 rådgiver i lovavdelingen i Justisdepartementet.

Veien videre

Komitéen har nå oversendt sin innstilling til vurdering hos Utenriksdepartementet. Deretter vil Statsministerens kontor, samt berørte departementer gå gjennom innstillingen og Utenriksdepartementets vurdering, før det blir opp til Utenriksdepartementet å beslutte hvem som nomineres.

Til slutt forelegges nominasjonen for Island og Liechtenstein, før ESA utnevner hvem som tar over stillingen etter Per Christiansen.

Innstillingskomiteen har bestått av sorenskriver og leder av Innstillingsrådet for dommere Arnfinn Agnalt (leder), høyesterettsdommer Kristin Normann, professor Finn Arnesen, generalsekretær i Advokatforeningen Merete Smith, og ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet Kristian Jervell.

Mannsdominert domstol

I Utenriksdepartementets prosedyre for nominasjon av kandidater, fremgikk det at «så langt mulig skal minst én av kandidatene være av det kjønn som på den aktuelle tiden er underrepresentert i EFTA-domstolen».

EFTA-domstolen består per nå utelukkende av mannlige dommere. Innstillingskomitéen har likevel nominert to mannlige kandidater til stillingen.

Powered by Labrador CMS