Koronapandemien førte til at flere domstoler i Norden ble helt stengt ned.

Uavhengig utvalg sår tvil om domstol-nedstengning

Nedstengningen av domstolene i Danmark kan ha vært i strid med Grunnloven, er konklusjonen.

Publisert Sist oppdatert

Et uavhengig utvalg oppnevnt av det danske Folketinget sår tvil om nedstengningen av domstolene i Danmark i mars i fjor var lovlig i henhold til den danske Grunnloven.

Det skriver Information.dk (krever innlogging). Saken er også gjengitt av Advokatwatch.dk.

Stiller spørsmålstegn ved uavhengigheten

Rapporten kommer i kjølvannet av at en rekke jurister og dommere har kommet med kritikk av at regjeringen og Domstoladministrasjonen spilte en for aktiv rolle i nedstengningen av danske domstoler ved pandemiens utbrudd, og at dette var et brudd med tredelingsprinsippet.

Ekspertutvalget bak rapporten støtter denne kritikken.

I rapporten heter det blant annet at «Det kan «stilles spørsmålstegn ved om innkallingene som er sendt til de enkelte domstolene av Domstoladministrasjonen, og som for noen har blitt gitt på oppfordring fra Justisdepartementet, harmonerer med domstolenes konstitusjonelle uavhengighet».

Jusprofessor Eirik Holmøyvik har bidratt med innspill til rapporten. Han mener rapporten også kan være viktig å se på for Norge. Han mener det haster med å få avklart hvem som bestemmer om domstolene kan redusere aktiviteten, og hvor vidt de kan stenge helt ned - slik som skjedde i noen norske domstoler også.

- Det viktigste som kan komme ut av det fra norsk side er at aktører som Dommerforeningen og Advokatforeningen bør løfte dette mer prinsipielt opp til å definere hva slags rolle domstolene skal ha i krisesituasjoner. I Norge var det en ganske tydelig usikkerhet, og ganske klart at rollefordelingen her ikke var avklart på forhånd, sier Holmøyvik til Advokatbladet.

- For meg er det ganske opplagt at domstolene ikke har anledning til å stenge helt ned, selv ved en pandemi, sier Holmøyvik.

- Særlig viktig i krisetider

Også her til lands var nedstengningen omstridt, og ble drøftet på et debattmøte i september. Jusprofessor Holmøyvik stilte spørsmålstegn ved om domstolene kan lukke dørene.

- Jeg vil spørre: Kan domstolene i det hele tatt stenge? Grunnloven § 89 pålegger en plikt til domstolsprøving. Denne regelen er meningsløs om domstolen ikke er åpen. Domstolskontroll er særlig viktig i krisetider, der borgernes vanlige rettigheter er innskrenket, og regjeringen gitt særlige fullmakter. Da kan det haste å få prøvet saker for domstolen, sa Holmøyvik.

Forsvarergruppens leder Marius Dietrichson var også kritisk til nedstengningen av norske domstoler.

– Et forholdsmessighetskriterium som EMK trekker opp for å begrense noens menneskerettigheter, er at inngrepet må «være nødvendig i et demokratisk samfunn». Jeg spør meg om det egentlig er nødvendig at tinghusene stenges ned, og om hvilke vurderinger som er foretatt. Hva er det rettslige grunnlaget for nedstengningen, og jeg spør særlig om smittevernfaglig kompetanse er involvert, sa Dietrichson.

Powered by Labrador CMS