Ved bevisvurderingen skal retten som før bare ta i betraktning de bevis som er ført under hovedforhandlingen, presiserer Domstoladministrasjonen i høringsnotatet.

Vil la meddommere lese tiltaler og politiets bevisoppgaver før hovedforhandling

Advokatforeningen frykter hjemme alene-synsing, og ber om likebehandling.

Publisert

Domstoladministrasjonen (DA) sendte den 14. juni ut et høringsnotat med forslag til nye retningslinjer om meddommeres digitale tilgang til straffesaksdokumenter i tingrettene - både før, under og etter hovedforhandling.

Advokatforeningen og lovutvalget for strafferett og straffeprosess har skrevet en uttalelse til forslaget.

Domstoladministrasjonen foreslår at meddommere får tilgang på både tiltalen og påtalemyndighetens bevisoppgave fjorten dager før hovedforhandling. Når rettssaken starter opp, kan de også få tilgang til bevisutdrag og prosessdokumenter.

Fagdommeren, rettens leder, kan også gi meddommerne tilgang til andre dokumenter underveis i prosessen.

Lovendring fra 1. juli

Årsaken til at det nå kommer nye retningslinjer, er en lovendring som trer i kraft den 1. juli i år om aktiv saksstyring i straffeprosessloven (Prop. 146 L 2020–2021).

Føringer fra departementet

Det er normalt ikke nødvendig at dokumentbevis sendes til meddommere i forkant av hoved- eller ankeforhandling, het det i lovendringen om aktiv saksstyring (Prop. 146 L 2020 - 2021)).

Departementet har utdypet dette i punkt 6.4.1 og 6.4.2 i loven. Men der heter det også følgende:
«I praksis må det i stor grad være opp til administrator å bedømme i hvilken grad det er hensiktsmessig at meddommerne gis direkte tilgang til dokumentene. Skal retten avgjøre en prosessuell tvist under hovedforhandlingen hvor innholdet i dokumentene har betydning, må likevel utgangspunktet være at samtlige av rettens medlemmer gis tilgang. I meddomsrettssaker deltar alle rettens medlemmer i avgjørelsen av prosessuelle spørsmål. Videre skal selvsagt alle dommerne gis tilgang til bevis som føres etter § 302, jf. § 305.»

I forarbeidene forutsatte Justis- og beredskapsdepartementet at DA utarbeidet retningslinjer om hvilke dokumenter meddommerne skulle ha tilgang til, og når.

DA ønsker å ha retningslinjene på plass fra samme tidspunkt.

«Formålet med retningslinjene er å sikre enhetlig praksis i domstolene, og å utarbeide et grunnlag for utforming av de tekniske løsningene som domstolene benytter for å gi meddommerne digital tilgang til straffesaksdokumenter», skriver DA i høringsnotatet.

Bevisutdrag: - Bør presenteres i en kontekst

Advokatforeningen viser til den klare hovedregelen i loven som sier at meddommere ikke skal få tilgang til bevisutdrag - eller til sakens øvrige dokumenter - før hovedforhandling.

Retningslinjene gir saksforberedende dommer for vide unntaksmuligheter fra hovedregelen, mener foreningen:

«I forslaget til retningslinjer er imidlertid forberedende dommer gitt en helt generell adgang til å fravike det omtalte utgangspunktet, slik at meddommerne allikevel gis elektronisk tilgang til bevisutdrag og prosessdokumenter fra påtalemyndigheten», påpeker Advokatforeningen.

Dette er betenkelig, mener foreningen.

«En slik ordning medfører bekymringer om forutinntatthet hos meddommerne, herunder at fokus og oppmerksomhet kan rettes mot deler av den inntatte bevisførsel som er lite relevant for de spørsmål saken reiser.»

Og videre:

«Det påpekes av meddommerne ikke har – og heller ikke skal ha – tilsvarende skolering i å skille relevant fra irrelevant og til ikke å la seg farge av et førsteinntrykk som fagdommerne, jf. det siterte fra lovforslaget over. Følgelig bør bevisene presenteres for meddommerne i en kontekst, noe som forutsetter at de gjennomgås av aktørene i retten, og ikke hjemme alene av den enkelte meddommer», skriver Advokatforeningen.

- Tilgang bør begrenses

Derfor bør meddommernes adgang til bevisutdrag begrenses, mener foreningen.

Foreslår utvidelse av punkt 1 b i retningslinjene:

Advokatforeningen foreslår at teksten i kursiv skrift legges til i pkt 1 B i retningslinjene:

Utdrag av skriftlige bevis og øvrige prosessdokumenter fra påtalemyndigheten skal normalt ikke gjøres tilgjengelig for meddommerne før hovedforhandlingen. Saksforberedende dommer kan i særlige tilfeller, etter forutgående varsel til aktørene med frist for merknader, skriftlig bestemme at slike dokumenter helt eller delvis skal gjøres tilgjengelig for meddommerne før hovedforhandlingen.

Kopisak, dokumenter med et særlig skjermingsbehov og tiltaltes straffeattest skal ikke gjøres tilgjengelig før hovedforhandling.»

«I det minste bør det inntas en terskel for i hvilke tilfeller bevisutdraget kan tilgjengeliggjøres for meddommerne, for eksempel slik at det bare kan gjøres «i særlige tilfeller» eller lignende. En kvalifisering vil etter Advokatforeningens syn understreke utgangspunktet om at slik tilgjengeliggjøring ikke bør skje.»

Overgrepsmateriale, tiltaltes straffeattest og andre dokumenter med et særlig skjermingsbehov, bør aldri oversendes meddommere i forkant av hovedforhandling, og dette bør inntas i retningslinjene, påpeker Advokatforeningen.

Advokatforeningen mener at dersom meddommere skal få tilgang til påtalemyndighetens bevisoppgaver i forkant, bør de også få tilgang til bevisoppgaven fra forsvarere og bistandsadvokater.

«Det er ingen rimelig grunn til å behandle slike dokumenter ulikt», skriver Advokatforeningen, og foreslår at et punkt i retningslinjene endres, slik at også bevisoppgaver fra forsvarer og bistandsadvokat omfattes.

Vil ha varsel og kontradiksjon

I høringsnotatet skriver DA at det ikke er ønskelig at meddommere rutinemessig får tilgang til disse dokumentene, og at de normalt ikke vil ha behov for det. DA foreslår i stedet at saksforberedende dommer unntaksvis kan bestemme at forsvareres og bistandsadvokaters bevisoppgaver gjøres tilgjengelig for meddommere i forkant.

Dersom saksforberedende dommer beslutter å gi meddommere digital tilgang til andre dokumenter enn tiltalen og bevisoppgaven, bør aktørene varsles og gis mulighet til kontradiksjon, mener Advokatforeningen.

Advokatene ønsker også en skriftlig beslutning som spesifiserer hvilke konkrete dokumenter som oversendes.

- Store betenkeligheter

Fra det øyeblikket hovedforhandlingen starter, skal utdrag fra skriftlige bevis - og andre prosessdokumenter fra påtalemyndigheten, forsvarer, bistandsadvokat og sakkyndig - rutinemessig gjøres tilgjengelig for meddommerne.

Saksforberedende dommer kan unnta dokumenter med særlig skjermingsbehov.

Advokatforeningen har ikke noen større innvendinger mot denne delen av forslaget, heter det i uttalelsen.

Men å gi meddommerne tilgang til straffesaksdokumentene, såkalt digital kopisak, er et forslag som Advokatforeningen mener det er knyttet store betenkeligheter til.

Ifølge forslaget kan rettens leder bestemme at kopier av straffesaksdokumentene helt eller delvis skal gjøres tilgjengelig for meddommerne enten fra starten av hovedforhandlingen, eller underveis.

Advokatforeningen ber om at det innføres en terskel i retningslinjene for når dette skal kunne skje, og at det bare kan skje etter varsel til aktørene, med tilhørende mulighet for kontradiksjon.

Nye kategorier i Lovisa

Fra 1. juli skal påtalemyndigheten, når den har besluttet å reise tiltale, oversende utdrag av skriftlige bevis som skal føres i medhold av § 302 - i tillegg til tiltalebeslutning og bevisoppgave.

DA oppretter to nye dokumentkategori i nettsystemet Lovisa: «Utdrag av skriftlige bevis» og «digital kopisak».

Lovutvalget for strafferett og straffeprosess

Lovutvalget består av Berit Reiss-Andersen (leder), Anders Brosveet, Bernt Heiberg, Lars Mathias Enger, Christian B. Hjort, Heidi Juritzen, Elisabeth Myhre, Stian Mæland, Karl Nicolai Vogt Skjerdal, Simen Perminow Skjønsberg og Frode Sulland.

Powered by Labrador CMS