I Sør-Trøndelag tingrett har man klart å unngå restanser ved å avvikle de aller fleste saker digitalt.

- I krisetider må domstolen fungere

Mens noen domstoler stenger ned, er det nærmest «business as usual» i Sør-Trøndelag tingrett. Også i Oslo tingrett øker aktiviteten. Domstoladministrasjonen vil ha enhetlig praksis i hele landet, og styrebehandler en nasjonal veileder til uken.

Publisert Sist oppdatert

- Vi har rundt tjue hovedforhandlinger denne uken, der én avvikles med fysisk oppmøte og de øvrige går digitalt. Totalt har vi om lag sytti rettsmøter denne uken, forteller sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett, Leif Otto Østerbø.

Leif Otto Østerbø er sorenskriver i Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett.

Sør-Trøndelag tingrett og Fosen tingrett har jobbet målrettet for å øke dommernes digitale kompetanse de siste årene, forteller Østerbø, som er leder for 22 dommere i de to tingrettene. Tilsammen har domstolen femti ansatte.

- Vi avvikler så å si alle saker. For min del er det viktig at domstolen fungerer i krisetid, sier Østerbø.

- Konstruktiv innstilling hos partene

Med en gang koronasituasjonen inntraff, gjorde ledelsen et arbeid for å kartlegge kompetansenivået hos dommere og saksbehandlere, forteller han.

- Den første uken skaffet vi oss digitale møterom og sørget for at alle fikk opplæring i å bruke dem, og signaliserte til advokatene og påtalejuristene i rettskretsen at vi ønsket å avvikle saker i den grad det er forsvarlig, sier Østerbø.

Oslo tingrett: Leid saler på Hotel Bristol

- I de fire siste ukene før påske, ble det avviklet et fåtall meddomsrettssaker i Oslo tingrett, og så mange som åtte av ti saker måtte utsettes, forteller kommunikasjonssjef Irene Ramm.

Etter påske har aktiviteten økt betydelig, forteller hun:

Meddommersaker: I uke 16 ble det gjennomført 27 meddomsrettssaker.

I uke 17 er det berammet 39 meddomsrettssaker, med flere saker på «venteliste», i tilfelle noen av de andre faller bort. Meddomsrettssakene går som vanlige «fysiske» rettsmøter med aktører og parter til stede, men mange av vitneavhørene gjennomføres med videolink.

Enedommersaker: Det gjennomføres daglig saker som varetektsfengsling, tilståelsessaker og saker om besøksforbud, førerkortbeslag og andre enedommersaker. Disse gjennomføres enten som fjernmøter eller ved skriftlig behandling.

Sivile saker: I sivile saker er det også gjennomført flere hovedforhandlinger etter påske, dels som fysiske rettsmøter, dels som fjernmøter og dels som «hybridmøter» (en kombinasjon av de to). Alle sivile saker som krever rettsal for å bli gjennomført er plsasert.

- Aktiviteten vil øke framover, etter hvert som vi også vil få økt rettssalskapasitet gjennom leide eksterne lokaler på hotell Bristol. Vi håper på denne måten å få avviklet så mange saker som mulig innenfor de gitte smittevernsreglene, som vi legger veldig stor vekt på å følge, sier Ramm.

- Både advokatene og påtalejuristene har vært svært konstruktive i denne fasen, og fortjener skryt, sier Østerbø.

- Blir den tiltaltes rettssikkerhet godt nok ivaretatt i digitale rettsmøter?

- Det er absolutt grunn til å være oppmerksom på temaet, og det vil avhenge av sakens alvor, av bevisbildet, og den tiltaltes innstilling. Dersom tiltalte ønsker å møte fysisk, har vi så langt fått til dette. Da har tiltalte sittet i et eget møterom i tinghuset sammen med sin advokat, eller i retten sammen med administrator.

Digitalt kompetente meddommere

Trøndelag tingrett har også kjørt saker der meddommere har sittet hjemme og deltatt på videolink.

- Vi ønsker nok helst å ha meddommerne tilstede sammen med fagdommeren, fordi de skal ha det samme bevisbildet og den samme opplevelsen av det som har skjer. Vi har prøvd ut en del tilfeller der meddommeren har sittet hjemme. Erfaringen er at de har vært vant med å bruke denne type digitale verktøy. Vi har hatt kontakt med dem i pauser og fulgt dem opp ved behov. Løsningen er ikke optimal, men har fungert forsvarlig.

Digitale rettsmøter krever mye forberedelser, forteller han.

- Fra domstolens side er dette en svært ressurskrevende måte å drive virksomheten på, og vi bruker mye tid på god saksforberedelse. Meddommerne må trenes og vitner og parter må kobles på i forkant, sier Østerbø.

Planmøter satt i system

Sør-Trøndelag tingrett er den eneste tingretten i Norge som har et utvalg på fire dommere som forbereder hele domstolens portefølje av straffesaker, slik som man gjør i lagmannsretten, ifølge Østerbø.

- Fordelen er at man får en ensartet måte å håndtere saker på og god mengdetrening. Vi har folk som er veldig dedikerte og som sørger for at saksforberedelsene blir godt ivaretatt. I absolutt alle straffesaker har vi planmøter før hovedforhandling.

Digitale fjernmøter kan også bli brukt etter at koronakrisen er over, tror Østerbø.

- Ja, jeg tror helt klart at dette er verktøy vi kan bruke i en del sammenhenger, men i hvilket omfang, må vi evaluere. Måten vi gjør det på, ivaretar rettssikkerheten til partene, og er opplagt noe å ha med seg inn i fremtiden. For vår del har dette vært riktig. Digitale møter er en god måte å ivareta smittervernproblematikken på, sier Østerbø.

Advokat: Forvirrende med ulik praksis

Advokat Janne Rebecca Fjelnseth i Trondheim mener at det skaper forvirring og usikkerhet at domstolene nå har svært ulik praksis. Mens noen avvikler saker digitalt, har andre utsatt og stengt ned.

Advokat Janne Rebecca Fjelnseth.

- Det er store forskjeller fra domstol til domstol. Det virker som det er opp til hver enkelt sorenskriver å avgjøre hvordan situasjonen skal løses, og foreløpig finnes det ingen nasjonale retningslinjer. Så hvorvidt det blir avviklet saker eller ikke handler om hvor kreativ og nytenkende og løsningsorientert man er, sier Fjelnseth.

Hun driver egen praksis og jobber mye med strafferett, barnerett og arbeidsrett, og har på de to siste feltene fått markant mer å gjøre under pandemien.

Hun har deltatt på planmøte i Sør-Trøndelag tingrett, hatt en oppmøtesak i Frostating men også opplevd avlysninger.

- Oppmøtesaker, med umiddelbar og direkte kontakt mellom partene, er desidert det beste, Men det er også viktig å få gjennomført sakene, og jeg synes at de møtene jeg har hatt på videolink har fungert bra, sier Fjelnseth.

Da domstolene stengte ned den 12. mars, ble hun veldig betenkt.

- Mange straffesaker ble utsatt på ubestemt tid, men også barnevernssaker og barnefordelingssaker er utsatt. For mange klienter er dette vanskelig, og skaper både angst og usikkerhet. Klientene blir stresset, og lurer på hvordan utsettelsen vil påvirke dem. Enkelte har reagert med lettelse fordi det kan være til vedkommendes fordel at det går litt tid, så de får vist at de er på rett kjøl, og kanskje får større mulighet til å få samfunnstjeneste fremfor fengselsstraff.

Hun roser domstolene for rask saksbehandling i perioden.

- De har vært raske til å utbetale, og det er veldig bra.

DA: Venter på høring

Direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, ønsker at domstolene har så lik praksis som mulig.

- Domstolene er en samfunnskritisk virksomhet som også skal fungere i kriser. For å få så lik praksis som mulig, har vi utarbeidet en nasjonal veileder som skal behandles i styret førstkommende mandag. Veilederen må være et levende dokument basert på innspill fra advokater, påtalejurister og domstolene, og må tilpasses løpende. Veien blir til mens vi går, og i denne eksepsjonelle situasjonen må vi samarbeide, sier Urke.

Sven Marius Urke venter på at Justisdepartementet skal sende DAs forslag på høring.

Han ønsker å sende veilederen på lyn-høring med 24 timers høringsfrist, tilsvarende fristene regjeringen har satt for korona-forskriftene, slik at veilederen kan tre i kraft så raskt som mulig.

Domstoladministrasjonen har store forventninger til forslaget de har spilt inn til Justis- og beredskapsdepartementet om å redusere antallet meddommere, forteller Urke.

I forslaget, som ble sendt til Justisdepartementet mandag før påske, ba DA om å få avvikle saker i lagmannsretten med tre i stedet for fem meddommere, og om å sløyfe meddommere i tingretten. Men forslaget ligger i skrivende stund fortsatt i Justisdepartementet.

- Jeg er overrasket over at forslaget om å redusere meddommerne i lagmannsretten ikke er kommet på høring ennå, ettersom det var nokså bred enighet blant aktørene om at dette er en nødvendig løsning for å få avviklet saker. Når det gjelder tingretten, er saken litt mer problematisk, men uansett bør forslaget sendes på høring, så alle får sagt sin mening, sier Urke.

Powered by Labrador CMS