Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hurtigdomstol for unge lovbrytere: Uenighet mellom arbeidsgruppe og Justisdepartementet

Arbeidsgruppen som opprinnelig fikk i oppdrag å utrede hurtigsporet, opplever nå at den er hindret fra å ferdigstille sitt arbeid. – Vi er skuffet, sier avdelingsleder Anne Margrethe Lund i Oslo tingrett.

Publisert Sist oppdatert

I oktober 2023 fikk Domstoladministrasjonen, i samarbeid med Politidirektoratet, Kriminalomsorgsdirektoratet, Riksadvokaten og Sekretariatet for konfliktrådene, i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å utrede etablering av en hurtigdomstol i Oslo for lovbrytere under 18 år.

Formålet bak et slikt hurtigspor er å redusere tiden fra lovbruddet begås til ungdommen blir møtt med en reaksjon ved fellende dom.

I dag kan denne prosessen ta flere måneder, og den lange ventetiden er blitt utpekt som en belastning for alle involverte. Den kan i tillegg heve risikoen for at nye lovbrudd begås i mellomtiden.

Arbeidsgruppen fikk opprinnelig en frist til 20. januar med å ferdigstille utredningen, men greide ikke å sluttføre arbeidet innen den tid.

I delrapporten den leverte 19. januar ble det forespurt om en fristforlengelse for å kunne vurdere de praktiske sidene ved innføring av et hurtigspor, men det har Justisdepartementet nå sagt nei til.

Arbeidsgruppen har bestått av følgende deltakere:

  • Beate Brinch Sand, Marie Hasle Sørensen, Ida M. Winters, Hanna T. Kaplon og Eirik A. Tinglum Skøyeneie har representert Politidirektoratet og riksadvokaten. 
  • Stian F. Hermansen har representert riksadvokaten. 
  • Kristin Tandberg, Aina Moum og Beate Kristensen har representert Kriminalomsorgsdirektoratet. 
  • Berit Brekke Risbakken, Anita E. Brandsnes og Katinka Hartmann har representert Sekretariatet for konfliktrådene. 
  • Anne Margrethe Lund, Åsa Bech, Guro Hansson Bull, Robert Envik og Elin Helen K. Utvik, har representert Domstoladministrasjonen.
  • Arbeidet har vært ledet av Domstoladministrasjonen.

– Gis ikke tid til å utrede selve hurtigsporet

Avdelingsleder Anne Margrethe Lund i Oslo tingrett er skuffet over at arbeidsgruppen ikke får mandat til å gjøre seg ferdige med utredningen den påbegynte i oktober.

Delrapporten som ble oversendt departementet inneholder nemlig ingen utredet modell av et hurtigspor.

– Rapporten gir kun en oversikt over enkelte tiltak som aktørene er enige om og som hovedsakelig er gjennomført allerede, forklarer hun.

Endelige vurderinger av de foreslåtte tiltakenes ressursbehov rakk de heller ikke å levere innen fristen, men for dette har departementet satt en ny frist 1. mai.

Tiltakene som ble foreslått, knytter seg blant annet til utvikling av en samhandlingskanal for bedre informasjonsflyt på tvers av straffesakskjeden, og til utvikling av informasjonsmateriell om gangen i en straffesak tilgjengelig for ungdom og verger på flere språk.

For å gjennomføre en utredning av selve modellen for et hurtigspor for unge lovbrytere, får arbeidsgruppen derimot ikke mer tid til rådighet.

Peker på tidspress fra Stortinget

Årsaken til at departementet ikke ønsker å utsette fristen, skal være tidspress på å fremme en lovproposisjon for Stortinget.

– For at regjeringen skal rekke å fremme lovendringsforslag i løpet av våren 2024 – slik Stortinget har bedt om i sitt anmodningsvedtak – må regjeringen arbeide raskt, og vi må innen kort tid sende ut et høringsnotat, sier seniorrådgiver Camilla Fosse i Justis- og beredskapsdepartementet.

Proposisjonen som skal fremmes vil blant annet inneholde lovendringsforslag som departementet anser som nødvendige for å sikre etableringen av et hurtigspor for ungdom.

For utformingen av dette høringsnotatet, har departementet gitt arbeidsgruppen en frist på to uker til å komme med innspill.

Disse innspillene vil i så fall dreie seg om rettslige betraktninger knyttet til etablering av et hurtigspor, og til de lovendringene som departementet vil anbefale å foreta for sikre en effektiv gjennomføring.

– Kunne fortsatt med parallelt arbeid

Avdelingsleder Lund i Oslo tingrett mener derimot at tidsnød i departementets arbeid med proposisjonen, ikke er til hinder for at arbeidsgruppen kunne fortsatt sitt arbeid med den praktiske utformingen av en hurtigdomstol.

Hun mener det er viktig å differensiere mellom de rettslige og praktiske sidene ved arbeidet. 

– Vi oppfatter at departementet begrunner stansingen med at man ikke ønsker å forsinke det pågående lovarbeidet, men arbeidsgruppen har siden i høst arbeidet parallelt med det pågående lovarbeidet i Stortinget og departementet. Det kunne vi også fortsatt med, slik at hurtigsporet og lovendringene kunne tredd i kraft samtidig, forklarer Lund.

Dette får hun altså ikke gehør for i Justisdepartementet.

Mener departementet ikke har riktige forutsetninger

Ifølge justisminister Emilie Mehl er det departementet som nå vil overta det videre arbeidet med hurtigsporet – med delrapporten og eventuelle innspill fra arbeidsgruppen tatt i betraktning.

En slik løsning har Lund liten tro på.

– Departementet har et overordnet ansvar for rammeverk, lovverk og finansiering. Men detaljer rundt hvordan aktørene i Oslo skal samhandle, organisere arbeidet og etablere hensiktsmessige rutiner, er det bare aktørene selv som kan bli enige om. Det har ikke departementet forutsetninger for, og det skal de heller ikke ha.

– I tillegg er det jo slik at domstolene er uavhengige, og ikke kan instrueres av departementet på et slikt detaljnivå, påpeker Lund.

I en radiosending på NRK tirsdag morgen understreket justisminister Emilie Mehl at det ikke er er planlagt at departementet skal arbeide med hurtigsporet alene.

– Hverken domstolene, politiet eller noen andre får gjort ting alene. Det er mange som er involvert når ungdommer blir kriminelle - for eksempel barnevern, NAV, helse, skole, politi og konfliktrådene. For at vi skal få en raskest mulig prosess med å ilegge unge kriminelle sanksjoner, må disse involveres, forklarte hun overfor NRK.

Hvordan det er hensiktsmessig at arbeidet legges opp videre, er noe som må vurderes politisk, ifølge Mehl.

Powered by Labrador CMS