Dommer Ruth-Louise Osborg ved Sunnmøre tingrett i Ålesund er leder av Disiplinærnemnden, som nå består av femten medlemmer fordelt på tre paneler.

201 klager på advokat-salær i 2023

56 advokater ble felt for brudd på god advokatskikk og 25 advokater fikk salæret nedsatt i fjor. Nesten én av tre klagere fikk medhold i Disiplinærnemnden.

Publisert Sist oppdatert

I 2023 ble 44 advokater ilagt kritikk, ti advokater ble ilagt irettesettelse og to advokater ble ilagt advarsel, viser Disiplinærnemndens årsstatistikk for 2023.  Avgjørelsene ble fattet under dissens i sju saker.

Totalt 177 saker omhandlet både brudd på god advokatskikk og klage på for høyt salær, mens 24 saker bare omhandlet salær. Salær var altså et av temaene for klagen i totalt 201 saker. 

Disiplinærnemnden vedtok å sette ned advokatens salær i 25 saker, som utgjør 12,4 prosent av sakene der salær var ett av temaene for klagen.

Totalt sett var medholdsprosenten for klagerne 27,1 prosent, en økning fra 26,6 prosent i 2022.

Ankemulighet fjernet

Årsstatistikken viser at antallet saker er tredoblet som følge av at alle klager nå kun behandles i Disiplinærnemnden som eneste instans.

15 medlemmer i tre paneler

Ved overgangen til en-instansbehandling i 2023 ble Disiplinærnemnden styrket, og har nå 15 medlemmer og tre paneler.

Leder: Dommer Ruth-Louise Osborg, dommer Øyvind Panzer Iversen (varaleder) og dommer Cecilie Lysjø Jacobsen (varaleder).

Advokatmedlemmene er Leif Oscar Olsen, Ole J. Devold (bildet) og Toralf Haver.

I tillegg er det tre næringslivsrepresentanter og tre forbrukerrepresentanter.

I 2023 mottok Disiplinærnemnden 615 saker, en økning fra 186 saker i 2022. Tallene er altså ikke sammenlignbare, da Disiplinærnemnden frem til årsskiftet i fjor var ankeinstans for Advokatforeningens disiplinærutvalg, som nå er nedlagt.

Ved utgangen av året lå det 272 overliggende saker i Disiplinærnemndens klagesystem. Saksbehandlingstiden var fem og en halv måned i snitt i fjor.

Av de innkomne klagene, realitetsbehandlet nemnden 258 saker. 

Om lag 24 prosent av de sakene ble avvist. Den vanligste årsaken til avvisning var at klagefristen på seks måneder var oversittet. 

Reglene om aksept og avslutning av oppdrag topper

26 prosent av fellelsene gjaldt aksept og avslutning av oppdrag (RGA punkt 3.1.2), 20 prosent gjaldt advokatens opptreden (RGA punkt 1.3), og 6 prosent gjaldt advokatens oppgaver (RGA punkt 1.2). 

Les mer om de tre RGA-punktene lenger ned på siden.

I 43 saker gjaldt klagen en advokatfullmektig. I slike saker er det prinsipalen som blir klaget inn, og som eventuelt får en reaksjon. I forskriften til ny advokatlov er det foreslått at advokatfullmektiger skal kunne felles individuelt.

I 2023 ble tre av Disiplinærnemndens avgjørelser bragt inn for domstolene. Ingen av saksøkerne vant frem.

Klager på advokater sendes inn via nettsiden Advokatklageordningen. Disiplinærnemnden finansieres av advokater, som i 2023 måtte betale et bidrag til nemnden på 1800 kroner hver, opp fra 1100 kroner i 2022. 

Advokatforeningen har sekretariatsfunksjon for Disiplinærnemnden.

Oversikt over saksmengden i Disiplinærnemnden i 2023

Antall saker 2021 2022 2023
Antall innkomne saker293186615
Antall behandlede saker (realitetsbehandlet og avviste)286203338
Antall overliggende saker9163272
Antall trukkede saker131649
Antall realitetsbehandlede saker184128258
Antall saker med prinsipal v/advokatfullmektig251543

Kilde: Disiplinærnemndens årsberetning 2023

Hva det ble klaget på i saker som enten ble realitetsbehandlet eller avvist:

Realitetsbehandlede saker 2021 2022 2023
Klage på både god advokatskikk og salær7363177
Klage for brudd på god advokatskikk9856141
Klage kun på salæret5224
Saker der nemnden reduserte salæret eller ga advokaten 0 i salær271225
Saker der saksomkostninger ble tilkjent klager514

Kilde: Disiplinærnemndens årsberetning 2023

Regler for god advokatskikk (RGA)

Disse tre punktene ble advokater oftest felt for i 2023:

Punkt 3.1.2:  En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

Punkt 1.3:  En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

Punkt 1.2: Advokatens oppgave

  • En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett.
  • Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn.
  • Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har.
  • Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient.
  • Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag.
Powered by Labrador CMS