Illustrasjonsfoto: Unomat, Istock
Illustrasjonsfoto: Unomat, Istock

Advokats salær-bestemmelse ikke tydelig nok - må tilbakebetale 214.000 kroner

Det hadde vært svært enkelt for advokaten å innta en klar bestemmelse om salæret i oppdragsbestemmelsen, mener disiplinærutvalget.

Publisert Sist oppdatert

Disiplinærutvalget for Oslo krets har ilagt en advokat en irettesettelse for brudd på to av punktene i Regler for god advokatskikk (3.1.2 og 3.3.1), og også pålagt ham å betale tilbake 214.281 kroner i salær, pluss moms og renter (sak 15750).

Advokaten må også betale 25.000 kroner for klientens saksomkostninger i forbindelse med disiplinærklagen.

Klager kontaktet advokaten i forbindelse med mangler ved et boligkjøp. Ifølge klager var det en klar forutsetning fra hennes side at advokatens salær ikke skulle overstige 100.000 kroner, som var beløpet rettshjelpsforsikringen dekket.

Ifølge advokaten er det ikke korrekt at det forelå avtale om at advokatsalæret skulle begrenses til forsikringsdekningen. Klager skulle ifølge avtalen orienteres dersom advokatsalæret gikk ut over dekningen, fremholder advokaten.

Uklar ordlyd

Arbeidet med saken startet opp i februar 2021, men først i april 2022 sendte advokaten faktura som omfattet alt arbeid i saken. Fakturaen var på drøye 338.000 kroner.

Partene strides om hva som ble opplyst om klientens ansvar utover rettshjelpsforsikringen i oppdragsbekreftelsen.

Advokatens bestemmelse lød slik:

RGA punkt 3.1.2 og 3.3.1

3.1.2: En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

3.3.1: Klienten har krav på å få opplyst hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten.

Kilde: Regler for god advokatskikk

«Dersom fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring blir avslått under/etter gjennomføring av oppdraget, vil klienten selv være økonomisk ansvarlig for salæret i saken. Dersom rettshjelpsforsikring blir avkortet under/etter gjennomføring av oppdraget, vil også klienten selv være økonomisk ansvarlig for salæret i saken.»

Men i denne saken ble forsikringssummen verken avslått eller avkortet, bemerker disiplinærutvalget: Det var advokatens salær som oversteg rettshjelpsdekningen.

Disiplinærutvalget mener det hadde vært svært enkelt for advokaten å innta en klar bestemmelse om dette i oppdragsbekreftelsen, for eksempel med denne formuleringen «Dersom samlet salær overstiger det som dekkes av rettshjelpsforsikringen, må klienten selv betale det overskytende», påpekes det i vedtaket.

Oppdraget ble utvidet

Advokatoppdraget ble underveis utvidet med flere nye momenter. Ett år etter at oppdraget ble inngått, sendte advokaten en e-post til klienten med følgende ordlyd:

«Jeg ser at denne saken blir ganske omfattende med dokumentasjon, dette er supert. Jeg opplyser deg dog om at saksomkostningene nå overskrider forsikringssummen.»

Denne formuleringen er ikke tydelig nok, slår disiplinærutvalget fast, og mener at advokaten burde ha informert klienten om konsekvensene av overskridelsen var at hun måtte betale alt overskytende selv.

«Det ble heller ikke gitt noen opplysninger om hva samlet salærkrav kunne forventes å bli. Det fremstår som litt underlig at ikke klager stilte noen spørsmål etter å ha mottatt en slik e-post. Hovedansvaret for uklarheten må likevel fortsatt ligge hos advokaten», skriver disiplinærutvalget.

Utilfredsstillende vurdering av prosessrisiko

Advokaten har ikke i tilstrekkelig grad klargjort at han ville kreve fullt betalt for alt arbeid som oversteg rettshjelpsforsikringen, konkluderer utvalget, og mener at dette burde vært presisert klarere både i oppdragsbekreftelsene og i e-postene fra advokaten.

Advokaten hadde heller ikke tilstrekkelig drøftet mulighetene for rettsmekling med klient, eller foretatt en tilfredsstillende vurdering av prosessrisikoen i saken, ifølge utvalget.

For dette ble advokaten felt for punkt 3.1.2 i Regler for god advokatskikk.

For bruddene på de to punktene i RGA ble advokaten ilagt en irettesettelse.

Powered by Labrador CMS