Advokatfullmektigens uttalelser om våpenbruk fremstår som svært uheldige, mener disiplinærutvalget.
Advokatfullmektigens uttalelser om våpenbruk fremstår som svært uheldige, mener disiplinærutvalget.

Advokatfullmektig sa til barnevernet at dersom noen hadde kommet for å ta barna hennes, ville hun møtt dem med en AG3

Nå er fullmektigens prinsipal felt i disiplinærutvalget for usaklig oppførsel. I den kommende advokatloven foreslås det at advokatfullmektiger får et selvstendig ansvar for å følge reglene.

Publisert

Advokatfullmektigen representerte en familie som var i konflikt med barnevernet, og skal ved to anledninger ha oppført seg på en måte som fikk barnevernet til å reagere.

I ett av møtene mellom klientene og barnevernet skal advokatfullmektigen ifølge klager ha uttalt at hun ville ha møtt barneverntjenesten med en AG3 dersom de hadde kommet for å ta barna hennes.

AG3 er et helautomatisk gevær.

RGA punkt 1. 3

«En advokat skal i sitt virke opptre saklig og korrekt. Advokaten må unngå en opptreden som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.»

I klagen til disiplinærutvalget Vestland krets, beskyldes advokatfullmektigen for å ha legitimert voldsbruk overfor barnevernansatte.

Hennes utsagn var også egnet til å påvirke saksbehandlerne til å unnlate å utføre nødvendige handlinger, ifølge klager.

- Oppførselen førte til passivitet

Også i det påfølgende møtet mellom klientene og barnevernet skal advokatfullmektigen ha oppført seg i strid med god advokatskikk, ifølge klagen:

«Det er vist til at advokatfullmektigen tok opp klagesaka for disiplinærutvalet som tema i møtet, samt at ho med grunngjeving i klagen ynskja å gjere lydopptak av møtet. Vidare har klagar vist til at advokatfullmektigen, i løpet av møtet, tok opp fleire diskusjonar som ikkje var relevante og at dialogen med privat part vart vanskeleggjort. Advokatfullmektigen blei oppfatta som aktivert under store delar av møtet, noko som prega møtet og førte til at privat part vart passiv.»

- Uriktige gjengivelser

Advokatfullmektigens prinsipal, som er den som er formelt innklaget i saken, er ikke enig i saksfremstillingen, og viser til at det første møtet var et positivt og godt møte.

Referatet fra møtet som det vises til i klagen, er uriktig både når det gjelder advokatfullmektigens utsagn og opptreden, skriver prinsipalen.

«Advokatfullmektigen har stadfesta at det i eit kort tidsrom i møtet var ein konfronterande tone mellom henne og saksbehandlaren, og at det hadde samanheng med at ho oppfatta saksbehandlaren som nedlatande mot klienten. Dette anførast å vere bakteppet for at advokatfullmektigen refererte til våpenbruk.

Advokatloven § 12: Oppfølging av advokatfullmektigen

(1) Det skal utpekes en advokat som skal føre tilsyn med advokatfullmektigen, og sørge for at advokatfullmektigen gis forsvarlig veiledning.

(2) En advokatfullmektig kan bare yte bistand på vegne av en prinsipal. Prinsipalen er ansvarlig for arbeidet advokatfullmektigen gjør i den enkelte sak.

(3) Advokatfullmektigen skal følge reglene som gjelder for advokaters opptreden.

(4) Departementet kan gi forskrift om hvilke krav som stilles til den utpekte advokaten etter første ledd og prinsipalen.

Fra forslaget til advokatlov

Advokatfullmektigen har imidlertid presisert at det ho sa var at ho «hadde tatt frem en AG3 dersom noen hadde tatt barna hennes fra henne». Ho har med andre ord nekta for å ha referert til barneverntenesta i same setning», skriver prinsipalen.

Advokatfullmektigen har understreket at utsagnet ble brukt for å tegne et bilde på hvor desperate foreldre kan bli når de blir fratatt barna sine, og hevder at hun straks understrekte i møtet at hun selvfølgelig ikke ville gjort noe slikt, og at dette var en metafor som var satt på spissen.

- Advokater må ha vide grenser

Disiplinærutvalget understreker at en advokat er forpliktet til å ivareta klientens interesser, og at advokaten må ha vide grenser for sin ytringsfrihet og oppførsel.

Men «advokaten skal likevel ikke opptre personlig krenkende eller på en måte som ikke er nødvendig for å ivareta klientens interesser», skriver utvalget.

Advokatfullmektigens uttalelser om våpenbruk fremstår som svært uheldige i den konteksten og rammene de ble ytret i, mener utvalget.

«Utvalet ser ikkje vekk i frå at advokatfullmektigen hadde gode grunnar til å understreke alvoret i saka og kor inngripande barneverntenesta sitt vedtak blei opplevd av klienten, men det må krevjast at dette blir gjort på ein sakleg og profesjonell måte, og utan den type språkbruk som blei nytta i det aktuelle møtet.

Utvalet har merka seg at partane har noko ulike skildringar av kva som ordrett blei sagt, men legg avgjerande vekt på at advokatfullmektigen har stadfesta utsagn knyta til våpenbruk.»

Strider mot saklighetsregelen

Utsagnet om våpenbruk strider mot Regler for god advokatskikk punkt 1. 3 om å opptre saklig og korrekt, mener disiplinærutvalget, og slår også fast at det er uten betydning at advokatfullmektigen senere, i samme møte, avkreftet sitt eget utsagn.

Men det er ikke sannsynliggjort at advokatfullmektigens opptreden i det andre møtet utgjør et brudd på RGA, konkluderte disiplinærutvalget.

Ettersom prinsipalen ikke var tilstede i møtet, ble prinsipalen ikke felt for brudd på RGA pkt. 5.7 siste setning, der det heter at «prinsipalen må føre tilsyn med fullmektigens virksomhet, og sørge for at han får en forsvarlig veiledning i sitt arbeid».

Prinsipalen ble meddelt kritikk, som er den mildeste reaksjonsformen i disiplinærsystemet.

Ønsker å kunne felle fullmektiger

I den nye advokatloven, som nå ligger til behandling på Stortinget, foreslås det at advokatfullmektiger skal få et selvstendig ansvar i disiplinærsystemet. I dag er det advokatfullmektigens prinsipal som står ansvarlig.

Justisdepartementet foreslår at advokatfullmektigens ansvar fremkommer uttrykkelig av loven, og har foreslått et eget punkt i advokatloven (§ 12 tredje ledd).

Prinsipalen vil normalt være medansvarlig overfor tilsyns- og disiplinærmyndigheten, presiserer departementet.

«I andre tilfeller bør bare prinsipalen holdes ansvarlig, for eksempel der feilen skyldes manglende veiledning fra prinsipalens side. Advokatfullmektigen bør heller ikke holdes ansvarlig for brudd på mer generelle forpliktelser som det er naturlig at påhviler advokaten eller virksomheten som sådan. Å holde fullmektigen personlig ansvarlig gjennom disiplinærreaksjoner er viktig både av preventive hensyn og for å sikre tillit utad.»

Og videre:

«At feilene er begått av en advokatfullmektig og ikke en advokat, bør imidlertid få betydning for om det skal ilegges en disiplinærreaksjon», heter det i proposisjonen (side 98-99).

Powered by Labrador CMS