Advokat brøt sentrale advokatetiske prinsipper i sak om skolegutt

Under et skoleball ble en gutt nominert til «Årets kleineste elev». Nominasjonen skal ha vært godkjent av en lærer på skolen. Guttens far ønsket å gå til erstatningssøksmål mot kommunen, men havnet i uenigheter med sin advokat.

Publisert

Nå er advokaten til guttens far ilagt en irettesettelse av Disiplinærnemnden (sak 16389), og er felt for brudd på to punkter i Regler for god advokatskikk: Punkt 1.2 (om advokatens oppgave) og punkt 3.1.2 (om å ivareta klientens interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig .

Klagers sønn skal for noen år siden ha blitt tatt opp på scenen under et skoleball og nominert til «Årets kleineste elev» som en del av underholdningen. 

«Gutten tok nominasjonen svært tungt. Nominasjonen var godkjent av en lærer som er bror av klagers politiske konkurrent i kommunestyret», heter det i klagen.

Overfor læreren og kommunen fremmet klager et erstatningskrav, som ble avvist kort tid senere. Da kontaktet klager en advokat som påtok seg å forfølge kravet.

«Det ble utarbeidet en plan som inneholdt viktige frister med tanke på innsending av stevning. Advokaten utformet et brev, og skulle gå i dialog med motparten», ifølge klagen.

- Prosessrisiko

Men dialogen uteble, mener klager, som hevder at han ikke har fått avklart om advokaten har mottatt svar på innsynsbegjæringer til kommunen. Advokatens mangelfulle arbeid kan føre til at saken er ødelagt, og at sønnen derfor ikke er i posisjon til å få erstatning, mener klageren.

Advokaten på sin side, påpeker i sitt tilsvar til nemnden at hun ikke har tatt betalt for sitt arbeid for klageren. 

«Advokaten anfører at hun har vært syk. Klager og advokaten ble enige om at advokaten skulle skrive brev til kommunen. Advokaten orienterte samtidig om at det ikke var grunnlag for å ta saken til retten på grunn av prosessrisiko. Advokaten har ikke fakturert klager. Klager har ikke lidt noe rettstap, og kan ta saken videre med kommunen og retten dersom han ønsker det», skriver Disiplinærnemnden.

Frifunnet på flere punkter

Disiplinærnemnden påpeker at den bare i begrenset grad kan overprøve kvaliteten på den bistanden og de rådene advokater gir.

Nemnden viser til at bare klare feil eller forsømmelser kan anses som brudd på RGA, og viser til tidligere avgjørelser ADA-2015-D187 og ADA-2016-D035.

«Disiplinærnemnden kan ikke se at det foreligger slike feil eller forsømmelser i denne saken. Advokaten frifinnes på dette punkt», heter det i avgjørelsen.

Advokaten ble også frifunnet for påstanden om at advokaten ikke fulgte avtalen med klient om å sende inn stevning. Denne påstanden er ikke tilstrekkelig sannsynliggjort, mener Disiplinærnemnden.

Disse punktene ble advokaten felt for:

RGA punkt 1.2. første punktum:

Advokatens oppgave: «En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett.»

RGA punkt 3.1.2 første og siste punktum:

«En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. »

«Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.»

Klager hevder at advokaten ikke har sendt brev til kommunen om erstatningskravet, og at brevet ikke er mottatt av kommunen. Også på dette punktet er hendelsesforløpet uklart for Disiplinærnemdnen.

«Klagers påstand om at advokaten ikke har sendt brevet, er ikke tilstrekkelig sannsynliggjort for Disiplinærnemnden. Dermed frifinnes advokaten for denne delen av klagen.»

Felt fire ganger

Det advokaten derimot felles for, er at hun ikke svarte på en rekke henvendelser fra klager.

Klager hevder at han gjentatte ganger tok kontakt med advokaten over en periode på fem måneder for å høre hva som var status i saken. 

En e-post som er lagt frem i saken viser at advokaten ikke har ringt klager, til tross for at hun gjentatte ganger hadde skrevet at hun skulle ringe opp igjen, skriver Disiplinærnemnden.

For dette forholdet felles advokaten for brudd på RGA punkt 1.2. første punktum og 3.1.2 første og siste punktum.

«Ved fastsettelsen av reaksjon legges det vekt på at overtredelsen gjelder sentrale advokatetiske forpliktelser. Disiplinærnemnden legger også vekt på at advokaten er felt i tidligere avgjørelser og fått strenge reaksjoner, noe som taler for en skjerpet reaksjon i nærværende sak. På denne bakgrunn har nemnden kommet til at riktig reaksjon er irettesettelse», konkluderer Disiplinærnemnden i den enstemmige avgjørelse.

Advokaten er med denne avgjørelsen felt fire ganger i disiplinærsystemet fra 2021. Hun er ilagt kritikk én gang, irettesettelse to ganger og advarsel én gang.

Powered by Labrador CMS