I underkant av tretten prosent av de innklagede advokatene ble felt, viser Advokatbladets gjennomgang av høstens disiplinærsaker. Illustrasjonsfoto.
I underkant av tretten prosent av de innklagede advokatene ble felt, viser Advokatbladets gjennomgang av høstens disiplinærsaker. Illustrasjonsfoto.

795 klagesaker i fjor

I 2016 behandlet Advokatforeningens syv disiplinærutvalg totalt 513 klagesaker, mens Disiplinærnemnden behandlet 282 saker.

Publisert

Disiplinærutvalgene avviste i overkant av hver tredje klage, og ga klager medhold i 108 av sakene. Mens Disiplinærnemnden, som er ankeinstans til disiplinærutvalgene og 1.instans for klager på advokater som ikke er medlemmer av Advokatforeningen, avviste 44 prosent av klagene, og ga klager medhold i 70 saker.

Totalt fikk altså 178 personer medhold på sine klager på advokater i fjor.

77 advokater ble i fjor ilagt kritikk fra disiplinærutvalgene, 18 fikk irettesettelse, og 14 advokater ble ilagt en advarsel. I tillegg fikk 31 advokater nedsatt sine salærer.

De syv regionale disiplinærutvalgenes og Disiplinærnemndens arbeid i 2016 er nå oppsummert. Tallene viser at noen regelbrudd er gjengangere: Flest fellelser for brudd på Regler for god advokatskikk (RGA) gjelder saklig og korrekt opptreden (punkt 1.3), advokatens oppfølging av oppdraget (punkt 3.1.2), rimelig salær (punkt 3.3.1) og punktet om å ivareta klientens interesse (punkt 1.2).

Medholdsprosenten for klager i disiplinærutvalgene er 32 prosent, som er en nedgang fra året før.

Flertallet felles ikke

I disiplinærutvalgene er andelen advokater som ikke felles høyere enn i nemnden: 64 prosent av sakene som ble behandlet i utvalgene i fjor, konkluderte med at advokatene ikke hadde handlet i strid med god advokatskikk. Og mens 31 advokater fikk nedsatt salær, bestemte utvalgene at 105 advokater ikke skulle få sitt salær satt ned.

Saksbehandlingstiden er nå i snitt 6,5 måneder i utvalgene, en økning på en halv måned fra 2015. For å redusere saksbehandlingstiden, er de to utvalgene med lengst saksbehandlingstid blitt utvidet med flere medlemmer.

Få anker vinner frem

Disiplinærnemnden behandlet 282 saker i fjor. Av disse var 225 ankesaker, og tidligere behandlet i disiplinærutvalgene, mens 57 saker var 1.instanssaker. I 30 av ankesakene (13 prosent) kom Nemnden til et annet resultat enn i utvalgene.

124 av sakene (44 prosent) ble avvist, mens klager ble gitt medhold i 70 saker (45 prosent).

Disiplinærnemnden ila 56 advokater kritikk, 10 fikk irettesettelse, og fire advokater fikk en advarsel.

Nemnden besluttet i 88 av sakene i fjor (56 prosent) at de ikke var i strid med god advokatskikk. Mens 27 advokater fikk nedsatt sitt salær, avgjorde nemnden at 31 advokater ikke skulle ha nedsatt salæret, viser tallene.

Ekskludert

Ett medlem ble ekskludert i 2016. Dette medlemmer mistet senere bevillingen. Tre advokater ble i fjor innberettet til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. En av sakene gjaldt en advokat som hadde tapt retten til å drive med eiendomsmegling, en sak gjaldt beregning av et millionsalær som disiplinærutvalget mente var uberettiget, mens den siste saken gjaldt en advokat som flere ganger i løpet av de siste fem årene har fått klager for sin behandling av klientmidler.

LES OGSÅ: Prinsipal fikk advarsel for manglende veiledning av fullmektig