Regler for god advokatskikk (RGA).

Oppsagt kommuneansatt mistet muligheten til å gå til sak - advokaten overholdt ikke fristen 

- En klar feil, mener Disiplinærnemnden, som skjerpet reaksjonen mot advokaten. 

Publisert Sist oppdatert

En advokat er meddelt irettesettelse av Disiplinærnemnden etter å ha fremsatt en stevning tre dager etter fristens utløp. 

Da klager ble sagt opp fra sin daværende stilling i en kommune, søkte vedkommende bistand fra den innklagede advokaten for å gå til sak mot kommunen. Siden stevningen ble sendt inn for sent, avviste tingretten påstandene om både ugyldig oppsigelse og gjeninnsettelse. 

Overfor Disiplinærnemnden anfører klager at advokaten sendte inn stevningen for sent med viten og vilje, og at den innklagede samarbeidet med kommunen. Begge påstandene blir avvist av advokaten, som ber nemnden ta hensyn til at «(...) det ikke er noe som tilsier at et tidsriktig reist søksmål ville satt klager i en annen posisjon enn den han står i i dag, og med stor sannsynlighet heller ikke påførte klienten et tap».

- Klar feil

I sin vurdering bemerker Disiplinærnemnden at det ikke har betydning for nemndens avgjørelse hvorvidt det er usannsynlig eller ikke at klager hadde vunnet frem i saken mot tidligere arbeidsgiver dersom advokaten hadde overholdt søksmålsfristen.

«Sentralt for nemnden er at advokaten ved sin manglende prosesshandling har satt klager i en situasjon der han har mistet muligheten for domstolsprøving», skriver nemnden. 

Den påpeker videre at den er tilbakeholden med å vurdere faglig kvalitet på juridisk bistand som har blitt gitt i vurderingen av potensielle RGA-brudd, men at fristoversittelser likevel er å anse som en klar feil. 

Nemnden konkluderer derfor med at advokaten har opptrådt i strid med RGA punkt 3.1.2 og punkt 1.2 annet ledd. 

Regler for god advokatskikk

Punkt 1.2 om advokatens oppgave

«En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett. Advokaten plikter innenfor lovens ramme og etter beste evne å ivareta sine klienters interesser. Det skal skje uten tanke på personlig fordel eller risiko, politisk oppfatning, rase, religion eller utenforliggende hensyn. Advokaten bør ikke identifisere seg med sin klient og har krav på ikke å bli identifisert med de standpunkter han forfekter for sin klient og de interesser klienten har. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten avgjør selv om han vil påta seg et oppdrag.»

Punkt 3.1.2 om forholdet til klienten

«En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.»

Skjerper reaksjonen

Da saken ble behandlet i førsteinstans av disiplinærutvalget, fikk advokaten kun kritikk for brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.2. 

Nemnden mener altså at utvalgets reaksjon var for mild. 

«Nemnden vektlegger at overholdelse av frister er en sentral oppgave for advokater og et grunnleggende premiss for å kunne ivareta klientens interesser. Søksmålsfrister er særlig sentrale da fristoversittelse kan medføre at klienten mister adgangen til rettslig prøving av sitt krav, slik som er tilfellet for klager i denne saken», heter det i avgjørelsen. 

Siden klager hverken har dokumentert påstanden om at advokaten samarbeidet med kommunen, eller påstanden om at advokaten fremsatte stevningen for sent med hensikt, blir advokaten frifunnet for dette.

Hele avgjørelsen kan leses her!

Powered by Labrador CMS