Lady Justice statue in law firm attorney office, blindfolded Justitia with balance scales and sword is personification of moral force in judicial system
Lady Justice statue in law firm attorney office, blindfolded Justitia with balance scales and sword is personification of moral force in judicial system

ADVOKATETIKK

Advokaten sa fra seg oppdraget, men klienten fikk det ikke med seg og møtte ufrivillig alene i Forliksrådet

Nå er advokaten under dissens felt for brudd på Regler for god advokatskikk av Disiplinærnemnden.

Publisert Sist oppdatert

Under dissens 4-1 er en advokat meddelt kritikk av Disiplinærnemnden for brudd på Regler for god advokatskikk (RGA) punkt 3.1.2 og 3.1.6 om forholdet til klienten.

Advokaten ved advokatfullmektig bistod klager i en sak mot en bruktbilforhandler. Underveis i bistanden skiftet advokaten kommunikasjonsform fra epost til brevform uten å orientere klienten.

Brevene inneholdt varsel om advokatens fratreden som følge av utestående betaling. Brevene ble sendt til feil adresse, og klienten endte derfor med ufrivillig å møte i Forliksrådet uten advokat fordi vedkommende ikke var kjent med at advokaten hadde sagt fra seg oppdraget.

I tillegg til å kritisere advokaten for skifte av kommunikasjonsmiddel, anfører klager at advokaten har krevd betaling for arbeid som ikke har blitt utført, samt at vedkommende ikke ga tilstrekkelig råd om prosessrisiko. Advokaten selv bestrider dette.

- Burde forsikret seg om at klienten hadde mottatt brevene

Disiplinærnemndens flertall påpeker at den ikke kan se noen klare feil eller mangler ved advokatens rådgivning. Den skriver også at det i utgangspunktet er klientens ansvar å informere advokaten om adresseendring. Likevel konkluderer nemnden med at advokaten burde forsikret seg om at klienten hadde mottatt brevene.

«Nemndens flertall mener (...) at når klager ikke besvarte de første brevene om purring på betaling av egenandel og avslutning av oppdraget, skulle advokaten på annen måte forsikret seg om at klager hadde fått brevene», heter det i avgjørelsen.

Regler for god advokatskikk

Punkt 3.1.2: En advokat skal gi råd til klienten og ivareta hans interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Advokaten er personlig ansvarlig for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal holde klienten underrettet om sakens gang.

Punkt 3.1.6: En advokat som har påtatt seg et oppdrag, plikter å fullføre det hvis klienten ønsker dette, med mindre det viser seg:
-at advokaten har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger
-at klienten ikke vil følge advokatens råd i saken
-at klienten ikke på anmodning betaler forskudd eller stiller sikkerhet for salær og omkostninger
-at klienten ikke på anmodning betaler á konto regning for utført arbeid og/eller påløpte omkostninger
-at klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med advokatens anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
-at det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at advokaten fortsetter oppdraget.

Før advokaten frasier seg et oppdrag, plikter han å utføre det som ikke kan utstå uten at klienten utsettes for rettstap.

Nemnden legger særlig vekt på at brevene inneholdt informasjon om advokatens fratreden kort tid før saken skulle opp i Forliksrådet. Den legger også vekt på at det er rimelig av klienten å forvente henvendelser fra advokaten elektronisk fordi den tidligere korrespondansen dem imellom nettopp hadde vært elektronisk.

«Når advokaten valgte å bytte kommunikasjonsform, hviler det et ekstra ansvar på advokaten for å sørge for at informasjonen kommer frem, særlig når det er tale om så sentral informasjon som her hvor betydningen for klager var stor av å få denne informasjonen. I denne sammenheng legger flertallet også vekt på at det i denne perioden fremgår av timelisten at det var kontakt mellom advokaten og klager, slik at advokaten hadde god anledning til å avklare klagers reaksjon på det utsendte brevet.»

- Kunne ikke trekke seg fra oppdraget

Disiplinærnemnden har også tatt stilling til om advokaten hadde adgang til å trekke seg fra oppdraget. Flertallet konkluderer med at det ikke var tilfelle.

«Klager hadde ikke betalt hele egenandelen for rettshjelpsforsikringen. Dette kan tale for at advokaten i utgangspunktet kan ha hatt adgang til å trekke seg fra oppdraget. Uansett om advokaten hadde rett til å avslutte oppdraget, mener Disiplinærnemndens flertall at det er en forutsetning at informasjon om dette faktisk kommer fram til klienten, spesielt i saker som denne, med kort tid til forliksrådsbehandling», skriver nemnden.

«Når advokaten ikke i tilstrekkelig grad forsikret seg om at klager hadde fått informasjonen, mener Disiplinærnemndens flertall at advokaten ikke kunne trekke seg fra oppdraget og la være å møte i forliksrådet.»

Med utgangspunkt i tvistegjenstandens verdi, oppdragets art og resultatet som er oppnådd, konkluderer nemndens flertall også med at det totale salæret på 95.565 kroner i saken er for høyt, og reduserer det med drøye 33.280 kroner

Mindretallet: Klientens ansvar å sørge for riktig adresse

Disiplinærnemndens mindretall legger seg på samme linje som Disiplinærutvalget. Av utvalget ble advokaten både frifunnet for brudd på RGA og i salærsaken.

«Mindretallet tiltrer disiplinærutvalgets begrunnelse og finner ellers grunn til å bemerke særskilt at uklarheter vedrørende adresse må være klagers ansvar. Klager må selv sørge for at advokaten har fått korrekt adresse. Dette i særdeleshet når klager flytter under sakens gang.»

Mindretallet legger særlig vekt på at advokaten varslet klienten om sin fratreden allerede i slutten av januar og senere fulgte opp med flere brev. Møtet i Forliksrådet var ikke før i mai.

Powered by Labrador CMS