Advokat Per Danielsen ga ikke klientene noen forklaring på hvorfor han møtte deres klager på salær med varsel om søksmål, mener retten.

Per Danielsen tapte ankesak i Borgarting

«Hva skal dere ha for å trekke klagesaken? Vi kan jo betale litt siden dere er misfornøyd», skrev advokat Danielsen til en klient som klagde på salæret til Disiplinærnemnden. Nå har Borgarting lagmannsrett konkludert med at han brøt god advokatskikk.

Publisert Sist oppdatert

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra advokat Per Danielsen i søksmålet han anla mot Disiplinærnemnden. Danielsen krevde at tre beslutninger fra nemnden ble kjent ugyldige.

I de tre disiplinærsakene er advokat Per Danielsens opptreden egnet til «å skade standens og yrkets anseelse», konkluderer Borgarting lagmannsrett i den ferske dommen.

Advokat Danielsens opptreden må oppfattes av klienten «som et meget sterkt press for å unngå at klagen skal komme til behandling», skriver retten.

- Jeg vurderer å anke dommen. Blir dommen stående, risikerer alle advokater å bli utsatt for ren uforutsigbarhet i strid med alminnelige og fornuftige krav til handle- og ytringsfrihet, sier Per Danielsen til Advokatbladet.

Disiplinærnemnden: Møter klager med søksmål

Disiplinærnemnden mener at advokat Danielsen gjennomgående møter salær- og disiplinærklager fra klienter med søksmål for å hindre at sakene behandles i disiplinærsystemet.

«I stedet for å få disiplinærmyndighetens raske og kostnadsfrie vurdering, møter klientene krav om full domstolsbehandling med tilknyttede kostnader, belastninger og trussel om sakskostnadsansvar som ikke står i samsvar med tvistesummen», påpekte Disiplinærnemndens advokat, Trond Hatland i Thommessen, overfor Borgarting lagmannsrett.

Hatland mener dommens premisser er grundige.

- Vi konstaterer at Borgarting lagmannsrett har opprettholdt beslutningene fra Staten ved Disiplinærnemnden som fullt ut gyldige. Lagmannsrettens premisser fremstår som grundige og instruktive. Ut over dette har vi ikke kommentarer, sier Hatland.

- Advokater står i en særstilling

Advokat Danielsen viste i retten til at han har rett til å få prøvd salærkrav for domstolene, og at han ønsker domstolsbehandling av prinsipielle og legitime grunner. Å nekte en advokat domstolsbehandling er myndighetsmisbruk, og innebærer brudd på både Grunnloven og EMK, anførte Danielsen.

I kraft av sitt yrke og sin rolle står advokater i en særstilling, heter det i dommen fra Borgarting:

«Som profesjonsutøvere og del av rettssystemet, innehar de en særlig fortrolighet med domstolsbehandling som kan virke skremmende for andre.»

At advokater har kunnskap om kompliserte saksbehandlingsregler gjør at de kan ivareta sine egne interesser i saken, uten å måtte engasjere advokat, påpeker retten.

«Gjennom saksanlegg eller «trusler» om dette, vil rollen som advokat derved kunne utnyttes som et sterkt pressmiddel for å oppnå særlig gunstige løsninger på egne vegne. Dette vil kunne inngå i en samlet opptreden hvor rollen som advokat utnyttes til egen fordel til skade for standens og yrkets anseelse.»

- Forsøkte å stanse klagebehandlingen

Retten understreker at Per Danielsen har rett til å velge om han ønsker salærkravene prøvd av disiplinærmyndighetene eller av domstolene.

«Lagmannsretten vil derfor understreke at det ikke er kritikkverdig i seg selv å benytte seg av denne retten», heter det i dommen.

Retten viser til at det må være en såkalt «samlet opptreden» som i så fall må anses å være i strid med de yrkesetiske krav som stilles til advokater, og viser til at «Danielsen har anført at han hadde saklige og legitime motiv for å benytte seg av denne valgretten».

Men Danielsen ga ikke klientene noen forklaring på hvorfor han møtte klagene med saksanlegg og krav om avvisning, skriver retten.

«Dersom dette hadde vært forklart klagerne på en saklig måte før eller i forbindelse med saksanlegget, er det ikke gitt at reaksjonene hadde blitt like sterke. Senere, under klagebehandlingen for nemnda, avviste han riktignok at motivet var å avskjære klagebehandling, og anførte blant annet at forliksrådsbehandlingen var muntlig og mer egnet for forliksløsninger, og for å få saken opplyst. På dette tidspunktet hadde imidlertid advokat Danielsens opptreden allerede utløst sterke reaksjoner hos klager. Muligheten for å skape forståelse for anførte saklige motiver på dette tidspunktet, var nok derfor svært liten.»

- Utnytter sin juridiske kompetanse mot en klient

Vurdert ut fra hvordan advokat Danielsens opptreden fremstår utad, er hans opptreden egnet til å skade standen og yrkets anseelse, mener retten.

«Ved å møte salærklagene med saksanlegg, har han avskåret sine tidligere klienter fra en rask og kostnadsfri vurdering av salærets størrelse. Dette er ikke i seg selv ulovlig.»

«Dette er egnet til å etterlate et inntrykk av at advokaten utnytter sin juridiske kompetanse mot en klient, som selv har søkt juridisk bistand hos advokaten i tillit, noe som kan svekke advokatstandens anseelse når motivet ikke forklares på en saklig og korrekt måte.»

«Presset forsterkes ved å gjøre oppmerksom på omkostningsrisikoen som følge av at advokaten har benyttet seg av retten til å velge domstolsbehandling. (...) Presset forsterkes ytterligere av advokatens rolle som aktør i rettsvesenet.»

«Samlet sett må dette oppfattes av klienten som et meget sterkt press for å unngå at klagen skal komme til behandling, som etter lagmannsrettens syn er egnet til å skade advokaters generelle tillit, og derved standens og yrkets anseelse.»

- Innenfor ytringsfriheten

I dommen vises det til en tekstmelding advokat Danielsen skrev til en klient:

«Hei. Vel overstått påske? Vi kan vel diskutere mulighetene for forlik? Hva skal dere ha for å trekke klagesaken? Vi kan jo betale litt siden dere er misfornøyd. Klagesaken vil jo uansett bli avvist, se advokatforskriften § 5-3 siste ledd, som lyder:

«Saker som er brakt inn for domstolen, kan ikke behandles av Disiplinærnemnden i den utstrekning samme spørsmål da også vil komme opp til vurdering i Disiplinærnemnden.»

Saken står jo for domstolen forliksrådet, så den vil måtte bli avvist. Men vi kan jo trekke forliksrådsaken hvis vi blir enige om et beløp, så slipper vi rettssak mellom hverandre også.»

Å skrive til tidligere klienter på denne måten skal være tillatt, mener Danielsen.

- Lagmannsretten mener jeg gjorde omtrent det samme i alle tre disiplinærsaker, hvilket er riktig. Mine uttalelser mener jeg er klart innenfor ytringsfriheten i forliksforhandlinger, og ble uttalt etter at jeg selv var blitt æreskjelt helt usaklig på det groveste.

- Ikke pusekatter

- Domstolen tror visst de tre klientene jeg har hatt med å gjøre, er pusekatter som ikke tåler noen ting. Slik er ikke faktum, og jeg frykter nå en hverdag som skal bygges på at advokater ikke skal kunne forsvare seg selv og uttrykke hva de selv mener. Hva er feil med «måten» her, helt seriøst, spør Danielsen.

- Jussen jeg viser til, er hundre prosent riktig. Det har Høyesterett fastslått, og våre forllikstilbud var generøse, hvilket ikke engang er gjengitt i dommen. Nå er dommere blitt «smaksdommere». Det liker jeg ikke. Advokater må også få ha litt alminnelig handlefrihet. Det prinsippet er jeg villig til å slåss for fortsatt, sier Danielsen.

Han mener vurderingen i dommen er mangelfull og urimelig ensidig.

- Dommen skaper uforutsigbarhet for alle advokater. Hvor skal nå grensene nå gå? Det gir dommen ikke noe egentlig svar på. Alt blir synsing og alle blir undergitt et uklart sanksjonssystem, dersom dette blir stående, sier Danielsen.

Saksomkostninger på drøye 1,3 millioner kroner

I Oslo tingrett, som frifant Disiplinærnemnden, ble Danielsen pålagt å betale 654.531 kroner i saksomkostninger. I Borgarting er han pålagt å betale 653.423 kroner, totalt 1.307.954 kroner.

Powered by Labrador CMS