Juridisk direktør Tore Strandbakken i Help mener at disiplinærutvalget burde ha foretatt en konkret vurdering av saken, og viser til at en annen avgjørelse fra disiplinærutvalget i Oslo krets kom til motsatt resultat.
Juridisk direktør Tore Strandbakken i Help mener at disiplinærutvalget burde ha foretatt en konkret vurdering av saken, og viser til at en annen avgjørelse fra disiplinærutvalget i Oslo krets kom til motsatt resultat.

Mener Help-advokat ikke er uavhengig

Disiplinærutvalget for Oslo krets har ilagt en advokat i Help en irettesettelse for å ha brutt uavhengighetsplikten.

Publisert Sist oppdatert

Saken har sin bakgrunn i en reklamasjonssak ved et huskjøp i Akershus. De to klagerne hadde kjøpt rettshjelpsforsikring fra Help, og fikk i reklamasjonssaken bistand fra en advokat og en advokatfullmektig.

De to klientene anfører overfor disiplinærutvalget at advokatene ikke har den uavhengigheten som Regler for god advokatskikk krever.

«Her er det ikke integrert rettshjelp, da advokatene har bistått klager overfor en motpart. Advokatenes arbeidsgiver – forsikringsselskapet – har ellers interesse av en rask slutt på saken, uten bruk av mye ressurser. Denne interessen er uforenlig med klientens interesser og derved uforenlig med kravet om uavhengighet», påpeker klagerne.

Integrert rettshjelp

Den innklagede advokaten i Help mener at bistanden som er gitt, omfattes av begrepet «integrert rettshjelp».

«Forsikringsselskapets organisering har vært gjennom en lang og omfattende prosess, både i forhold til lovavdelingen og Tilsynsrådet. En annen av forsikringsselskapets advokater har også utarbeidet et notat om disse spørsmålene», heter det i advokatens tilsvar, der det påpekes at advokaten kun har jobbet to og en halv time med saken, og at vi «står overfor integrert rettshjelp».

«Dersom motparten hadde bestridt kravet og klager da hadde ønsket å forfølge kravet videre, ville man vært over i ordinær advokatvirksomhet», heter det videre.

Undertegnet som advokatfullmektig

Men disiplinærutvalget deler ikke advokatens syn, og mener at advokatene har utøvd advokatvirksomhet, blant annet fordi et brev som ble skrevet på vegne av klagerne ble undertegnet med «advokatfullmektig».

«At forsikringsselskapet ikke anser en sak som et forsikringstilfelle før motpartens har bestridt klientens krav, endrer ikke på dette», skriver utvalget (Disiplinærsak OSL-189-2018).

Utvalget viser til punkt 2.1.1 i RGA der det blant annet heter at «Advokaten må unngå at hans uavhengighet svekkes, og han må ikke gå på akkord med sin profesjonelle standard for å tekkes … tredjemann».

Mener arbeidsgiver er tredjemann

«En arbeidsgiver er en slik tredjemann», slår disiplinærutvalget fast. I avgjørelsen viser den til to liknende fellelser fra Disiplinærnemnden, DNM-114-2017 og DNM-115-2017.

«Her er advokatene ansatt i forsikringsselskapet og risikoen fremstår som stor for at advokatene kan bli farget av sin arbeidsgivers interesse og som mest sannsynlig ikke er sammenfallende med klientenes interesser. Advokatene er da – slik saken er opplyst – i en situasjon som er uforenlig med kravet til uavhengighet i RGA punkt 2.1.3.»

«Det ses intet å bemerke i formidlende retning», avslutter utvalget, og ilegger advokaten en irettesettelse. Fullmektigen ble ikke felt.

Help: – Ingen konsekvenser

– Vi er uenig i utvalgets tolkning av domstolsloven og reglene for god advokatskikk. Både de ansatte advokatene og Help er svært opptatt av at advokatene opptrer uavhengig i sitt virke. Virksomheten er også organisert slik at advokatene fritt og uavhengig kan rådgi og bistå sine klienter, sier Tore Strandbakken, viseadministrerende direktør og advokat i Help forsikring.

Avgjørelsen vil ikke få noen konsekvenser for hvordan Helps advokater jobber, forteller han.

Han viser til at det foreligger en annen utvalgsavgjørelse, OSL-098-2018, som konkluderer motsatt av denne aktuelle saken.

– I OSL-098-2018 skriver utvalget: «Likevel innebærer ikke en ansettelse i seg selv noe brudd på Regler for god advokatskikk punkt 2.1.1 og/eller punkt 2.1.3. Det foreligger først brudd på reglene dersom ansettelsen fører til begrensninger i advokatens faglige frihet og/eller uavhengighet i det aktuelle oppdraget». Utvalget konkluderer med at det ikke ble påvist noen begrensninger i det aktuelle oppdraget. Advokaten ble derfor frifunnet, sier Strandbakken.

Help mener det er riktig å foreta en slik konkret vurdering som utvalget gjør i sak OSL-098-2018, mener Strandbakken.