Advokat Arild Dyngeland mener at disiplinærutvalgets avgjørelse rett og slett er feil.
Advokat Arild Dyngeland mener at disiplinærutvalgets avgjørelse rett og slett er feil.

Kritisk til disiplinær-fellelse om at kontorarbeid ikke kan faktureres

Advokat Arild Dyngeland reagerer på at disiplinærutvalget for Oslo krets har ilagt en advokat kritikk for å ha beregnet salær for kontorarbeid.

Publisert

Advokaten ble pålagt å betale tilbake totalt 5250 kroner pluss moms til en klient etter at han i sin salærberegning tok betalt for å registrere sak, opprette mappe, skrive oppdragsbekreftelse og arkivere.

«Disiplinærutvalget er av den oppfatning av en advokat ikke har anledning til å beregne eget salær for slikt arbeid. Dette arbeidet er dekket ved den timesats advokaten fakturerer klienten for de timer advokaten arbeider», skriver disiplinærutvalget i avgjørelsen.

Advokatbladet er kjent med at avgjørelsen har skapt interesse blant mange advokater, og mange ønsker innsyn i avgjørelsen.

Blander rettsgrunnlagene

Advokat Arild Dyngeland, som sitter i Advokatforeningens hovedstyre og tidligere ledet Advokatforeningens aksjonsutvalg for økt salærsats, mener at utvalget blander rettsgrunnlagene.

– Utvalgets begrunnelse er ikke tilstrekkelig, og rettslig sett har utvalget fristilt seg fra gjeldende regler, mener Dyngeland.

– Prisen på advokattjenester er avtalebasert, og finnes ikke i Regler for god advokatskikk (RGA), med en reservasjon; Man skal fraråde ved uforholdsmessighet mellom kostnader og hva man skal hjelpe klienten med. Ellers har RGA et krav om at salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført.

– I kommentarene finner man følgende setning: «Med mindre annet er avtalt, må advokatens normale kontorutgifter, herunder utgifter til telefon, porto og fotokopiering, anses inkludert i advokatens salær». Til dette skal bemerkes tre ting; Dette er en kommentar, ikke en regel, det er «utgifter» som motsetning til arbeid, og det er adgang til å avtale noe annet.

– Det ser for meg ut til at utvalget har blandet arbeid med utgifter. Det er ikke kommentert hva som er avtalt, og det skulle man ha gjort. Jeg tror også at dette strider mot hva som er vanlig. Alt arbeid man gjør i tilknytning til et oppdrag vil inngå i vederlagsgrunnlaget, men så skal man gjøre en forholdsmessighetsvurdering, sier Dyngeland.

Bør bli diskusjon

Advokaten som ble felt i saken, håper at avgjørelsen vil skape en diskusjon, forteller han til Advokatbladet.

– Jeg hadde forstått avgjørelsen dersom det var snakk om et større advokatfirma, der man har sekretær-ressurser. Men jeg driver et enkeltmannsforetak, og må gjøre alt kontorarbeidet selv. At disiplinærutvalget mener at kontorarbeidet skal være innbakt i timeprisen, forstår jeg ikke, sier Oslo-advokaten.

Avgjørelsen er anket til Disiplinærnemnden, men av klager, ikke av advokaten.

– Klienten var ikke fornøyd med den avkortningen disiplinærutvalget bestemte, og har derfor anket. Selv har jeg ikke anket, jeg orker ikke å bruke noe mer tid på saken, men det er bra om avgjørelsen fører til en diskusjon, sier advokaten.