Illustrasjonsfoto/iStock/Pixfly
Illustrasjonsfoto/iStock/Pixfly

Gjenopptagelse avvist for advokat som truet med «jævla feit regning»

En advokat som er felt i Disiplinærnemnden for blant annet å ha utsatt en klient for et «urimelig påtrykk» ved å sende gjentatte sms-trusler om tvangsinndrivelse av et krav, får ikke saken gjenopptatt i Disiplinærnemnden.

Publisert

Advokaten har innrømmet å ha uttalt at han skulle sende klienten «en jævla feit regning», men er uenig i flere vesentlige påstander i klagen.

Mannen som klaget inn advokaten er domfelt og kontaktet advokaten for å få hjelp til å gjenåpne straffesaken. «Etter at det vesentlige arbeid med gjenopptakelsesbegjæringen var utført", byttet klager advokat.

Kort tid etter byttet av advokat mottok han en stor sluttfaktura fra advokaten. "Fakturaen er bestridt av klager», heter det i den opprinnelige beslutningen fra Disiplinærnemnden.

Parallelt med saken i nemnden har Sør-Trøndelag tingrett behandlet en sak anlagt av advokaten mot klager for manglende betaling, en sak advokaten tapte.

«Disiplinærnemnden finner at SMS med gjentatte trusler om tvangsinndrivelse av et krav som det er reist innsigelser mot, i tid tre dager etter kravets forfall, i tillegg til at klager også informerte om at han var syk, er inkassometoder som utvilsomt utsetter skyldneren for et påtrykk», het det i den opprinnelige avgjørelsen fra nemnden, som felte advokaten for brudd på god inkassoskikk, og for ikke å ha opptrådt saklig og korrekt, samt for brudd på RGA pkt. 3.1.5 (klienten skal få informasjon dersom omkostningene blir uforholdsmessig høye) og 3.1.2 (om å ivareta klientens interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig).

«Svertekampanje»

Advokaten har begjært klagesaken gjenopptatt på to grunnlag:

«Det første grunnlaget er at klagen i den opprinnelige saken må anses som en del av en svertekampanje igangsatt av konsulent A på vegne av klager i nærværende sak. (…) Det vises blant annet til at denne saken må ses i sammenheng med den klagesaken som B nylig har anlagt mot advokaten, og hvor A er B’s rådgiver. (…) Det anføres avslutningsvis at de forhold som trekkes fram i begjæringen om de involverte, stiller klagernes troverdighet i et helt annet lys.»

«Det andre grunnlaget er at det anføres å være feil at advokaten har brutt god inkassoskikk, og dermed brutt reglene om saklig og korrekt opptreden i RGA. "(…) Det kan ikke ansees å være i strid med «god advokatskikk» eller «god inkassoskikk» å varsle at krav som blir bestridt, vil bli tvangsinndrevet.

Det vises til at advokaten tvert om har plikt til dette etter tvisteloven § 5-2, og det stilles spørsmål ved hvorvidt det er heldig at nemnden skal begynne å utøve «fritt skjønn» i vurderingen av om advokaten har hatt riktig timing i forbindelse med når et prosessvarsel sendes ut», heter det i gjenopptagelsesbegjæringen.

– Intet nytt

Disiplinærnemnden finner at vilkårene for å gjenåpne saken ikke er tilstede, og kan ikke se at klagers og eventuelle samarbeidspartneres eventuelle motiv i saken «kan ha hatt betydning for nemndens vurdering eller sakens utfall (…)».

«Når det gjelder innklagede advokats andre grunnlag for gjenåpning av saken vil Disiplinærnemnden bemerke at grunnlaget for å meddele advokaten kritikk, slik den fremstår av nemndens beslutning, beror på flere forhold. Så vidt Disiplinærnemnden kan se har advokaten overhodet ikke påberopt seg nye faktiske omstendigheter knyttet til det andre grunnlaget.»