Sitatet er hentet fra avgjørelsen til Disiplinærutvalget Oslo krets fra 25.september 2017.
Sitatet er hentet fra avgjørelsen til Disiplinærutvalget Oslo krets fra 25.september 2017.

Forsinkelser førte ham til gjenganger-toppen

Oslo-advokaten som har flest fellelser de siste fem årene, er registrert med seks endelige fellelser. I de fleste sakene er han felt for å ha gjort for lite, for sent.

Publisert

Her er et utdrag av fellelsene.

Innhentet personinfo uten samtykke

Reaksjon: Irettesettelse. Brudd på RGA: Pkt. 1.3.

Klagesak mot Norsk pasientskadeerstatning (NPE). Advokaten innhentet klagers dokumenter med sensitive personopplysninger fra NPE, uten at han var oppnevnt som klagers advokat. «Det er på det rene at advokaten allerede den X 2013 anmodet NPE om kopi av saksdokumentene, det vil si før samtalen med klager den 29.mai 2013. Utvalget legger derfor til bevismessig grunn at saksdokumentene ble innhentet uten fullmakt fra klager.»

Utvalget finner at overtredelsen er grov da den gjelder vesentlig brudd på tillit, og siden overtredelsen gjelder sensitive personopplysninger.»

Disiplinærutvalget Oslo krets, 27.august 2013

To år uten at noe skjedde

Reaksjon: Advarsel. Brudd på RGA: Pkt. 3.1.2 og 3.1.4.

Sak om avslag på stønad fra NAV. Advokaten har ikke ivaretatt klagers interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig. Det gikk to år uten at noe skjedde: «Det foreligger ingen opplysninger om annen rådgivning eller andre tiltak fra advokatens side i tiden mellom Trygderettens avgjørelse i 2013 og henvendelsen til de to fagjuristene i 2015».

Disiplinærutvalget Oslo krets, 4.januar 2016 og Disiplinærnemnden 16.februar 2016

Én times jobb på drøye tre måneder

Reaksjon: Irettesettelse. Brudd på RGA: Pkt. 3.1.2 og 3.1.4.

Sak om pasientskadeerstatning: «Advokaten mottok oppdraget den 2.9. Den 20.12 ble saken avsluttet, og saken ble oversendt til en annen. Advokaten beregnet at han hadde brukt én time på saken, og avregnet dette i det innbetalte forskudd. Disiplinærutvalget mener det er i strid med overnevnte regler i RGA kun å bruke én time på saken i løpet av de tre og en halv måned han hadde saken i sitt advokatfirma. Når man sender en sak til en advokat, må det forventes at noe skjer raskt.»

Disiplinærutvalget Oslo krets, 29.september 2016

Ett år før klagebrev ble sendt

Reaksjon: Irettesettelse. Brudd på RGA: Pkt. 3.1.2., og tilbakebetaling av 7500 kroner.

Forsinket saksbehandling. Ifølge klager tok det ett år å sende et klagebrev til kommunen. Skjerpende at advokaten tidligere er felt for brudd på de samme bestemmelsene.

Disiplinærutvalget Oslo krets, 23.november 2016

Ingen aktivitet på 14 måneder

Reaksjon: Irettesettelse. Brudd på RGA: Pkt. 1.2, 1.3, 3.1.2 og 3.3.1, og tilbakebetaling av 24.118 kroner.

Sak om yrkesskade og gjenopptagelse av forsikringssak så langt bak i tid at det ifølge disiplinærutvalget «må kunne forventes at advokaten tydelig tilkjennegir at det kan bli vanskelig å nå frem overfor forsikringsselskapet. (…) Av advokatens redegjørelse for utført arbeid fremgår det at det i en periode på nær 14 mnd ikke har vært noen aktivitet. (…) Det er i saken ingen spor av at advokaten har utført juridisk arbeid. (…) Advokatens håndtering av oppdraget må karakteriseres som svært mangelfull.»

Utvalget bommer i avgjørelsen: «Etter en samlet vurdering finner utvalget av det skal reageres med en irettesettelse som er den strengeste reaksjonsformen. Utvalget har lagt vekt på at advokaten i flere tidligere saker er funnet å ha overtrådt RGA.»

Det er reaksjonen advarsel som er den strengeste reaksjonsformen.

Disiplinærutvalget Oslo krets, 25.september 2017

Forsinket og mangelfullt

Reaksjon: Advarsel og varsling til Advokatforeningens generalsekretær. Brudd på RGA: Pkt. 3.2.1.

Sak om pasientskadeerstatning. «Advokaten innrømmer selv at oppgjøret og avslutningen av saken ble forsinket. Utvalget vil påpeke at håndteringen av rettshjelps-spørsmålet var mangelfull. Dette til tross for at advokaten visste at dette var av vesentlig betydning for klageren. Det er også mangler i advokatens informasjon til klageren om sakens gang. Advokaten har ikke vært tilstrekkelig påpasselig i forhold til sakens fremdrift og klientens behov.»

Disiplinærutvalget Oslo krets, 6. september 2017

Arbeidsbyrden har vært for stor, medgir Oslo-advokaten med flest fellelser. Han forteller at han nå har gjort omfattende rutineendringer, og fått hjelp fra en ekstern advokat til å gjøre forbedringer.

– Du har i siste femårsperiode fått to advarsler og fire irettesettelser for brudd på RGA. Hvorfor har du ikke etterlevd reglene bedre?

– Grunnen til dette, slik jeg ser det, er at arbeidsbyrden i firmaet har vært for stor i forhold til det kontormessige og administrative opplegget. Dette er mitt ansvar, og jeg har grepet fatt i dette og fått til en omlegging av våre rutiner både regnskapsmessig og administrativt.

– Jeg synes det har vært viktig å se problemet utenfra, og har derfor engasjert advokat Helge Husebye Haug i advokatfirmaet Norman & Co. til å gjennomgå våre opplegg og rutiner. Han har kommet med forslag til rutineendringer og forbedringer av det administrative opplegget. Disse forslagene er satt ut i livet.

– Advokat Husebye Haug vil også følge opp dette løpende fremover. Jeg håper at problemene pr. i dag er løst, selv om ingen i denne bransjen fullt ut kan gardere seg mot feil og kritikk, sier advokaten.

Advokaten forteller at en side av omleggingen for å få arbeidsbelastningen ned, er at han ikke lenger selv fører saker i retten, men overlater dette til samarbeidspartnere utenfor firmaet.

Har fellelsene i disiplinærsystemet fått noen konsekvenser for deg, og i tilfelle hvilke?

– Dette følger vel av det foranstående: Det har medført en totalgjennomgang av opplegg og rutine. Det er således blitt brukt betydelige ressurser på dette, sier advokaten.